BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Swianiewicz Paweł (Uniwersytet Warszawski)
Title
Urynkowienie, prywatyzacja i rekomunalizacja : formy dostarczania lokalnych usług publicznych w opiniach burmistrzów krajów europejskich
Marketization, Privatization and Remunicipalization : Forms of Local Public Service Delivery in the Opinions of European Mayors
Source
Samorząd Terytorialny, 2017, nr 5, s. 11-26, rys., tab.
Keyword
Usługi publiczne, Przywództwo polityczne, Prywatyzacja
Public services, Political leadership, Privatisation
Note
streszcz., summ., Artykuł został przygotowany w ramach projektu "Liderzy polityczni w europejskich samorządach lokalnych", realizowanego dzięki grantowi Narodowego Centrum Nauki (umowa nr UMO-2015/18/M/HS5/00624).
Country
Europa
Europe
Abstract
Artykuł jest oparty na wynikach ankiety przeprowadzonej z burmistrzami gmin powyżej 10.000mieszkańców w 29 krajach europejskich. Koncentruje się na opiniach liderów lokalnych odnoszących się do form wykonywania różnych lokalnych usług publicznych, a w szczególności na roli sektora publicznego i prywatnego w realizacji tych usług. Analizuje również poglądy burmistrzów polskich przedstawione na tle opinii spotykanych w innych krajach europejskich. Wskazuje na znaczne zróżnicowanie opinii liderów lokalnych w różnych krajach, ale i wewnątrz poszczególnych krajów oraz testuje hipotezy odnoszące się do czynników wyjaśniających to zróżnicowanie. Nawiązuje także do hipotezy fazy rekomunalizacji postawionej przed kilku laty przez Hellmuta Wollmanna. (abstrakt oryginalny)

The article is based on the survey of mayors of municipalities over 10.000 residents, conducted in 29 European countries. It concentrates on opinions of local leaders concerning forms of local public service delivery, and in particular on the role of public and private sector in service provision. It analyses opinions of Polish mayors as compared to opinions of the mayors in other countries. It stresses the significant variation of mayors' preferences among and inside individual countries and it tests hypothesis on factors explaining that variation. It also refers to the hypothesis of remunicipalization formulated few years ago by Hellmut Wollmann. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. C. Hood, Public Management by Numbers as a Performance-Enhancing Drug: Two Hypothesis, "Public Administration Review" 2012/6.
 2. D. Sześciło, Administracja i zarządzanie publiczne. Nauka o współczesnej administracji, Warszawa 2014.
 3. E.S. Savas, Privatisation: the key to better governance, Chatham 1987; G. Stoker, D. Lorrain, The Privatisation of Urban Services in Europe, London 1997.
 4. H. Bäck, H. Heinelt, A. Magnier, The European Mayor: political leaders in the changing context of local democracy, Opladen 2006.
 5. H. Wollmann, G. Marcou, From public sector-based to privatized service provision: is the pendulum swinging back again? [w:] The provision of public services in Europe: between state, local government and market, red. H. Wollmann, G. Marcou, Cheltenham 2010.
 6. H. Wollmann, I. Koprić, G. Marcou, Public and social services in Europe: from public and municipal to private sector provision, London 2016.
 7. H. Wollmann, Local Government Reforms in (Seven) European Countries: Between Convergent and Divergent, Conflicting and Complementary Developments, "Local Government Studies" 2012/1.
 8. H. Wollmann, Provision of Public Services in European Countries: From Public/Municipal to Private and Reverse?, "Croatian and Comparative Public Administration" 2011/4, s. 889-910.
 9. H. Woolmann, Provision of Public and Social Services in European Countries: From Public Sector to Marketization and Reverse - or, What Next? [w:] Local public sector reforms in times of crisis, red. S. Kuhlmann, G. Bouckaert, London 2016, s. 187-204.
 10. J. Hausner, Zarządzanie publiczne: podręcznik akademicki, Warszawa 2008.
 11. J. Supernat, Współczesne teorie administracji publicznej [w:] Nowe kierunki działań administracji publicznej w Polsce i w Unii Europejskiej, red. P. Chmielnicki, A. Dybała, Warszawa 2009, s. 21-38.
 12. J.J. Hesse, L.J. Sharpe, Local Government in International Perspective: Some Comparative Observations [w:] Local Government and Urban Affairs in International Perspective, red. J.J. Hesse, Baden-Baden 1991.
 13. Ł. Knade, A. Sośnicka, H. Goska, M. Klupczyński, Kondycja finansowa spółek komunalnych w Polsce, Poznań 2014.
 14. M. Zawicki, Nowe zarządzania publiczne, Warszawa 2011.
 15. P. Swianiewicz, Nowe interpretacje teoretyczne polityki miejskiej, "Studia Regionalne i Lokalne" 2005/4, s. 6-26.
 16. P. Swianiewicz, Nowe koncepcje zarządzania i polityki miejskiej w świadomości liderów lokalnych w Polsce [w:] Przywództwo lokalne a kształtowanie demokracji partycypacyjnej, red. S. Michałowski, Lublin 2008, s. 473-483.
 17. P. Swianiewicz, Współczesne badania nad samorządem i polityką lokalną [w:] Polska gmina 2015, red. G. Gorzelak, Warszawa 2016, s. 15-32.
 18. Political Leaders and Changing Local Democracy. The European Mayor, red. H. Heinelt, A. Magnier, M. Cabria, H. Reynaert, Basingstoke 2017 (w druku).
 19. R. Hambleton, Leading the Inclusive City. Place-based innovation for a bounded planet, Policy Press 2015.
 20. S. Kuhlmann, H. Wollmann, Introduction to comparative public administration: administrative systems and reforms in Europe, Cheltenham-Northampton 2014.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu