BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Feja-Paszkiewicz Anna (Uniwersytet Zielonogórski)
Title
Statut jednostki pomocniczej gminy - co konsultować?
The Charter of a Municipality's Auxiliary Unit - what Should be the Subject of Consultations?
Source
Samorząd Terytorialny, 2017, nr 5, s. 42-57
Keyword
Gmina, Kompetencje władz gminnych, Ustawa o samorządzie gminnym, Konsultacje społeczne
District, Powers of municipal authorities, Polish Local Government Act, Public Consultations
Note
streszcz., summ.
Abstract
Ustawodawca wyposażył gminę w kompetencję do tworzenia jednostek pomocniczych. Utworzeniu takiej jednostki musi towarzyszyć określenie przez lokalnego prawodawcę jej organizacji i zakresu działania odrębnym statutem, przy czym w procedurze uchwalenia tego aktu przewidziano udział mieszkańców w formie konsultacji. Brzmienie przepisów statuujących uprawnienie mieszkańców do udziału w konsultacjach związanych z uchwaleniem statutu jednostki pomocniczej gminy pozostaje bez zmian od 2001 r., dlatego tym ciekawsza wydaje się zmiana wykładni kluczowego przepisu będącego podstawą dla działań gmin w tym obszarze, dokonana w 2010 r. przez Naczelny Sąd Administracyjny. W artykule, przede wszystkim na podstawie orzecznictwa, autorka szczegółowo przedstawia tę zmianę, ustosunkowuje się do niej oraz wskazuje konsekwencje, które może ona nieść dla działalności uchwałodawczej gmin. (abstrakt oryginalny)

The legislature has provided the municipality with the power to create auxiliary units. The creation of such a unit must be accompanied by the specification by the local law-makers of its organization and the scope of operation with a separate charter, whereby the procedure for adopting this act has provided for the involvement of the inhabitants in the form of consultations. The wording of the provisions laying down the rights of the residents to participate in consultations related to the adoption of the charter of a municipality's auxiliary unit has remained unchanged since 2001, which is why the change in the interpretation of the key provision constituting the basis of the actions of municipalities in this area, which was made in 2010 by the Supreme Administrative Court is all the more interesting. In the article, the authoress presents this change in detail, primarily on the basis of case law, addresses it and mentions the consequences that it can bring to the resolution-passing activities of municipalities. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. A. Feja-Paszkiewicz, Udział mieszkańców (konsultacje) w procedurze tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostek pomocniczych gminy - wybrane aspekty prawne [w:] Komunikowanie na poziomie samorządu terytorialnego, red. B. Nitschke, K. Glinka, Zielona Góra 2012, s. 186-199.
  2. A. Rytel-Warzocha, Glosa do wyroku NSA z dnia 9 czerwca 2010 r., II OSK 378/10, "Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa" 2011/3, s. 54-56. A. Szewc [w:] A. Szewc, G. Jyż, Z. Pławecki, Samorząd gminny. Komentarz, Warszawa 2005, s. 344 i n.
  3. B. Jaworska-Dębska, Glosa (aprobująca) do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 21 listopada 2013 r. (II OSK 1887/13), "Samorząd Terytorialny" 2015/3, s. 89 i n.
  4. D. Fleszer, Tworzenie jednostek pomocniczych gminy jako forma realizacji zasady pomocniczości, "Samorząd Terytorialny" 2011/4, s. 26 i n.
  5. E. Olejniczak-Szałowska, Konsultacje we wspólnocie samorządowej, "Samorząd Terytorialny" 1997/1-2, s. 116-117.
  6. P. Chmielnicki, Statut jednostki pomocniczej gminy [w:] Encyklopedia samorządu terytorialnego, red. K. Miaskowska-Daszkiewicz, B. Szmulik, Warszawa 2010, s. 795.
  7. Z. Niewiadomski, W. Grzelczak, Komentarz do ustawy o samorządzie terytorialnym [w:] Ustawa o samorządzie terytorialnym z komentarzem oraz teksty innych ustaw samorządowych, Warszawa 1990, s. 38.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu