BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bielecki Marek (Katolicki Uniwersytet Lubelski Filia w Stalowej Woli)
Title
Ochrona godności osoby ludzkiej w związku z jej zatrzymaniem przez Policję - wybrane aspekty
Human Dignity Protection in Relation to the Police Detention - Selected Issues
Source
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2016, nr 37, s. 57-75, bibliogr. 26 poz.
Review of Law, Business & Economics
Keyword
Policja, Ochrona praw człowieka, Godność człowieka, Osobowość człowieka
Police, Human rights protection, Human dignity, Human personality
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedmiotem niniejszego opracowania, jest ukazanie wybranych rozwiązań normatywnych odnoszących się do czynności Policji związanych z zatrzymaniem osoby, które charakteryzują się dbałością o poszanowanie godności człowieka, niezależnie od tego czy jest sprawcą, świadkiem, osobą podejrzaną czy skazanym za dokonanie danego czynu. Godność ludzką pojmuje się tu jako przyrodzoną wartość człowieka, wypływającą z jego natury, o trwałym charakterze, dającą mu możliwość racjonalnego korzystania z własnych praw w sposób nieograniczający uprawnień innych osób. Autor realizuje powyższy cel w dwóch częściach. W pierwszej przedstawia rozważania na temat istoty godności osoby ludzkiej. W drugiej koncentruje uwagę na obowiązujących regulacjach dotyczących działania Policji. (abstrakt oryginalny)

The subject matter of the present paper is the presentation of normative regulations relating to Police activities concerning detention of a person. The activities are performed with the respect of human dignity despite being a perpetrator, a witness, a suspected or convicted person for a particular deed. The human dignity is characterised as an inborn human value emerging from his/her nature, of a permanent attribute, offering the possibility of rational employment of his/her rights with the respect to other entities' rights. The author accomplishes the above mentioned points in two parts. The first part presents reflections concerning the issue of human dignity. The second focuses on present regulations concerning Police activities. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. z 1997 r. nr 78, poz. 483.
 2. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej - Dz. U. UE z 2007 r. C 303.01.
 3. Ustawa z 6 kwietnia 1990 r., o Policji (Dz. U. z 2015, poz. 355).
 4. Ustawa z 6 czerwca 1997 r., Kodeks postępowania karnego, (Dz. U. z 1997 r., nr 89, poz. 555 ze zm.).
 5. Ustawa z 6 stycznia 2000 r., o Rzeczniku praw Dziecka, Dz. U. z 2000 r., nr 6, poz. 69 ze zm.
 6. Ustawa z 24 sierpnia 2001 r., Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2013, poz. 395 ze zm.).
 7. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 3 czerwca 2015 r., w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach zatrzymanego w postępowaniu karnym (Dz. U. z 2015, poz. 835).
 8. Zarządzenie Komendanta Głównego Policji z 31 grudnia 2003 r., w sprawie "Zasad etyki zawodowej policjanta, (Dz. Urz. KGP z 2014 r., nr 1, poz. 3).
 9. A. Marek, Prawo wykroczeń (materialne i procesowe), Warszawa 2002.
 10. Prawo administracyjne, pod red. M. Wierzbowskiego, Warszawa 1999.
 11. J. J. Pawłowicz, Godność człowieka fundamentem jego wolności, w: Ukraińska Polonistyka 2012/9.
 12. M. Sadowski, Godność człowieka - aksjologiczna podstawa państwa i prawa, w: Studia Erasmiana Wratislaviensia - Wrocławskie Studia Erazmiańskie. Zeszyt naukowy studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007.
 13. Wykład Listu do Rzymian. Super Epistolam S. Pauli Apostoli ad Romanos, przekład i opracowanie: J. Salij OP, Poznań 1987.
 14. H. Izdebki, Godność i prawa człowieka w nauczaniu Jana Pawła II. Wykład inauguracyjny roku akademickiego 2005/2006 na Wydziale Prawa i Administracji UW, w: Studia Iuridica 2006/XLV.
 15. Jan Paweł II, Poszanowanie praw człowieka warunkiem prawdziwego pokoju. Orędzie na XXXII Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 1999 r - http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/ - dostęp 13.11.2015.
 16. P. Ściślicki, Refleksja filozoficzna jako źródło współczesnego rozumienia godności człowieka i dyrektyw interpretacyjnych art. 30 Konstytucji RP, w: Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ Nauki Humanistyczne, Nr specjalny 3 (2011/2).
 17. Halina Bortnowska, Wybieram i pozwalam wybrać innym. Debaty Jana Nowaka Jeziorańskiego. Rozmowy o wartościach: godność, wolność, sprawiedliwość, Warszawa 2012.
 18. J.F. Mazurek, Godność osoby ludzkiej jako wartość absolutna, w: Roczniki Nauk Prawnych, Lublin 1993.
 19. W. Chudy, Personalistyczne określenie wychowania, w: Filozofia i edukacja. Materiały z sympozjum z cyklu "Przyszłość cywilizacji Zachodu" zorganizowanego przez Katedrę Filozofii Kultury KUL, Lublin 2005.
 20. J. L. Bulle, Godność osoby ludzkiej wymiarem podmiotowości człowieka w gospodarce, w: Annales. Etyka w życiu gospodarczym 2012/15.
 21. M. Granat, Godność człowieka z art. 30 Konstytucji RP jako wartość i jako norma prawna: Państwo i Prawo 2014/8.
 22. K. Wiak, Ochrona dziecka poczętego w Polskim prawie karnym, Lublin 2001.
 23. A. Walc, Taktyczne aspekty zatrzymania osób, Szczytno 2001.
 24. J. Kondratiewa - Bryzik, Początek prawny ochrony życia ludzkiego w świetle standardów międzynarodowych, Warszawa 2009.
 25. Wyrok ETPC z 9 grudnia 2001 r., w sprawie Niderlandy v. Parlament Europejski i Rada - C-377/98.
 26. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 26 maja 2008 r. - SK 25/07.
Cited by
Show
ISSN
1898-2166
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu