BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Oleńczuk-Paszel Anna (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Sompolska-Rzechuła Agnieszka (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Rynek nieruchomości mieszkaniowych a jakość życia ludności na poziomie lokalnym na przykładzie powiatów województwa zachodniopomorskiego
The Housing Market and the Quality of Life of the Population at Local Level Using the Example of Counties from the Western Pomeranian Voivodship
Source
Samorząd Terytorialny, 2017, nr 4, s. 39-48, rys., tab.
Keyword
Nieruchomości mieszkaniowe, Jakość życia, Wielowymiarowa analiza porównawcza, Porządkowanie liniowe
Real estate housing, Quality of life, Multi-dimensional comparative analysis, Linear ordering
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo zachodniopomorskie
West Pomeranian Voivodeship
Abstract
Analizując gospodarcze i społeczne aspekty rozwoju lokalnego, autorki skupiają uwagę na zagadnieniach związanych z potencjałem rynku nieruchomości mieszkaniowych i poziomem jakości życia ludności powiatów ziemskich województwa zachodniopomorskiego. Celem badania jest odpowiedź na pytanie: czy pomiędzy potencjałem lokalnego rynku nieruchomości mieszkaniowych a jakością życia mieszkańców istnieją wzajemne związki? Ze względu na złożony charakter badanych zjawisk do realizacji celu wykorzystano wybrane metody wielowymiarowej analizy porównawczej - liniowe porządkowanie obiektów. Postępowanie badawcze przeprowadzono na podstawie danych pochodzących z publikacji Głównego Urzędu Statystycznego oraz Krajowego raportu o rozwoju społecznym z 2012 r. (abstrakt oryginalny)

While analysing the economic and social aspects of local development, the authoresses focus their attention on issues related to the potential of the housing market and the quality of life of the population of rural counties in the Western Pomeranian Voivodship. The objective of the paper is to answer the question of whether there are any mutual connections between the potential of the local housing market and the quality of life of the inhabitants. The complex nature of the phenomena investigated required the use of selected methods of multidimensional comparative analysis - linear ordering of objects - to achieve the objective. The research was conducted on the basis of data from the Central Statistical Office publications and the National Social Development Report of 2012. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. A. Młodak, Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Warszawa 2006, s. 28.
 2. A. Nalepka, A. Małkowska, Instrumenty gospodarki nieruchomościami w stymulowaniu rozwoju gospodarczego gmin na przykładzie województwa małopolskiego, "Samorząd Terytorialny" 2013/5, s. 62.
 3. A. Sompolska-Rzechuła, Wykorzystanie miar pozycyjnych w ocenie poziomu rozwoju społecznego w Polsce, "Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych" 2014/XV, s. 149-158.
 4. B. Oleszko-Kurzyna, Jakość życia a procesy zarządzania rozwojem gmin wiejskich, "Studia Ekonomiczne" 2014/179.
 5. E. Kucharska-Stasiak, Nieruchomość a rynek, Warszawa 1999, s. 30.
 6. F. Wysocki, Metody taksonomiczne w rozpoznawaniu typów ekonomicznych rolnictwa i obszarów wiejskich, Poznań 2010, s. 145.
 7. J.E. Stiglitz, A. Sen, J.-P. Fitoussi, Report by the Commission on the measurement of economic performance and social progress, http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/dossiers_web/stiglitz/doc-commission/RAPPORT_anglais.pdf.
 8. J.P. Gieorgic, G. Gorzelak (red.), Gmina. Przedsiębiorczość. Promocja, "Studia Regionalne i Lokalne" 1992/7, s. 27.
 9. K. Kukuła, Metoda unitaryzacji zerowanej, Warszawa 2000, s. 79.
 10. L. Nykiel, Mieszkania na wynajem jako warunek rozwoju rynku mieszkaniowego, "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości" 2012/3, s. 95.
 11. M. Żółkowski, M. Goleń, Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym, w: H. Sochacka-Krysiak (red.), Zarządzanie gospodarką i finansami gminy, Warszawa 2003, s. 43.
 12. T. Borys, Metody normowania cech w statystycznych badaniach porównawczych, "Przegląd Statystyczny" 1978/2, s. 227-239.
 13. T. Panek, Jakość życia gospodarstw domowych w Polsce w układzie wojewódzkim, "Zeszyty Naukowe Instytutu Statystyki i Demografii" 2015/46.
 14. T. Truskolaski, Strategiczne wyzwania rozwoju lokalnego na przykładzie Białegostoku, "Samorząd Terytorialny" 2011/12, s. 7.
 15. W. Kosiedowski, Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym, w: Z. Strzelecki (red.), Gospodarka regionalna i lokalna, Warszawa 2008, s. 234.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu