BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Babińska-Górecka Renata (Uniwersytet Wrocławski ; Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu), Ostapski Adam (Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu)
Title
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z 15 września 2016 r. (II SA/Sz 617/16) : zbieg uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego i świadczenia rodzicielskiego : glosa (krytyczna)
Ruling of the Voivodship Administrative Court in Szczecin of 15 September 2016 (II SA/Sz 617/16), Critical Commentary (Combination of the Right to Attendance Benefit and Parental Benefit)
Source
Samorząd Terytorialny, 2017, nr 5, s. 87-93
Keyword
Świadczenia socjalne, Regulacje prawne
Social benefits, Legal regulations
Note
streszcz., summ.
Abstract
Nieuzasadnione jest stwierdzenie, że art. 27 ust. 5 ustawy o świadczeniach rodzinnych może znaleźć zastosowanie tylko w sytuacji, gdy zbieg uprawnień do określonych w tej regulacji świadczeń będzie zbiegiem uprawnień w sensie podmiotowym zarówno co do osoby sprawującej opiekę lub wychowanie, jak i osoby wymagającej opieki. Znaczenie ma bowiem jedynie to, czy osoba uprawniona pobiera już jedno ze świadczeń wyliczonych w art. 27 ust. 5 ustawy o świadczeniach rodzinnych. (abstrakt oryginalny)

The claim that Article 27, para. 5 of the Act on family benefits can only apply in situations where the combination of rights to the benefits specified in this regulation will be a combination of the rights in the subjective sense both with respect to the carer or guardian and the person requiring care is unreasonable. What matters is only whether the entitlee already receives one of the benefits listed in Article 27, para. 5 of the Act on Family Declarations. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. J. Jończyk, Rekonstrukcja zatrudnienia i zabezpieczenia społecznego. Podstawowe pojęcia prawne, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2014/1, s. 2.
  2. L. Morawski, Wykładnia w orzecznictwie sądów, Komentarz, Toruń 2002, s. 10.
  3. M. Kawiński, Ubezpieczenie publiczne i prywatne w polityce społecznej. Skuteczność i efektywność, Warszawa 2011, s. 41.
  4. T. Chauvin, T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2011, s. 133-135.
  5. T. Szumlicz, Ubezpieczenie społeczne. Teoria dla praktyki, Bydgoszcz-Warszawa 2005, s. 79.
  6. W. Maciejko, Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z zabezpieczenia społecznego, Przemyśl 2011.
  7. W. Muszalski, Prawo pracy, prawo socjalne a polityka społeczna, "Studia Prawnicze" 1985/1-2, s. 57.
  8. W. Szubert, Przedmiot, geneza i zakres socjalistycznej polityki społecznej [w:] Polityka społeczna, red. A.Rajkiewicz, Warszawa 1979, s. 58.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu