BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cesarski Maciej (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Polska na tle urbanizacji i sytuacji mieszkaniowej w UE - stan, perspektywy i wyzwania cywilizacyjne
Comparison of urbanization and housing in Poland and the EU
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2016, nr 4, s. 61-84, bibliogr. 59 poz.
Keyword
Urbanizacja, Budownictwo mieszkaniowe, Polityka mieszkaniowa
Urbanisation, Housing construction, Housing policy
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
W dobie globalnego kryzysu ogarniającego w zasadzie cały świat oraz połączonych z tym cywilizacyjnych niewiadomych rozwoju przestrzeni zamieszkiwania poszukiwanie miejsca Polski na tle stopnia urbanizacji i cech sytuacji mieszkaniowej w państwach Unii Europejskiej sprowadzone jest w artykule - wobec mankamentów i ograniczonej dostępności odpowiednich danych - do generalnej ilustracji liczbowej. Przyjętymi w literaturze przedmiotu wyznacznikami zaawansowania urbanizacji są: stopień urbanizacji (% ludności miejskiej, tj. w miastach i na zwykle mało sprecyzowanych przedmieściach), obniżony nieco wobec dostępnych danych wariant progu starości (% ludności w wieku 65 lat i więcej, przy przyjmowanym częściej zwłaszcza w statystykach państwowych progu 60 lat i więcej) oraz przeciętna liczba osób w gospodarstwie domowym. Powojenny przebieg urbanizacji w europejskiej cywilizacji zachodniej wskazuje przy tym, że przeciętna liczba osób w gospodarstwie domowym spada zazwyczaj wraz ze wzrostem udziału ludności miejskiej oraz mającej 65 lat i więcej w liczbie ludności ogółem. (fragment tekstu)

The aim of the paper is placing Poland in the EU in the two categories, urbanization in the demographic sense and housing, in the perspective of civilizational challenges of the structural crisis of capitalism. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Arczyńska M., Pancewicz Ł., Miasto oszczędne - utopia, idea społeczna czy polityka miejska, "Czasopismo Techniczne. Architektura" 2010, nr 14, s. 78-83.
 2. Bauman Z., Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika, PIW, Warszawa 2000.
 3. Bowen A., Kozluk T., Long-term productivity growth and the environment, OECD Environment Working Papers 2016, No. 102, s. 12-42.
 4. Cesarski M., Demograficzne potrzeby mieszkaniowe w europejskich procesach urbanizacji, w: Gospodarka, społeczeństwo, przestrzeń w tradycji i badaniach Katedry Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej SGH, red. Z. Strzelecki, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne 1968-2008, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008, s. 67-82.
 5. Cesarski M., Doświadczenia urbanizacji na Zachodzie we współczesnym rozwoju społeczno-gospodarczym Polski, w: Wzrost gospodarczy i rozwój społeczny jako paradygmaty współczesności, red. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2003, s. 459-476.
 6. Cesarski M., Infrastruktura osadnicza w gospodarce regionalnej - kwestie równoważenia rozwoju, "Studia i Prace KES" 2012, nr 3, s. 9-25.
 7. Cesarski M., Mieszkalnictwo i osadnictwo w integracji europejskiej - możliwości i bariery, w: Integracja europejska - nowe bariery czy trwały kryzys? red. K. Żukrowska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006, s. 167-181.
 8. Cesarski M., Mieszkalnictwo społeczne a kryzysy gospodarcze XX i XXI w., w: Wymiary kryzysu- przyczyny, przejawy, prognozy i środki zaradcze, red. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009, s. 277-296.
 9. Cesarski M., Od funkcjonalnego mieszkania ku zrównoważonej przestrzeni zamieszkiwania- rola infrastruktury osadniczej, "Studia i Prace KES" 2012, nr 2 (10), s. 125-149.
 10. Cesarski M., Polityka mieszkaniowa w Polsce w pracach naukowych 1918-2010. Dokonania i wpływ polskiej szkoły badań, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.
 11. Cesarski M., Powojenna polityka mieszkaniowa w Europie Zachodniej - sektor publiczny a paradygmat wzrostu ekonomicznego, w: Kryzys, niepewność i niestabilność we współczesnej Europie, red. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013, s. 255-267.
 12. Cesarski M., Społeczne myślenie nad mieszkalnictwem i osadnictwem podstawą postępu urbanizacji - próba ujęcia globalnego, "Problemy Rozwoju Miast" 2014, nr 1, s. 31-42.
 13. Cesarski M., Sytuacja mieszkaniowa w Polsce lat 2002-2014 - światowy kryzys, niewiadome i szanse zamieszkiwania, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016.
 14. Cesarski M., Sytuacja mieszkaniowa w Polsce w latach 1988-2005 - dziedzictwo i przemiany, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007.
 15. Cesarski M., Sytuacja mieszkaniowa w Unii Europejskiej i wyzwania integracji - miejsce Polski, w: Co dzieli, co integruje Wspólnotę Europejską, red. K. Żukrowska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007, s. 351-361.
 16. Cesarski M., Zrównoważona przestrzeń zamieszkiwania platformą regionalnej spójności społecznej - kontrowersje wokół perspektywy UE, "Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje" 2014, nr 24 (1), s. 35-46.
 17. Dameri R. P., Rosenthal-Sabroux C., Smart city and the value creation, w: Smart city: How to create public and economic value with high technology in urban space, red. R. P. Dameri, C. Rosenthal-Sabroux, Springer, Switschland 2014, s. 1-12.
 18. Dane statystyczne dotyczące mieszkalnictwa, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Housing_statistics/pl#Wi.C4.99cej_informacji_z_Eurostatu
 19. Demographic change will have big economic impacts, "Economist" September 26, 2015.
 20. Demographic Yearbook 2013, United Nations, New York 2015.
 21. Domański R., Przestrzenna transformacja gospodarki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 22. Drivers for change: strenghtening the role of valuation professionals in market transition. Market insights report, red. U. Hartenberger, D. Lorenz, R. Antink, EU, Reno Value Report 2015.
 23. Dyrektywa 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, DzU UE z 18.06.2010.
 24. Hinc A., Transformacja gospodarki w kierunku niskoemisyjnym, "Studia BAS" 2012, nr 1 (29), s. 109-136.
 25. Household composition statistics, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Household_composition_statistics#Main_tables
 26. Housing conditions, w: Living conditions in Europe, Eurostat, European Union, Luxembourg 2014, s. 5-57.
 27. Housing statistics in the European Union 2010, red. K. Dol, M. Ha&ner, OTB Research Institute for the Built Environment, Del' University of Technology, Hague 2010.
 28. Housing stock. Housing tenure, w: Housing review 2013 on 23 countries in the Europe and Central Asia Region, Institue for Real Estate, Construction and Housing Ltd, Vienna, Austria 2013, s. 21-26.
 29. Husson M., Kapitalizm bez znieczulenia, KiW, Warszawa 2011.
 30. Iacovou M., Skew A. J., Household composition across the new Europe: Where do the new Member States fit in?, "Demographic Research", Max Planck Institute for Demographic Research, Rostock 2011, Vol. 25, s. 474-476.
 31. Jeżowski P., Rozwój zrównoważony i jego nowe wyzwania, "Studia i Prace KES" 2012, nr 2, s. 99-124.
 32. Jeżowski P., Rozwój zrównoważony - uświadomiona konieczność współczesnej cywilizacji, w: Współczesna cywilizacja zachodu - atuty i słabości, red. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010, s. 47-64.
 33. Kassenberg A., Wyzwania ekologiczne Europy i Polski, w: Europejskie wyzwania dla Polski i jej regionów, red. A. Tucholska, MRR, Warszawa 2010, s. 121-143.
 34. Low N., Gleeson B., Green R., Radovic D., The green city: sustainable homes, sustainable suburbs, Routledge, Oxford 2005.
 35. Miejski wymiar polityki UE - kluczowe elementy Agendy Miejskiej UE, KE COM(2014) 490 final, Bruksela 2014, s. 4.
 36. Okólski M., Kaczmarczyk P., Przyszłość demograficzna Polski, "Opinie i Rekomendacje OBMF" 2013, nr 1, s. 1-3.
 37. Our common future, red. G. Bruntland, Oxford University Press, New York 1987.
 38. Panek A., Holistyczna metoda oceny oddziaływania obiektów budowlanych na środowisko naturalne uwzględniająca zasady rozwoju zrównoważonego, PW, Warszawa 2005 (maszynopis).
 39. Prigogine I., Stenglers I., Z chaosu ku porządkowi, PiW, Warszawa 1990.
 40. Pluciński P., Miejskie (r)ewolucje. Radykalizm retoryki a praktyka reformy, "Praktyka Teoretyczna" 2013, nr 3 (9), s. 133-157.
 41. Population projections 2010-2060, Eurostat, Luxembourg 2011.
 42. Population projections 2010-2060, "Eurostat News Release" 2011, No. 11, s. 1-4.
 43. Prognoza ludności na lata 2014-2050, GUS, Warszawa 2014.
 44. Ptak-Chmielewska A., Stan struktura i dynamika ludności Polski według prognoz GUS za lata 2003-2030 oraz prognozy ONZ za lata 2000-2050, "Zeszyty Naukowe Sekcji Analiz Demograficznych KND PAN" 2004, nr 9, s. 7-31.
 45. Redefining "Urban". A new way to measure metropolitan areas, OECD, Paris 2012.
 46. Rocznik Demograficzny, GUS, Warszawa 2015.
 47. Rocznik Statystyczny 2014, GUS, Warszawa 2014.
 48. Rybkowska A., Schneider M., Housing conditions in Europe in 2009, "Statistics in Focus" 2011, No. 4, s. 1-10.
 49. Skowroński A., Zrównoważony rozwój perspektywą dalszego postępu cywilizacyjnego, "Problemy Ekorozwoju" 2006, nr 2, s. 47-57.
 50. Socio-Economic Status and Living Arrangements of Older Persons in Lithuania, United Nations, New York and Geneva 2003.
 51. Stiglitz J. E., Globalizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 52. Strzelecki Z., Europa-Polska. Stan i perspektywy demogra"czne (1980-2050), w: Procesy demograficzne u progu XXI wieku. Polska a Europa, red. Z. Strzelecki, RCSS, Warszawa 2003, s. 11-28.
 53. Supińska J., Debaty o polityce społecznej, IPS UW, Warszawa 2014.
 54. Szukalski P., Bezdzietność w Europie, "Wiadomości Statystyczne" 2003, nr 1, s. 63-73.
 55. The green city of the new generation, Europeangreens, EU, Brussels 2009.
 56. The 2015 Ageing Report. Economic and budgetary projections for the 28 EU Member States (2013-2060), Publications O+ce of the European Union, Luxembourg 2015.
 57. Together towards competitive and resource-e+cient urban mobility, COM(2013) 913 final, Annex 1, Brussels 2013.
 58. World population ageing, United Nation, New York 2013.
 59. Założenia polityki ludnościowej Polski 2013, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa 2014.
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2016.4.3
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu