BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Telega Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, doktorant)
Title
Problematyka nadzoru korporacyjnego i jego wpływ na kreowanie wartości organizacji
The Issue of Corporate Governance and Its Influence on Creation of Organizations Value
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2010, vol. 9, s. 282-298, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Wartość przedsiębiorstwa, Kreowanie wartości przedsiębiorstwa, Ład korporacyjny
Enterprise value, Creating company's value, Corporate governance
Note
summ.
Abstract
W niniejszym opracowaniu została podjęta próba przedstawienia roli nadzoru korporacyjnego w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa. Zostały w skrócie omówione zagadnienia związane z koncepcją nadzoru korporacyjnego w literaturze przedmiotu i powiązaniami nadzoru korporacyjnego z procesem stanowienia się wartości przedsiębiorstwa. "Koniecznym jest głębsze zrozumienie wartości przedsiębiorstwa jako podstawy jego oceny, a w konsekwencji również jako podstawy oceny władania korporacyjnego". (fragment tekstu)

In the era of liberalization of economic relations and more intensive collaborations between companies, the issue of corporate governance is especially up-to-date. The way corporate governance is carried out depends on the way a company is perceived and what its role is. A company perceived solely as a tool for its owners to accomplish their goals represents a financial model, in which a superior goal is creation and growth of value for owners as a result of fulfillment of their interests. The role of corporate governance in this case is to create an effective system of relations between company owners and hired managers. In broader spectrum the result of company's work should be the value for all subjects involved - stakeholders, which guarantees security and safety. The aim of the article is to discuss the correlation between the perception of a company, the concept of its value and the way corporate supervision is carried out. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ansoff H. I., Corporate Strategy, McGraw-Hill, New York 1965.
 2. Nadzór korporacyjny w procesie kreowania wartości i rozwoju przedsiębiorstwa, red. Borowiecki R., Wydawnictwo ABRYS, Kraków 2005.
 3. Copeland T., Koller T., Murrin J., Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firm, Wydawnictwo WIG-Press, Warszawa 1997.
 4. Jaki A., Wycena przedsiębiorstwa. Przesłanki, procedury, metody, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 5. Hilb M., New Corporate Governance. Successful Board Management Tools, Springer, Heidelberg 2005.
 6. Lis K. A., Sterniczuk H., Nadzór korporacyjny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 7. Mesjasz Cz., Ewolucja władania korporacyjnego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 753, Kraków 2007.
 8. Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku, red. Niestrój R., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2002.
 9. Rapaport A., Wartość dla akcjonariuszy, WIG-Press, Warszawa 1999.
 10. Ekonomiczne i społeczne problemy nadzoru korporacyjnego, red. Rudolf S., Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.
 11. Rola nadzoru korporacyjnego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa, red. Rudolf S., Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.
 12. Wawrzyniak B., Nadzór korporacyjny: perspektywa badań, "Organizacja i Kierowanie" 2000, nr 2.
 13. Value Based Management: koncepcje, narzędzia, przykłady, red. Sza- blewski A., Pniewski K., Bartoszewicz B., Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2008.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu