BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Latoszek Ewa (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Kłos Agnieszka (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Polityka konkurencji Unii Europejskiej w warunkach globalizacji gospodarki światowej
EU competition policy in the context of globalization of the world economy
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2016, nr 4, s. 43-59, bibliogr. 16 poz.
Keyword
Globalizacja, Polityka konkurencji, Jednolity rynek wewnętrzny
Globalization, Competition policy, European Single Market
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
W artykule przedstawiono realizację polityki konkurencji Unii Europejskiej w warunkach globalizacji gospodarki światowej: określono kompetencje organów kontroli, procedury postępowania w przypadku naruszenia zasad konkurencji, sposób realizacji polityki konkurencji wobec państw trzecich, rolę Światowej Organizacji Handlu w procesie koordynacji polityki konkurencji oraz wskazano przykłady podejmowanych w ostatnim czasie przez Komisję Europejską decyzji z zakresu nadużywania pozycji dominującej wobec przedsiębiorstw, których siedziba znajduje się poza terenem Unii Europejskiej. W analizie wykorzystano literaturę fachową, dokumenty informacyjne oraz akty prawne. (fragment tekstu)

The aim of this article is to present the essence of competition policy and its implementation in the European Union in the context of ongoing globalization of the world economy. The paper will present selected factors that stimulate the process of globalization, main objectives and tools supporting the functioning of the EU internal market, and the place of the European Commission as a body that enforces compliance with the rules of competition by companies and the Member States. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bendini R., Unia Europejska a Światowa Organizacja Handlu, "Dokumenty Informacyjne Unii Europejskiej" 2015, http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pl/FTU_6.2.2.pdf
 2. Bożyk P., Globalizacja: istota, szanse i zagrożenia, "Res Humana" 2006, nr 5, http://www.kulturaswiecka.pl/node/212
 3. Bożyk P., Misala J., Puławski M., Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, PWE, Warszawa 2001.
 4. Europejska Sieć Konkurencji (ENC), http://europa.eu/legislation_summaries/competition/firms/l26109_pl.htm
 5. Hoekman B., Kostecki K., Ekonomia światowego systemu handlu. WTO: Zasady i mechanizmy negocjacji, Wydawnictwo AE im. Oskara Langego, Wrocław 2002.
 6. Honnefelder S., Polityka konkurencji, "Dokumenty Informacyjne Unii Europejskiej" 2016, nr 09, s. 1, http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pl/FTU_3.2.1.pdf
 7. Jurczyk Z., Kartele w Polityce Konkurencji Unii Europejskiej, "Monografie Ekonomiczne", C. H. Beck, Warszawa 2012.
 8. Komisja Europejska - Komunikat prasowy, IP/15/4780, Bruksela 15.04.2015.
 9. Komisja Europejska - Komunikat prasowy, IP/15/4828, Bruksela 22.04.2015.
 10. Komisja Europejska, Polityka konkurencji w Europie a obywatel, Bruksela 2002.
 11. Liberska B., Polska w procesie globalizacji gospodarki światowej, w: Wzrost gospodarczy w Polsce - perspektywa średniookresowa, red. J. Lipiński, W. Orłowski, Warszawa 2001.
 12. Michalski B., Efekty i perspektywy międzynarodowej współpracy w dziedzinie polityki konkurencji na forum WTO, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 13. Michalski B., Współpraca bilateralna Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie polityki konkurencji, w: Rozwój regionalny i globalny we współczesnej gospodarce światowej, red. J. Rymarczyk, W. Michalczyk, materiały konferencyjne, Wydawnictwo AE im. Oskara Langego, Wrocław 2004.
 14. Piątek T., Kubel-Grabau A., Umowy o strefach wolnego handlu, 17.06.2014, http://www.mg.gov.pl/Wspolpraca+miedzynarodowa/Handel+zagraniczny/Umowy+handlowe
 15. Polak E., Polak W., Konkurencyjność państwa w warunkach globalizacji, w: Wpływ globalizacji i integracji na konkurencyjność nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej, red. A. Gryń, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Wilno 2013.
 16. World Trade Organization, Working Group on the Interaction between Trade and Competition Policy, The fundamental WTO principles of national treatment, most-favoured-nation treatment and transparency, WT/WGTCP/W/114, 14.04.1999.
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2016.4.2
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu