BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Maciejko Wojciech (Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Rzeszowie)
Title
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 1 lipca 2016 r. (II OSK 1463/15) : katalog stron w postępowaniu z zakresu stosunków wodnych : glosa (krytyczna)
Ruling of the Supreme Administrative Court of 1 July 2016 (II OSK 1463/15); Critical Commentary (List of Parties to Proceedings Regarding Hydrographic Conditions)
Source
Samorząd Terytorialny, 2017, nr 6, s. 88-92
Keyword
Postępowanie administracyjne, Regulacje prawne
Administrative proceedings, Legal regulations
Note
streszcz., summ.
Abstract
W sprawie z zakresu stosunków wodnych prowadzonej na podstawie art. 29 ustawy z 18.07.2001 r. - Prawo wodne, interes prawny obejmuje tylko te osoby, na których grunty negatywnie oddziałuje zmiana stosunków wodnych; do katalogu stron nie należą właściciele nieruchomości sąsiadujących ze ślepą drogą publiczną, której stan techniczny wywołany nieuprawnioną zmianą stosunków wodnych uniemożliwia lub utrudnia dotarcie do własnej nieruchomości. (abstrakt oryginalny)

In a case regarding hydrographic conditions conducted on the basis of Article 29 of the Water Law of 18 July 2001, a legal interest only encompasses those people on whose land a change in the hydrographic conditions has an adverse effect; the list of parties does not include owners of properties along a public road with a dead end, the technical condition of which was caused by an unauthorized change in the hydrographic conditions preventing or obstructing reaching one's own property. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. B. Rakoczy, Wybrane problemy prawa wodnego, Warszawa 2013, s. 27-28.
  2. A. Wróbel [w:] M. Jaśkowska, A. Wróbel, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Bibliografia postępowania administracyjnego za lata 1927-2000, Kraków 2000, s. 240.
  3. E. Iserzon, Postępowanie administracyjne. Komentarz, orzecznictwo, okólniki, Kraków 1937, s. 19, 26 i 27.
  4. E. Iserzon, Prawo administracyjne. Podstawowe instytucje, Warszawa 1968, s. 215.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu