BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ciepielowska-Sroka Małgorzata (Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University)
Title
Wpływ zarządzania zapasami na wartość przedsiębiorstwa
The Reserve Management as Determinants of Company's Value
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2010, vol. 9, s. 299-310, rys., wykr., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Zarządzanie zapasami, Wartość przedsiębiorstwa, Zarządzanie logistyczne
Inventory management, Enterprise value, Logistic management
Note
summ.
Abstract
W prowadzeniu działalności gospodarczej niezbędne jest utrzymanie zapasów. Analiza sterowania zapasami ze względu na pełnioną przez nie rolę powinna być przeprowadzana w sposób systematyczny i kompleksowy. Zapewnia to ciągłość procesów gospodarczych, ciągłość produkcji i ciągłość sprzedaży. Wielkość zapasów, ich struktura i dynamika zależą od długości cykli dostaw, rozmiarów i struktury produkcji oraz jednostkowego zużycia materiałów [Bednarski i in. 2003]. Duże zapasy zapewniają ciągłość pracy przedsiębiorstwa. Jednakże utrzymywanie ich wysokiego poziomu wiąże się z podwyższonymi kosztami utrzymania. Taka sytuacja skłania do optymalizowania poziomu zapasów przedsiębiorstwa. Zatem podstawowym celem zarządzania zapasami jest utrzymanie jak najniższego ich poziomu w przedsiębiorstwie, gdyż posiadanie zapasów wiąże się z zamrożeniem kapitału. Warto jednak zauważyć, że zbyt niski poziom zapasów może mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa poprzez zakłócenia w procesie produkcyjnym lub niedostatek wyrobów gotowych [por. Michalski 2004]. Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy zarządzanie zapasami wywiera istotny wpływ na proces kreacji wartości przedsiębiorstwa. (fragment tekstu)

The article presents the core of the reserve management. Taking important decisions we have to take into account the optimal level of reserves. The aim of reserve management is to formulate a policy leading to optimal investment in reserves. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bednarski L., Borowiecki R., Duraj J., Kurtys E., Waśniewski T., Wersty B., Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003.
 2. Coyle J. J., Bardi E. J., Langley C. J. Jr., Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2002.
 3. Damodaran A., Value Creation and Enhancement. Back to the Future, http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page.
 4. Hołda A., Rachunkowość zarządcza II, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2000.
 5. Michalski G., Optymalna wielkość zamówienia a wartość przedsiębiorstwa [w:] Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami. Klasyczne zasady - nowoczesne narzędzia, tom II, Uniwersytet Szczeciński 2004.
 6. Pluta W., [red. nauk.] Finanse małych i średnich przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2004.
 7. Rutkowski A., Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2003.
 8. Sierpińska M., Wędzki D., Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 2001.
 9. Szymański P., Zarządzanie majątkiem obrotowym w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa, Wyd. Petrus, Łódź 2007.
 10. Szymański P., Strategie zarządzania majątkiem obrotowym i kapitałem obrotowym brutto na tle cyklu życia przedsiębiorstwa [w:] Zarządzanie finansami. Cele - organizacja - narzędzia. Materiały konferencyjne, red. Zarzecki D., Uniwersytet Szczeciński, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, tom II, Warszawa 2001.
 11. Tully S. American Standard: Prophet of zero Working Capital, "Fortune" 1994, nr 12.
 12. Weiss W., Integracyjna rola zarządzania zapasami, "Logistyka" 2003, nr 1.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu