BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czyżak Mariusz (Urząd Komunikacji Elektronicznej)
Title
Prawna ochrona świadczenia usług płatniczych i wydawania pieniądza elektronicznego
Legal Protection of Providing Payment Services and Issuing E-Money
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2017, nr 126, T.1, s. 53-62, bibl.8 poz.
Keyword
Elektroniczne instrumenty płatnicze, Pieniądz elektroniczny, Nadzór nad rynkiem finansowym
Electronic payment instruments, Electronic money, Financial market supervision
Note
JEL Classification: K23 , K24
streszcz., summ.
Abstract
Współczesna gospodarka odznacza się szerokim zastosowaniem technologii elektronicznych zarówno w komunikacji, jak i w wymianie handlowej. W usługach płatniczych wykorzystywany jest powszechnie pieniądz elektroniczny. Świadczenie usług płatniczych podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, zaś nielegalne prowadzenie działalności w zakresie świadczenia usług płatniczych i wydawania pieniądza elektronicznego podlega odpowiedzialności karnej. (abstrakt oryginalny)

The modern economy is characterized by extensive use of electronic technologies both in communication and in trade exchange. E-money is commonly used in payment services. Providing payment services is supervised by the Financial Supervision Authority, while running illegal business activities in terms of providing payment services and issuing e-money is subject to criminal responsibility. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Chinowski, B. (2013). Elektroniczne metody płatności. Istota, rozwój, prognozy. Warszawa: Komisja Nadzoru Finansowego.
  2. Dzięgielewska, P., Szulikowski, M. Odpowiedzialność dostawców usług płatniczych. LEX, ABC nr 185137.
  3. Hornowski, J., Janiszewski, A., Karkowska, E., Rudolf, P., Seweryniak, K. (2014). Krajowe instytucje płatnicze - prawa i obowiązki. Warszawa: Komisja Nadzoru Finansowego.
  4. Kaszubski, R.W., Obzejta, Ł. (2012). Karty płatnicze w Polsce. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
  5. Sejm RP VI kadencji, Druk nr 4217, Projekt ustawy o usługach płatniczych, Uzasadnienie projektu.
  6. Ustawa z 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 196, ze zm.).
  7. Ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1572, ze zm.).
  8. www.nbpportal.pl (1.02.1017).
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2017.126-06
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu