BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Telega Ivan (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Title
Szanse oraz zagrożenia stosowania podatków ekologicznych w praktyce gospodarczej
Opportunities and Risks of Environmental Taxes Application
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2010, vol. 9, s. 333-344, rys., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Podatki ekologiczne, Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska, Instrumenty ochrony środowiska, Reforma podatkowa
Green taxes, Economic aspects of environmental protection, Instruments for environment protection, Tax reform
Note
summ.
Abstract
Świadomość presji gospodarczej działalności człowieka na środowisko naturalne spowodowała wzrost zainteresowania wśród ekonomistów metodami internalizacji niekorzystnych środowiskowych efektów zewnętrznych. Jedną z możliwości jest stosowanie ekonomicznych instrumentów w postaci podatków i opłat. Argumentem przemawiającym za ich stosowaniem jest wyższa efektywność kosztowa w porównaniu z instrumentami regulacji bezpośredniej. Praktyczne stosowanie podatków ekologicznych jest bardzo skomplikowane z tego względu, że oprócz realizacji celów środowiskowych mogą one w sposób istotny wpływać na wiele aspektów funkcjonowania gospodarki. Bardzo problematyczne jest również właściwe skonstruowanie podatku. Teza opracowania zakłada, że zrozumienie skomplikowanych interakcji gospodarczych wywołanych wprowadzeniem ekonomicznych instrumentów ochrony środowiska, w tym szans oraz zagrożeń związanych ze stosowaniem podatków ekologicznych, pozwoli realizować cele polityki ekologicznej w sposób skuteczny oraz ekonomicznie efektywny. Autor jest świadom, że problem realizacji polityki ekologicznej znacznie wykracza poza obszar podatków i opłat ekologicznych. Ze względu na kluczową rolę tego typu instrumentów oraz możliwość przedstawienia problemu w sposób uproszczony, zasadne jest pewne zawężenie problematyki. Podatki i opłaty ekologiczne mogą być rozpatrywane w różnych aspektach:
 • ekonomicznym, związanym z wyceną oraz internalizacją efektów zewnętrznych;
 • ekologicznym, jako motywacja do zachowań przeciwdziałających powstawaniu zanieczyszczeń;
 • fiskalnym, jako źródło dochodów państwa.
Celem opracowania jest identyfikacja głównych szans oraz zagrożeń związanych z praktycznym stosowaniem podatków ekologicznych, służących realizacji założeń polityki ekologicznej. (fragment tekstu)

Practical application of environmental taxes is very complicated because apart from achievement of environmental goals, they may have a significant impact on the economy. There is a risk that the introduction of ill-designed tax not only fails to reach the intended environmental goals, but also cause different costs for the society. Distributional effects of environmental taxes could be an important threat, causing the welfare loss for people with the lowest incomes. One possible solution is to implement a comprehensive ecological tax reform providing double dividend - reaching environmental goals and stimulating the economy. Conclusions of polish researchers on the possibility of implementing the principles of ecological tax reform are moderate positive. The reform can provide a greater opportunity to integrate environmental objectives in the state tax system, thereby creating a basis for sustainable development. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Cole D. H., Grossman P. Z., Toward a total-cost approach to environmental instrument choice, SSRN Papers 2001 [Dokument elektroniczny, tryb dostępu: http://www.ssrn.com/].
 2. Czaja S., Fiedor B., Graczyk A., Jakubczyk Z., Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2002.
 3. Ekologiczna reforma podatkowa. Wyzwanie dla polskiej polityki ochrony środowiska, red. Śleszyński J., Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2004.
 4. Environmental Taxes - A Statistical Guide, Eurostat, Luxembourg 2001, s. 9 [za:] Małecki P. P., Podatki i opłaty ekologiczne w rozwiniętych gospodarczo krajach świata, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 668, Kraków 2005.
 5. Fullerton D., Distributional effects of environmental policy: an introduction, NBER Working Paper Series 2008b [Dokument elektroniczny, tryb dostępu: http://www.nber.org/papers/w14241].
 6. Fullerton D., Environmental taxes, NBER Working Paper Series 2008 [Dokument elektroniczny, tryb dostępu: http://www.nber.org/papers/ w14197].
 7. Głuchowski J., Podatki ekologiczne, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2002.
 8. Goodstein E. S., Economics and the Environment, John Wiley & Sons, Inc., 2002.
 9. Kudełko M., Wybór instrumentów ekonomicznych w warunkach braku pełnej informacji [w:] Instrumenty rynkowe w ochronie środowiska, red. Czaja S., Biblioteka "Ekonomia i Środowisko" nr 29, Jugowice - Wrocław 2002.
 10. Oates W. E., Green taxes: can we protect the environment and improve the tax system at the same time?, "Southern Economic Journal", Vol. 61, 1995.
 11. Stiglitz J. E., Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 12. Żylicz T., Ekologiczna reforma podatkowa, "Aura" 2009, nr 9.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu