BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bulejak Radosław (Uniwersytet Wrocławski, doktorant)
Title
Kontrola sądowa innych aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej - rozważania na tle zmian wprowadzonych ustawą z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Judicial Review of Other Acts or Activities of the Administration - Considerations in the Light of the Changes Made by the Act Amending the Act on Proceedings before Administrative Courts of 9 April 2015
Source
Samorząd Terytorialny, 2017, nr 5, s. 58-69
Keyword
Administracja publiczna, Sąd administracyjny, Postępowanie administracyjne, Kontrola, Regulacje prawne
Public administration, Administrative court, Administrative proceedings, Control, Legal regulations
Note
streszcz., summ.
Abstract
Z dniem 15.08.2016 r. znacznemu przekształceniu uległa kognicja sądu administracyjnego w zakresie innych aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej. Wprowadzano rozróżnienie na akty i czynności materialnoprawne i procesowe oraz poszerzono kognicję sądu administracyjnego o nowe formy bezczynności (przewlekłości) organu administracji publicznej. W ocenie autora dokonane zmiany w sposób znaczny odbiegają od przyjętego w doktrynie i orzecznictwie rozumienia innych aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej, a także nastręczają wielu problemów interpretacyjnych, w szczególności co do zakresu kontroli sądowej. (abstrakt oryginalny)

The administrative court's cognition of other public administration acts or activities transformed significantly on 15 August 2016. A distinction was made between substantive and procedural law acts and activities and the administrative court's cognition was expanded to include new forms of inactivity (chronicity) of a body of public administration. According to the author, the changes made significantly deviate from the understanding of other acts or activities of public administration accepted in the legal doctrine and case law, while causing many problems of interpretation, especially regarding judicial review. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. A. Kabat [w:] B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2005, s. 23-30.
 2. A. Kisielewicz, Akty i czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w: Instytucje procesu administracyjnego i sądowoadministracyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Ludwikowi Żukowskiemu, Przemyśl-Rzeszów 2009, s. 180-181.
 3. A. Krawczyk, Wykonalność aktu i czynności organu administracji publicznej, Warszawa 2013, s. 69.
 4. A. Mariański, Glosa do postanowienia NSA z dnia 2 grudnia 1998 r., I SAB/Ka 16/98, "Glosa" 1999/11, s. 20.
 5. A. Skoczylas, Glosa do uchwały NSA z dnia 4 lutego 2008 r., I OPS 3/07, OSP 2008/7-8, poz. 89.
 6. A. Wiktorowska [w:] Prawo administracyjne, red. M. Wierzbowski, Warszawa 2009, s. 283.
 7. B. Adamiak, J. Borkowski, Metodyka pracy sędziego w sprawach administracyjnych, Warszawa 2015, s. 120.
 8. B. Adamiak, Z problematyki właściwości sądów administracyjnych (art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a.), "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego" 2006/6, s. 8.
 9. E. Ura, E. Ura, Prawo administracyjne, Warszawa 2008, s. 126-127.
 10. G. Łaszczyca, Akta sprawy w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Warszawa 2014, s. 47-50.
 11. G. Łaszczyca, C. Martysz, A. Matan, Inne akty lub czynności z zakresu administracji publicznej jako przedmiot skargi do sądu administracyjnego [w:] Podmioty administracji publicznej i prawne formy ich działania: studia i materiały z konferencji naukowej poświęconej Jubileuszowi 80-tych urodzin Profesora Eugeniusza Ochendowskiego, Toruń 2005, s. 372-373.
 12. J. Borkowski [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2016, s. 175.
 13. J. Starościak, Prawne formy działania administracji, Warszawa 1957, s. 23-24.
 14. J. Zimmermann, Glosa do postanowienia NSA z dnia 24 marca 1998 r., II SA 1155/97, OSP 1999/9.
 15. J.P. Tarno [w:] J.P. Tarno, W. Chróścielewski, Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2011, s. 375.
 16. K. Klonowski, Kontrola sądowoadministracyjna "innych aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków, wynikających z przepisów prawa" z art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a., "Przegląd Prawa Publicznego" 2012/5, s. 53-55.
 17. M. Bogusz, Glosa do postanowienia WSA w Krakowie z dnia 25 kwietnia 2006 r., II SA/Kr 1346/05, OSP 2011/1, s. 61.
 18. M. Bogusz, Pojęcie aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących przyznania, stwierdzenie albo uznania uprawnienia lub obowiązku, wynikających z przepisów prawa w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 4 ustawy o NSA, "Samorząd Terytorialny" 2000/1-2, s. 176.
 19. M. Grzybowski, Zaniechanie prawodawcze w praktyce polskiego Trybunału Konstytucyjnego, http://www.confeuconstco.org/reports/rep-xiv/report_Poland_po.pdf.
 20. M. Jaśkowska, Akty i czynności z zakresu administracji publicznej w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 4 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym jako przedmiot kontroli [w:] Polski model sądownictwa administracyjnego, red. J. Stelmasiak, J. Niczyporuk, S. Fundowicz, Lublin 2003, s. 160.
 21. M. Jaśkowska, Właściwość sądów administracyjnych (zagadnienia wybrane) [w:] Koncepcja systemu prawa administracyjnego, red. J. Zimmermann, Warszawa 2007, s. 584.
 22. M. Masternak, Kontrola czynności materialno-technicznych administracji publicznej przez sąd administracyjny [w:] Prawo do dobrej administracji. Materiały zjazdu Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego, Warszawa-Dębe 23-25 września 2002 r., red. Z. Niewiadomski, Z. Cieślak, Warszawa 2003, s. 135.
 23. M. Stahl [w:] Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, red. M. Stahl, Warszawa 2013, s. 20.
 24. M. Tarasek, Trybunał Konstytucyjny a kontrola zaniechań legislacyjnych, "Przegląd Prawa Konstytucyjnego" 2014/1, s. 250-276.
 25. M. Wierzbowski [w:] Polskie prawo administracyjne. Część druga, red. J. Służewski, Warszawa 1985, s. 31.
 26. R. Bulejak, Czynności techniczno-procesowe w koncepcji prawnych form działania administracji publicznej, "Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo" 2013/315, s. 57-73.
 27. R. Bulejak, Glosa do postanowienia NSA z dnia 6 maja 2014 r., II FSK 760/14, "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego" 2015/3, s. 145-151.
 28. R. Stankiewicz, Inne akty lub czynności z zakresu administracji publicznej jako przedmiot kontroli sądu administracyjnego (art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a.), "Przegląd Prawa Publicznego" 2010/11, s. 41.
 29. T. Woś [w:] T. Woś, H. Knysiak-Molczyk, M. Romańska, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2011, s. 65.
 30. W. Jakimowicz, Obowiązek administracyjny w egzekucji administracyjnej [w:] System egzekucji administracyjnej, red. J. Niczyporuk, S. Fundowicz, J. Radwanowicz, Warszawa 2004, s. 132-136.
 31. Z. Kmieciak, Czynności faktyczne administracji państwowej, "Studia Prawno-Ekonomiczne" 1987/XXXIX, s. 78.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu