BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lemańska Joanna (Uniwersytet Jagielloński)
Title
Kryterium czy kryteria nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego?
The Criterion or Criteria for Supervising Territorial Self-Government?
Source
Samorząd Terytorialny, 2017, nr 5, s. 27-41
Keyword
Samorząd terytorialny, Nadzór, Regulacje prawne
Local government, Supervision, Legal regulations
Note
streszcz., summ.
Abstract
W układzie zdecentralizowanym nadzór jest miernikiem rzeczywistej samodzielności i niezależności podmiotu zdecentralizowanego. Samorząd terytorialny w Polsce ma konstytucyjnie zagwarantowane prawo do samodzielności, przejawiające się między innymi w ograniczeniu nadzoru jedynie z punktu widzenia kryterium legalności. Autorka poszukuje odpowiedzi na pytanie, czy w polskim porządku prawnym prawo to zostało rzeczywiście zapewnione, czy też mamy do czynienia z wielością kryteriów nadzoru. Przeprowadzona analiza prowadzi do wniosku, że ograniczenie kryterium nadzoru do ram legalności nie jest niestety przestrzegane przez ustawodawcę. W praktyce dochodzi do rozszerzenia kryteriów nadzoru. (abstrakt oryginalny)

In a decentralized system, supervision is a measure of real independence and autonomy of the decentralized entity. Territorial self-government in Poland has the constitutionally guaranteed right of autonomy, manifested, inter alia, in the reduction of supervision only from the point of view of the criterion of legality. The authoress is looking for answers to the question of whether, in the Polish legal order, this right is actually assured, or whether we are dealing with a multiplicity of supervision criteria. The analysis leads to the conclusion that restriction of the criterion of supervision to the framework of legality is not respected by the legislature. In practice, the supervision criteria are extended. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. A. Szewc, Komentarz do art. 75, art. 76, art. 77 ustawy o samorządzie województwa, LEX 2014.
 2. B. Dolnicki, Ewolucja nadzoru nad samorządem terytorialnym, "Samorząd Terytorialny" 2015/3, s. 61.
 3. B. Dolnicki, Instrumenty nadzoru nad samorządem europejskim (na przykładzie wybranych państw europejskich) [w:] Funkcjonowanie samorządu terytorialnego - doświadczenia i perspektywy, t. 1, red. S. Dolata, Opole 1998, s. 161.
 4. B. Dolnicki, Koncepcja województwa samorządowego [w:] Prawo administracyjne w okresie transformacji ustrojowej, red. E. Knosala, A. Matan, G. Łaszczyca, Kraków 1999, s. 172.
 5. B. Dolnicki, Nadzór nad samorządem terytorialnym, Katowice 1993, s. 45 i n.
 6. D. Dąbek, Prawo miejscowe samorządu terytorialnego, Bydgoszcz-Kraków 2003, s. 323.
 7. J. Filipek, Prawo administracyjne - instytucje ogólne. Część I, Kraków 2003, s. 115.
 8. J. Filipek, Prawo administracyjne - instytucje ogólne. Część II, Kraków 2001, s. 218 i n.
 9. J. Korczak, Konstytucyjne podstawy struktury i funkcji samorządu terytorialnego [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 2, Konstytucyjne podstawy funkcjonowania administracji publicznej, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2012, s. 244.
 10. J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Warszawa 2014, s. 275-276.
 11. Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku, red. J. Boć, Wrocław, 1998, s. 271.
 12. M. Kallas, I. Lipowicz, Z. Niewiadomski, G. Szpor, Prawo administracyjne część ustrojowa, Warszawa 2002, s. 182.
 13. Prawo administracyjne, red. J. Boć, Wrocław 2005, s. 227-229.
 14. Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, red. M. Stahl, Warszawa 2013, s. 444.
 15. R. Cybulska, Komentarz do art. 77 ustawy o samorządzie województwa, LEX 2014.
 16. R. Sowiński, Ustawowa regulacja udziału jednostek samorządu terytorialnego w międzynarodowych zrzeszeniach społeczności lokalnych, "Samorząd Terytorialny" 2002/7-8, s. 32 i n.
 17. Reforma administracyjna kraju, red. J. Majchrowski, Kraków 1999, s. 173.
 18. W. Skrzydło, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Kraków 2002, komentarz do art. 171.
 19. Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, R. Michalska-Badziak, E. Olejniczak-Szałowska, M. Stahl, Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa 2002, s. 132.
 20. Z. Gilowska, J. Płoskonka, S. Prutis, M. Stec, E. Wysocka, Model ustrojowy województwa (regionu) w unitarnym państwie demokratycznym. Raport końcowy, "Samorząd Terytorialny" 1997/8-9, s. 89.
 21. Z. Kmieciak, Rozstrzygnięcie nadzorcze regionalnej izby obrachunkowej, "Państwo i Prawo" 1995/2, s. 32 i n.
 22. Z. Kmieciak, W sprawie nieistotnego naruszenia prawa przez uchwałę budżetową, "Samorząd Terytorialny" 1994/3, s. 28 i n.
 23. Z. Leoński, Samorząd terytorialny w RP, Warszawa 1999, s. 153.
 24. Z. Leoński, Zarys prawa administracyjnego, Warszawa 2001, s. 204.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu