BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Marciniuk Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Analiza ryzyka renty hipotecznej i odwróconego kredytu hipotecznego
The Analysis of the Risk of Reverse Annuity Contract and Reverse Mortgage
Source
Śląski Przegląd Statystyczny, 2017, nr 15 (21), s. 169-182, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Silesian Statistical Review
Keyword
Hipoteka, Odwrócona pożyczka hipoteczna, Stopa procentowa, Wycena nieruchomości
Mortgage, Reverse mortgage, Interest rate, Real estate valuation
Note
streszcz., summ.
Abstract
Renta hipoteczna oraz odwrócony kredyt hipoteczny umożliwiają właścicielowi nieruchomości otrzymywanie comiesięcznego świadczenia w zamian za przekazanie nieruchomości firmie zainteresowanej jej nabyciem. Produkty te wzbudzają coraz większe zainteresowanie i stają się coraz bardziej popularne, szczególnie w obliczu starzenia się społeczeństwa polskiego i obserwowanego wzrostu przeciętnego dalszego trwania życia. Renta hipoteczna jest dostępna w Polsce od 2005 r., natomiast kredyt hipoteczny nie jest obecnie jeszcze oferowany przez żadną instytucję finansową w Polsce, choć jest produktem konkurencyjnym dla renty hipotecznej. W ogólnie dostępnych mediach podaje się jedynie informacje o ich zaletach. Nie wspomina się natomiast o wadach produktów ani o ryzyku, którym owe produkty są obarczone. Jedyną wadą, o której można przeczytać, jest to, że renta hipoteczna niesie za sobą ryzyko w przypadku bankructwa funduszu hipotecznego. Nie jest to jedyne ryzyko związane z nabyciem renty hipotecznej, jak również odwróconego kredytu hipotecznego. W obliczu zwiększającego się zainteresowania tymi produktami ryzyko jest bardzo ważnym problemem. Dlatego też w artykule podjęto się analizy ryzyka, połączonej z wywodem teoretycznym na temat ryzyka tych produktów oraz przykładami numerycznymi. Do obliczeń zastosowany jest aparat rent życiowych. Przyjęto stałą stopę procentowaną oraz funkcję czasu określoną modelem Svenssona. Do wyceny nieruchomości zastosowano tzw. metodę mieszaną, która obejmuje podejście porównawcze i metodę korygowania średniej ceny za m2 wycenianej nieruchomości.(abstrakt oryginalny)

The reverse annuity contract and reverse mortgage allow a property owner to receive a monthly benefit in return for the transfer of the ownership onto the company. These products have become of greater interest and are more popular, in particular in the situation of the aging of the Polish society and growth of the future lifetime. The infor-mation is given only about their advantages. No mention is about disadvantages and risks related with these products. The merely drawback is that the reverse annuity contract carries a risk in the event of mortgage fund bankruptcy. This is not the only risk associat-ed with the reverse annuity contract, as well as the reverse mortgage. The increase of interest of these products causes that the analysis of risk is a very important issue. The aim of this article is an overview and analysis of the risk and disadvantages connected with one of both products. The risk analysis is combined with theoretical deduction about the risks of these products and the numerical examples. The life annuities are used for the calculation. A fixed interest rate and a function depending on time specified by Svensson model are applied. The determination of real value of the property is made on the basis of so-called mixed method, which includes a comparative approach and the method of cor-recting the average price per square meter.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Borys A., Odwrócona hipoteka i renta dożywotnia, warto czy nie?, 17.10.2013, http://www.polskieradio.pl/42/273/Artykul/958255,Odwrocona-hipoteka-i-renta-dozy- wotnia-warto-czy-nie.html (28.10.2013).
 2. Bowers N.L., Gerber H.U., Hickman J.C., Jones D.A., Nesbit C.J., 1986, Actuarial Math-ematics, The Society of Actuaries, Itasca, IL.
 3. Dębicka J., Marciniuk A., 2014, Comparison of Reverse Annuity Contract and Reverse Mortgage on the Polish Market, 17-th AMSE, Applications of Mathematics in Eco-nomics, International Scientific Conference: Poland, 27-31 August, 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 55-64.
 4. Dodatki edukacyjne Faktu, http://www.nbp.pl/edukacja/dodatki_ edukacyjne/ Fakt_edb/ 8.pdf, (23.01.2014).
 5. Kowalczyk-Rólczyńska P., Rólczyński T., 2014, Odwrócony kredyt hipoteczny - źródło dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego, Wiadomości Ubezpieczeniowe, nr 3, Polska Izba Ubezpieczeń, Warszawa, s. 117-132.
 6. Marciniuk A., 2009, Nielosowe modele natychmiastowej stopy procentowej i ich zastosowanie w klasycznych ubezpieczeniach życiowych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 84, Ekonometria 27, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 112-127.
 7. Marciniuk A., 2013, Długowieczność i instrumenty finansowe związane z długowiecznością, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 312, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 100-115.
 8. Marciniuk A., 2014, Renta hipoteczna a odwrócony kredyt hipoteczny, Śląski Przegląd Statystyczny, nr 12(18), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 253-272.
 9. Marciniuk A., 2016, Małżeńska renta hipoteczna uwzględniająca zależność między przy-szłym czasem trwania życia małżonków, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe UE w Katowicach nr 297, Wydawnictwo UE, Katowice, s. 114-132.
 10. Powszechne Krajowe Zasady Wyceny - Zastosowanie podejścia porównawczego w wy-cenie nieruchomości, https://pfsrm.pl/sites/default/files/NI - Zastosowanie% 20podejscia porownawczego w_wycenie nieruchomosci.pdf (08.02.2016).
 11. Ruszyły prace nad przepisami o odwróconym kredycie, http://biznes.interia.pl/ finanse-osobiste/news/ruszyly-prace-nad-przepisami-o-odwroconym-kredycie,1937734, 4141, 24.07.2013 (28.10.2013).
 12. Rząd chce zabezpieczyć naszych seniorów, http://biznes.interia.pl/raport/ kry-zys_finansowy/news/rzad-chce-zabezpieczyc-naszych-seniorow,1937162,5434, 22.07.2013 (30.10.2013).
 13. Stykowski P., Zabezpieczenie przed długowiecznością, 26.01.2012, Parkiet, http://blog. parkiet.com/stykowski/2012/01/26/zabezpieczenie-przed-dlugowiecznoscia/, pobra-no 08.01.2013.
Cited by
Show
ISSN
1644-6739
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/sps.2017.15.08
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu