BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Figura Piotr (Politechnika Gdańska)
Title
Kształtowanie poziomu wskaźników sprawności działania przez przedsiębiorstwa z sektora MSP w zależności od osiąganej rentowności aktywów
Formation of the Level of Efficiency Ratios by Small and Medium Enterprises Depending on the Achieved Return on Assets
Source
Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka, 2017, nr 1, s. 43-58, tab., bibliogr. 11 poz.
Research on Enterprise in Modern Economy - theory and practice
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Sprawność zarządzania, Analiza finansowa, Rentowność, Test Mann-Whitney
Small business, Management efficiency, Financial analysis, Profitability, Mann-Whitney test
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono różnice w kształtowaniu poziomów wskaźników z obszaru sprawności działania pomiędzy przedsiębiorstwami z sektora MSP w zależności od osiąganej przez nie rentowności aktywów. W trakcie przeprowadzonych badań uwzględniono 34820 sprawozdania finansowe przedsiębiorstw, prowadzących działalność gospodarczą w 22 różnych działach gospodarki narodowej. Do potwierdzenia zróżnicowania sprawności działania przedsiębiorstw w zależności od uzyskiwanego przez nie poziomu rentowności aktywów wykorzystano test nieparametryczny U Manna-Whitneya. Przeprowadzone badania dowiodły, że uzyskiwaniu ponadprzeciętnie wysokiej rentowności aktywów towarzyszy zazwyczaj kształtowanie wyższych wskaźników produktywności aktywów ogółem oraz krótszego okresu obrotu zapasami, należnościami i zobowiązaniami. Z przeprowadzonych badań wynika ponadto, że MSP należące do różnych działów gospodarki odmiennie kształtują poziom swoich wskaźników z obszaru sprawności działania. (abstrakt oryginalny)

The article presents the differences in the manner of creating the level of efficiency ratios between the small and medium enterprise sector companies, depending on the achieved return on assets. The research was conducted taking into consideration 34,820 financial statements of enterprises, running economic activity in 22 different sectors of national economy. The Mann-Whitney U nonparametric test was used for confirming the diversity of the forms of efficiency for enterprises, depending on the level of return of assets achieved by them. The conducted research proved that SMEs characterized by above-average profitability created higher level of total assets turnover ratio and lower levels of days inventory outstanding, days sales outstanding and days payables outstanding from those with below-average profitability. Moreover, the results obtained during the study confirm that SMEs belonging to various sectors of economy form the ratios in the area of efficiency differently. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baza danych TEGIEL, wersja 1.7.2 SV, edycja 56/2013.
 2. Bednarski L. (2007) Analiza finansowa przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa.
 3. Bławat F. (2001) Analiza ekonomiczna. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
 4. Friedlob G.T., Schleifer L.F. (2003) Essentials of Financial Analysis. John Willey & Sons, New Jersey.
 5. Gabrusewicz W. (2007) Podstawy analizy finansowej. PWE, Warszawa.
 6. Jerzemowska M. (2006) Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa.
 7. Łapiński C., Nieć M., Rzeźnik G., Zakrzewski R. (2012) Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce. w: Tarnawa A., Zadura-Lichota P. (red.) Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2010-2011. PARP, Warszawa.
 8. Micherda B. (red.) (2004) Współczesna analiza finansowa. Kantor Wydawniczy Zakamycze, Zakamycze.
 9. Pomykalska B., Pomykalski P. (2007) Analiza finansowa przedsiębiorstwa. PWN, Warszawa.
 10. Sierpińska M., Jachna T. (2007) Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. PWN, Warszawa.
 11. Skowronek-Mielczarek A., Leszczyński Z. (2008) Analiza działalności i rozwoju przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2084-6495
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.19253/reme.2017.01.004
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu