BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Modrzejewski Artur K. (Uniwersytet w Białymstoku)
Title
Nowelizacja ustawy - Prawo zamówień publicznych a powierzone spółkom komunalnym zadania zagospodarowania odpadów komunalnych
Amendment of the Public Procurement Law and Municipal Waste Management Tasks Entrusted to Municipal Companies
Source
Samorząd Terytorialny, 2017, nr 6, s. 75-83
Keyword
Prawo zamówień publicznych, Gospodarka odpadami, Przedsiębiorstwo komunalne, Regulacje prawne
Public Procurement Act, Waste management, Utility plant, Legal regulations
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedmiotem artykułu jest analiza tego, w jaki sposób znowelizowana ustawa z 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych determinuje status spółek komunalnych, którym zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi zostały powierzone po 1.01.2012 r., czyli od chwili, kiedy zaczął funkcjonować nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi wprowadzony nowelizacją ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ale przed wejściem w życie ustawy o zmianie Prawa zamówień publicznych (czyli 1.01.2017 r.). (abstrakt oryginalny)

The subject matter of the article is an analysis of how the amended Public Procurement Law of 29 January 2004 determines the status of municipal companies to which municipal waste management tasks were entrusted after 1 January 2012, namely from the time when the new municipal waste system management, amended with the Amendment to the Act on maintaining cleanliness and order in municipalities 13 September 1996, started to operate, but before the amendment to the Public Procurement Law entered into force (namely 1 January 2017). (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. A Szewc, O pojęciu "jednostka organizacyjna" w polskim prawie samorządu terytorialnego, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2005/3, s. 105-106.
 2. A. Modrzejewski, Spółka komunalna realizująca zadania z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie na przykładzie miasta Białystok, "Przegląd Naukowy Disputatio" 2015/2, s. 73-85.
 3. A. Samelak, Przekształcenie samorządowego zakładu budżetowego w spółkę kapitałową - przesłanki takiej decyzji, Legalis 2016.
 4. D. Reśko, Dopuszczalność powierzenia przez jednostkę samorządu terytorialnego wykonywania usług publicznych komunalnej spółce prawa handlowego, "Finanse Komunalne", 2013/12, s. 43-52.
 5. G. Wicik, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2007, s. 61.
 6. H. Nowicki, P. Nowicki, Zamówienia "in house" i ich dopuszczalność w ustawie Prawo zamówień publicznych z perspektywy orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej [w:] Ekonomiczne i prawne zagadnienia zamówień publicznych. Polska na tle Unii Europejskiej, red. A. Borowicz, M. Królikowska-Olczak, J. Sadowy, W. Starzyńska, Warszawa 2010, s. 122.
 7. J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Warszawa 2012, s. 96.
 8. J.J. Zięty, Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz, Warszawa 2012.
 9. K. Bandarzewski, Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym, Warszawa 2007, s. 163.
 10. K. Czarnecki, Rola gminy w systemie organizacji i finansowania publicznego transportu zbiorowego, "Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu" 2013/1, s. 57-77.
 11. K. Horubski, Wykonywanie zadań własnych przez JST a stosowanie przepisów o udzielaniu zamówień publicznych w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, "Samorząd Terytorialny" 2006/10, s. 7-16.
 12. L. Kieres, Formy organizacyjno-prawne gospodarki komunalnej [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 8B, Publiczne prawo gospodarcze, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2013, s. 97-117.
 13. P. Granecki, Prawo zamówień publicznych, Komentarz, Warszawa 2007, s. 33.
 14. P. Korzeniowski, Model prawny systemu gospodarki odpadami. Studium administracyjnoprawne, Łódź 2014, s. 449.
 15. Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy, t. 1, red. A. Wróbel, Warszawa 2010, s. 63-72.
 16. W. Hartung, M. Bagłaj, T. Michalczyk, M. Wojciechowski, J. Krysa, K. Kuźma, Dyrektywa 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2015, s. 7.
 17. W. Hartung, Zamówienia publiczne a "podmiot wewnętrzny", "Samorząd Terytorialny" 2008/5, s. 45.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu