BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rosiek Janusz (Cracow University of Economics, Poland / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Determinants of the EU Sustainable Development Policy Effectiveness : DEA Approach
Determinanty efektywności polityki zrównoważonego rozwoju UE
Source
Economic and Environmental Studies, 2016, nr 4, s. 551-576, tab., rys., bibliogr. 72 poz.
Keyword
Rozwój zrównoważony, Metoda DEA (analiza obwiedni danych), Polityka klimatyczna, Polityka społeczna
Sustainable development, Data Envelopment Analysis (DEA), Climate policy, Social policy
Note
summ., streszcz., The publication was financed by appropriations Faculty of Economics and International Relations of Cracow University of Economics, a grant to maintain research potential.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
W ostatnich dekadach, zrównoważony rozwój stał się jedną z najważniejszych zasad w polityce Unii Europejskiej. Jego koncepcja opiera się na trzech filarach: ekonomicznym, społecznym i środowiskowym. Są one współzależne i wzajemnie się uzupełniają. Strategia Europa 2020 podkreśla znaczenie bardziej zrównoważonego rozwoju UE poprzez ustanowienie długoterminowego podejścia opartego na jasnych wytycznych odnośnie do zmian klimatycznych oraz w zakresie energii. Ogólnym celem odnowionej strategii UE dotyczącej trwałego rozwoju (ang. SDS - Sustainable Development Strategy) jest identyfikacja i rozwój działalności, mających zapewnić Unii Europejskiej osiągnięcie stałej poprawy jakości życia poprzez tworzenie zrównoważonych społeczności będących w stanie zarządzać i efektywnie wykorzystywać zasoby. Podejście to powinno opierać się przede wszystkim na społecznym potencjale innowacyjnym gospodarki UE, tworząc podstawę dla: rozwoju gospodarczego, spójności społecznej i ochrony środowiska. Głównym celem publikacji jest oszacowanie wpływu polityki UE w zakresie zrównoważonego rozwoju na gospodarki państw członkowskich UE. Analiza będzie opierać się na podejściu wykorzystującym metodę obwiedni danych (ang. DEA - Data Envelopment Analysis), która pozwoli określić skuteczność tej polityki. Powinno to przyczynić się do lepszego zrozumienia zachodzących procesów zrównoważonego rozwoju, zapewniając możliwość monitorowania, prognozowania i szacowania wpływu poszczególnych czynników na gospodarkę UE w aspekcie ekonomicznym, społecznym i środowiskowym. (abstrakt oryginalny)

In the last decades, sustainable development has become one of the key principles in the European Union policies. Its concept is based three pillars: economic, social and environmental. They are interdependent and mutually reinforcing. Europe 2020 strategy stresses the importance of more sustainable EU development by establishing a long-term approach based on a clear guidance to climate and energy change. The overall aim of the renewed EU Sustainable Development Strategy (SDS) is to identify and develop activity to ensure the EU to achieve continuous improvement of quality of life through the creation of sustainable communities able to manage and use resources efficiently. It should be based mainly on social innovation potential of the EU economy, to form the background for: economic development, social cohesion and environmental protection. The main goal of publication is to estimate the EU sustainable development policy impact on the economies of the EU Member States. Analysis will be based on Data Envelopment Analysis (DEA) approach, which will let determine the efficiency of this policy. It should contribute to better understanding of the ongoing processes of the sustainable development, providing possibility for monitoring, forecasting and estimating the impact of particular factors on the EU economy in terms of economic, social and environmental aspects. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. BC (British Government) 2012. Available at: http://www.defra.gov.uk/naturalcapitalcommittee/natural-capital/whatis-sustainability. Accessed 30 September 2016.
 2. Casula Vifell, A.; Soneryd, L. (2012). Organizing matters: how "the social dimension" gets lost in sustainability projects. Sustainable Development 20(1): 18-27.
 3. CEC (Commission of the European Communities) (2004). EU Member State Experiences with Sustainable Development Indicators. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.
 4. CEU (Council of the European Union) (2006). Renewed European Union Sustainable Development Strategy. Brussels: European Council.
 5. Chan, E.; Lee, K. (2008). Critical factors for improving social sustainability of urban renewal projects. Social Indicators Research 85(2): 243-256.
 6. Charnes, A.; Cooper, W.W.; Rhodes, E. (1978). Measuring Efficiency of Decision Making Units. European Journal of Operational Research 2: 429-444.
 7. CIWEM (The Chartered Institution of Water and Environmental Management) (2013). Re-framing sustainable development: a critical analysis. Available at: www.ciwem.org. Accessed 2 May 2016.
 8. Common, M.; Perrings Ch. (1992). Towards an Ecological Economics of Sustainability. Ecological Economics 6: 7- 34.
 9. Cuthill, M. (2009). Strengthening the social in sustainable development: developing a conceptual framework for social sustainability in a rapid urban growth region in Australia. Sustainable Development 18: 362-373.
 10. Dalal-Clayton B.; Bass S. (2001). Sustainable Development Strategies: a resource book. OECD & UNDP. Available at: http://www.sd-network.eu/pdf/resources/Dalal-Clayton, Bass 2002 - Sustainable Development Strategies - A Resource Book.pdf. Accessed 5 April 2016.
 11. Dasgupta P. (2007). Measuring Sustainable Development. Theory and Application. Asian Development Review 24(1): 1-10. Available at: https://openaccess.adb.org/bitstream/handle/11540/1705/Volume 24_No 1_2007_01.pdf?sequence=1. Accessed 2 May 2016.
 12. DEFRA (Department for Environment, Food and Rural Affairs) (2011). Mainstreaming Sustainable Development - The Government's vision and what this means in practice. Available at: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/183409/mainstreaming-sustainabledevelopment. pdf. Accessed 15 May 2016.
 13. Dempsey, N.; Bramley, G.; Powers, S.; Brown, C. (2011). The social dimension of sustainable development: defining urban social sustainability. Sustainable Development 19(5): 289-300.
 14. Dixon, T.; Colantonio, A. (2008). Submission to EIB Consultation on the Draft EIB Statement of Environmental and Social Principles and Standards. Oxford: Oxford Institute for Sustainable Development.
 15. Dobson, A. (2003). Citizenship and the Environment. New York: Oxford University Press.
 16. Dryzek, J. (2005). The Politics of the Earth: Environmental Discourses. New York: Oxford University Press.
 17. Du Plessis A.A.; Rautenbach C. (2010). Legal perspectives on the role of culture in sustainable development. PER/PELJ (13)1.
 18. EC (2001). Commission Communication of 15 May 2001, A Sustainable Europe for a Better World: A European Union Strategy for Sustainable Development (Commission proposal to the Gothenburg European Council) [COM(2001) 264 final - not published in the Official Journal].
 19. EC (2004). National Sustainable Development Strategies in the European Union. A first analysis by the European Commission. Commission Staff Working Document. April. Available at: http://www.oecd.org/site/worldforum06/36806155.pdf. Accessed 15 May 2016.
 20. EC (2005a). Commission Communication of 13 December 2005 on the review of the Sustainable Development Strategy - A platform for action [COM(2005) 658 final - not published in the Official Journal]. Available at: http://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV l28117. Accessed 2 May 2016.
 21. EC (2005b). The Lisbon Strategy for Growth and Jobs. COM(2005) 330 final of 2005-07-20. Available at: http://cordis.europa.eu/programme/rcn/843_pl.html. Accessed 15 March 2016.
 22. EC (2010). Communication from the Commission: Europe 2020. A strategy for smart, sustainable and inclusive growth. 3.3.2010COM(2010) 2020 final. Brussels.
 23. EC (2010). Strategy Europe 2020. Available at: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX :52010DC2020andfrom=EN. Accessed: 12 March 2016.
 24. EC (2012). Living well, within the limits of our planet. Proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on a General Union Environment Action Programme to 2020 (Text with EEA relevance). [SWD(2012) 397 final], [SWD(2012) 398 final]. Brussels: COM(2012) 710 final 2012/0337 (COD).
 25. El Serafy, S. (1993). The Environment as Capital. In: Ernst Lutz (ed.). Toward Improved Accounting for the Environment: An UNSTAT-World Bank Symposium. Washington: D.C: The World Bank.
 26. El Serafy, S. (1997). Green Accounting and Economic Policy. Ecological Economics 21: 217-229.
 27. Environmental Taxation. A Guide for Policy Makers (2010). Based on the OECD"s book: Taxation, Innovation and the Environment (2010). OECD. Available at: http://www.oecd.org/env/tools-evaluation/48164926.pdf. Accessed 20 October 2015.
 28. ESCTC (European Sustainable Cities and Towns Charter) (1994). The Aalborg Charter. Aalborg, Denmark. Available at: http://ec.europa.eu/ environment/urban/pdf/aalborg_charter.pdf. Accessed 10 April 2016.
 29. ESDN (European Sustainable Development Network). Available at: http://www.sd-network.eu/?k=basics of SD strategies. Accessed 29 April 2016.
 30. EU (2008). The Lisbon Treaty. Consolidated versions of the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union. Volume 51. 2008/C 115/01. 2008. Available at: https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/fxac08115enc_002.pdf. Accessed 14 March 2016.
 31. EU (2013). Regulation no 1293/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 on the establishment of a Programme for the Environment and Climate Action (LIFE) and repealing Regulation (EC), No 614/2007 (Text with EEA relevance). Official Journal of the European Union. Available at: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0185:0208:EN:PDF. Accessed 2 May 2016.
 32. EU (2014). Commission Implementing Decision of 19 March 2014 on the adoption of the LIFE multiannual work programme for 2014-17. (2014/203/EU) (Text with EEA relevance). Available at: http://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX 32014D0203. Accessed 2 May 2016.
 33. EU SIS The EU Social Inclusion Strategy (2010). Part of Strategy Europe 2020 (2010). Available at: http://www.welfare.ie/en/Pages/EU-Social-Inclusion-Policy_holder.aspx. Accessed 14 March 2016.
 34. Eurostat (2005). Measuring Progress Towards a More Sustainable Europe: Sustainable Development Indicators in the European Union. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.
 35. Eurostat (2007). Measuring Progress Towards a More Sustainable Europe: 2007 Monitoring Report of the EU Sustainable Development Strategy. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.
 36. Fahey, T. (1995). Role of social indicators. In: Convery, F.; Feehan, J. (eds.). Assessing Sustainability in Ireland: 33-38. Dublin: The Environmental Institute UCD.
 37. Gough, I.; Meadowcroft, J.; Dryzek, J.; Gerhards, J.; Lengfeld, H.; Marandya, A.; Ortiz, R. (2008). JESP symposium: Climate change and social policy. Journal of European Social Policy 18(4): 325-344.
 38. Harris, J. M. (2003). Sustainability and Sustainable Development. Internet Encyclopedia of Ecological Economics. International Society for Ecological Economics. Available at: http://isecoeco.org/pdf/susdev.pdf. Accessed 15 September 2016.
 39. Harris, J.M.; Wise T.A.; Gallagher K.P.; Goodwin N.R. (eds.) (2001). A Survey of Sustainable Development: Social and Economic Dimensions. Washington: D.C., Island Press.
 40. Hartwick, J.M. (1977). Intergenerational Equity and the Investing of Rents from Exhaustible Resources. American Economic Review 66: 972-974.
 41. HCCLGC (House of Commons Community and Local Government Committee) (2012). The National Planning Policy Framework, Eighth Report of Session 2010-12. Available at: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/6077/2116950.pdf. Accessed 23 April 2016.
 42. Holling, C.S. (1986). The Resilience of Terrestrial Ecosystems: Local Surprise and Global Change. In: Clark, W.C.; Munn, R.E. (eds.). Sustainable Development of the Biosphere. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press.
 43. Holling, C.S. (1994). An Ecologist View of the Malthusian Conflict. In: Lindahl-Kiessling, K.; Landberg, H. (eds.). Population, Economic Development, and the Environment. New York and Oxford: Oxford University Press.
 44. Howarth, R.B.; Norgaard R.B. (1993). Intergenerational Transfers and the Social Discount Rate. Environmental and Resource Economics 3: 337-58.
 45. Jordan, A.; Lenschow, A. (2008). Integrating the environment for sustainable development: an introduction. In: Jordan, A.; Lenschow, A. (eds.). Innovation in Environmental Policy? Integrating the Environment for Sustainability: 3-23. Northampton: MA: Edward Elgar.
 46. Kumar, S.; Gulati, N. (2008). An Examination of Technical, Pure Technical, and Scale Efficiencies in Indian Public Sector Banks using Data Envelopment Analysis. Eurasian Journal of Business and Economics 1 (2): 33-69.
 47. Lafferty, W. (2002). Adapting Government Practice to the Goals of Sustainable Development: Improving Governance for Sustainable Development. Paris: OECD.
 48. Lafferty, W.; Hovden, E. (2003). Environmental policy integration: towards an analytical framework. Environmental Politics 12(3): 1-22.
 49. Liberatore, A. (1997). Sustainable development and EU policy making. In: Baker, S.; Kousis, M.; Richardson, D.; Young, S. (eds.). The Politics of Sustainable Development: Theory, Policy and Practice Within the European Union: 107-126. New York: Routledge.
 50. Littig, B.; Griessler, E. (2005). Social sustainability: a catchword between political pragmatism and social theory. International Journal of Sustainable Development 8(1-2): 65-79.
 51. Munasinghe, M. (1992). Environmental Economics and Sustainable Development, paper presented at the UN Earth Summit, Rio de Janeiro. Environment 3. Washington DC: World Bank.
 52. Munasinghe, M. (1994). Sustainomics: a transdisciplinary framework for sustainable development, Keynote Paper, Proceedings of 50-th Anniversary Sessions of the Sri Lanka Association for the Advancement of Science (SLAAS). Colombo, Sri Lanka.
 53. Murphy K. (2012). The social pillar of sustainable development: a literature review and framework for policy analysis. Sustainability: Science, Practice, and Policy. Available at: http://sspp.proquest.com. Accessed 21.03 2016.
 54. NCC (Natural Capital Committee). Available at: http://www.defra.gov.uk/naturalcapitalcommittee/naturalcapital/what-is-sustainability. Accessed 2 May 2016.
 55. Omann, I.; Spangenberg, J. (2002). Assessing Social Sustainability: The Social Dimension of Sustainability in a Socio- Economic Scenario. Seventh Biennial Conference of the International Society for Ecological Economics. March 6-9, Sousse, Tunisia.
 56. Oudekraal Estates (Pty) Ltd v The City of Cape Town (2009). ZASCA 85 (3 September 2009).
 57. Our common future. The Brundtland Commission's Report (1987). Available at: http://www.un-documents.net/ourcommon-future.pdf. Accessed 17 September 2016.
 58. Our Creative Diversity (1996). Report of the World Commission on Culture and Development. Paris. Available at: unesdoc.unesco.org. Accessed 10 September 2016.
 59. Pearce, D.W.; Warford, J.J. (1993). World Without End: Economics, Environment, and Sustainable Development. New York and Oxford: Oxford University Press.
 60. Reed, D. (eds.) (1997). Structural Adjustment, the Environment and Sustainable Development. London: Earthscan Publications.
 61. Solow, R. M. (1986). On the Intertemporal Allocation of Natural Resources. Scandinavian Journal of Economics 88: 141-149.
 62. Taxation, Innovation and the Environment: A Policy Brief (2010). Based on the OECD's book: Taxation, Innovation and the Environment (2010). OECD. Available at: http://www.oecd.org/environment/toolsevaluation/ 48178034.pdf. Accessed 20 October 2015.
 63. Thin, N. (2002). Social Progress and Sustainable Development. London: ITDG Publishing.
 64. UKG SDS (United Kingdom Government Sustainable Development Strategy) (2005). The UK Government Sustainable Development Strategy Securing the Future. Presented to Parliament by the Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs by Command of Her Majesty. Available at: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/69412/pb10589-securing-thefuture- 050307.pdf. Accessed 10 April 2016.
 65. UN (United Nations) (2012). Realizing the Future We Want for All. Report to the Secretary-General. UN System Task Team on The Post-2015 UN Development Agenda. New York. Available at: http://www.un.org/en/development/desa/policy/untaskteam_undf/untt_report.pdf. Accessed 17 September 2016.
 66. UNCSD (United Nations Commission for Sustainable Development) (1996). Indicators for Sustainable Development. Framework and Methodology. Available at: http://esl.jrc.it/envind/un_ meths/UN_ME_c.htm. Accessed 16 March 2016.
 67. UNDESA (United Nations Department of Social and Economic Affairs) (2001). Indicators of Sustainable Development: Framework and Methodologies. New York: United Nations.
 68. UNDP (United Nations Development Programme) (2014). Governance for Sustainable Development. Integrating Governance in the Post-2015 Development Framework. UN System Task Team on The Post-2015 UN Development Agenda Discussion Paper. New York. Available at: http://www.undp.org/content/dam/undp/library/Democratic Governance/Discussion-Paper--Governance-for-Sustainable-Development.pdf. Accessed 16 September 2016.
 69. UNESCO (2012). Culture: a driver and an enabler of sustainable development. UN System Task Team on The Post- 2015 UN Development Agenda. Thematic Think Piece.
 70. Vavik, T.; Keitsch, M. (2010). Exploring relationships between universal design and social sustainable development: some methodological aspects to the debate on the sciences of sustainability. Sustainable Development 18(5): 295-305.
 71. Wanamaker, C. (2016). The Environmental, Economic, and Social Components of Sustainability. Available at: https://soapboxie.com/social-issues/The-Environmental-Economic-and-SocialComponents-of-Sustainability. Accessed 15 September 2016.
 72. WCED (World Commission on Environment and Development) (1987). Our Common Future. New York: Oxford University Press.
Cited by
Show
ISSN
2081-8319
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu