BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wojdyło-Preisner Monika (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Zawadzki Kamil (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Zarządzanie różnorodnością w dobie niedoboru rodzimych pracowników
Diversity Management in the Era of Shortage of the Native Workers
Source
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2017, t. 18, z. 2, cz. 2, s. 105-115, bibliogr. 19 poz.
Entrepreneurship and Management
Issue title
Zarządzanie humanistyczne i publiczne
Keyword
Zarządzanie różnorodnością, Rynek pracy, Imigracja zarobkowa
Diversity management, Labour market, Economic immigration
Note
summ.
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest wskazanie, w jaki sposób współczesne przemiany na polskim rynku pracy pogłębiają problemy z zaspokojeniem popytu na pracę rodzimymi pracownikami, wymuszając stosowanie przez coraz większą liczbę przedsiębiorstw instrumentów zarządzania różnorodnością. Dla realizacji tak sformułowanego zamierzenia badawczego zastosowano krytyczną analizę literatury, statystyczną analizę komparatywną oraz, w niewielkim zakresie, analizę przypadków.
W dalszej części artykułu zaprezentowano podstawy koncepcji zarządzania różnorodnością oraz przeprowadzono analizę sytuacji na polskim rynku pracy wskazującą na postępujący deficyt zasobów rodzimej siły roboczej i posiłkowanie się w coraz większym stopniu pracą obcokrajowców. Następnie wskazano, jakie instrumentarium zarządzania różnorodnością powinno wykorzystywać się w zróżnicowanym kulturowo środowisku pracy. (fragment tekstu)

This article aims to assess whether the growing labour force diversity in Polish organisations can become a remedy for a shortage of native workers in the national labour market and to identify the HRM diversity instruments that support acquisition, retention and effective use of the foreigners employed in enterprises in Poland. In view of increasing number of inhibitors of labour market activity of working age population, human capital of immigrants is becoming more and more precious for the business. However, growing share of foreign labour force among workers in an organization increases a risk for smooth functioning of the business. The risk results from disturbances in interpersonal communication, lowering the morale of native workers, disintegration of the organization, escalation of conflicts and diminishing productivity of work. To prevent them, a business can implement diversity management tools, such as the information policy, training policy, and proper work organization. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Alesina A., La Ferrara E. (2005), Ethnic diversity and economic performance, "Journal of Economic Literature", nr 43.
 2. Amershi B., Holmes S., Jablonski H., Keil M., Lüthi E., Matoba K. (2007), Poradnik szkoleniowy: zarządzanie różnorodnością, Anti-Discrimination and Diversity Training VT/2006/009, International Society for Diversity Management, Komisja Europejska.
 3. Bronk A. (2015), O politykę rodzinną sprzyjającą pracy kobiet, "Polityka Społeczna" nr 7.
 4. Gajdzik B. (2016), Różnorodność płciowa w przedsiębiorstwie hutniczym, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 3/4.
 5. Gadomska-Lila K. (2015), Pokolenie Y wyzwaniem dla zarządzania zasobami ludzkimi, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 1.
 6. GUS (2016), Kwartalna informacja o rynku pracy, Warszawa.
 7. Kozera I. (2016), Wolniej na drodze do równości: kobiety w zarządach spółek giełdowych, "Personel i Zarządzanie", nr 6.
 8. Mirowska-Łoskot U. (2016), Szwed: Krótkoterminowe zatrudnianie cudzoziemców nie służy Polsce, "Gazeta Prawna" 28.12.
 9. NIK (2016), System szkolnictwa zawodowego, Warszawa.
 10. Pieterse A.N., van Knippenberg D., van Dierendonck D. (2013), Cultural diversity and team performance: the role of team member goal orientation, "Academy of Management Journal", vol. 56, nr 3.
 11. Rączaszek A., Koczur W. (red.) (2014), Polityka społeczna wobec przemian demograficznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 12. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, Dz.U., nr 0, poz. 588.
 13. Ruhs M., Vargas-Silva C. (2015), The Labour Market Effects of Immigration, Migration Observatory briefing, COMPAS, University of Oxford.
 14. Urbaniak B. (2014), Zarządzanie różnorodnością zasobów ludzkich w organizacji, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 3-4.
 15. Walczak W. (2011), Zarządzanie różnorodnością jako podstawa budowania potencjału kapitału ludzkiego organizacji, "E-mentor", czerwiec.
 16. Wiśniewski Z. (red.) (2009), Zarządzanie wiekiem w organizacjach wobec procesów starzenia się ludności, Dom Organizatora TNOiK, Toruń.
 17. Wojdyło-Preisner M., Zawadzki K. (2015), Determinanty podejmowania aktywności zawodowej i pracy przez osoby niepełnosprawne, ,,Polityka Społeczna" nr 7.
 18. Wójtowicz M. (2015), Niepełnosprawni. Rehabilitacja zawodowa (literatura polska i obca w wyborze), Głowna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, Bibliografie, Warszawa.
 19. Wziątek-Staśko A. (2012), Diversity management. Narzędzie skutecznego motywowania pracowników, Difin, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2543-8190
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu