BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Klapkiv Lyubov (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Klapkiv Jurij (Tarnopolski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny)
Title
Rynek ubezpieczeń na Ukrainie : główne problemy i czynniki determinujące jego rozwój
Insurance Market in Ukraine : Key Problems and Factors Influencing Further Development
Source
Rozprawy Ubezpieczeniowe, 2017, nr 2(24), s. 50-64, rys., tab., bibliogr. 33 poz.
Journal of Insurance, Financial Markets & Consumer Protection
Keyword
Sytuacja społeczno-ekonomiczna, Rynek ubezpieczeniowy, Ryzyko w ubezpieczeniach
Social and economic conditions, Insurance market, Insurance risk
Note
JEL Classification: G22
streszcz., summ.
Country
Ukraina
Ukraine
Abstract
Rynek ubezpieczeń na Ukrainie rozwija się w niesprzyjających warunkach społeczno-gospodarczych oraz politycznych. Autorzy opracowania przedstawiają problemy hamujące jego rozwój, zwłaszcza na terenach okupowanych. Do oceny stanu rynku ubezpieczeń wykorzystano wybrane wskaźniki, takie jak: wskaźniki penetracji oraz gęstości ubezpieczeń, liczbę zakładów oraz wskaźnik koncentracji rynku, tempo wzrostu składki przypisanej brutto, udział wypłaconych odszkodowań i świadczeń brutto w składce przypisanej brutto. Czynnikiem determinującym rozwój jest poziom popytu na ochronę ubezpieczeniową ze strony gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. W artykule zaprezentowano warunki i wyniki działalności zakładów ubezpieczeniowych na terenach, na których prowadzone są operacje antyterrorystyczne. (abstrakt oryginalny)

The insurance market in Ukraine is developing in unfavourable socio-economic and political conditions. The study presents problems of its development, especially in occupied areas. In assessing the situation on the insurance market selected indicators were used, such as penetration and insurance density, number of companies and market concentration, gross written premiums rate and share of gross written premiums. The determining factor is the level of demand for insurance coverage by households and businesses. The article presents the conditions and results of the activity of insurance companies in the area where anti-terrorist operations are conducted. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bednarczyk T.H., 2012, Wpływ działalności sektora ubezpieczeniowego na wzrost gospodarczy, UMCS, Lublin.
 2. Bernat T., 2006, Europejski rynek ubezpieczeń - wyzwanie dla Ukrainy, [w:] Włodarczyk Śpiewak K. (red.), Wybrane problemy gospodarki opartej na wiedzy, Print Group Daniel Krzanowski, Szczecin.
 3. Decyzja Sądu Najwyższego Ukrainy z dnia 27 stycznia 2016 r., http://www.scourt.gov.ua(dostęp: 30.02.2016).
 4. Dorfman M.S., Ennsfellner K.C., 2001, Transition from Central Planning to Market-based Insurance Transactions: A Case Study of Poland, the Czech Republic and Hungary, "Journal of Insurance Regulation" nr 20 (2).
 5. Dragos S.L., 2014, Life and non-life insurance demand: the different effects of influence factors in emerging countries from Europe and Asia, "Economic Research-Ekonomska Istraživanja" nr 27 (1).
 6. Ertl M., 2017, Insurance Convergence and Post-crisis Dynamics in Central and Eastern Europe, "Geneva Paper Risk Insurance Issues Practice" nr 42.
 7. Federacja Pośredników Finansowych Ukrainy, 2016, Відомості про надання посередницьких послуг у страхуванні та/або перестрахуванні, http://fspu.com.ua/statystyka_vidomosti_pro_poserednycku_dijalnist (dostęp: 20.03.2017)
 8. Felsonhardt R., 1917a, Rzut oka na sprawy ubezpieczeniowe w Królestwie Polskiem w czasie wojny, "Kurier Asekuracyjny" nr 1 (702), Warszawa.
 9. Felsonhardt R., 1917b, Z pola Asekuracyjnego, "Kurier Asekuracyjny" nr 1 (702), Warszawa.
 10. Feyen E., Lester R., Rocha R., 2011, What Drives the Development of the Insurance Sector? An Empirical Analysis Based on a Panel of Developed and Developing Countries, "Policy Research Working Paper" 5572, http://econ.worldbank.org (dostęp: 28.04.2017).
 11. Firtescu B., 2014, Influence Factors on European Life Insurance Market during Crises, "Procedia Economics and Finance" nr 16.
 12. Grzybowski W., 1984, Ryzyka innowacje i decyzje gospodarcze, SWR, Lublin.
 13. Haiss P., Sü megi K, 2008, The Relationship Between Insurance and Economic Growth in Europe: A Theoretical and Empirical Analysis, "Empirica", no 35(4).
 14. Hoppe E., 1932, Z badań nad ustaleniem definicji ubezpieczeń, "Przewodnik Ubezpieczeniowy" nr 5.
 15. Kalra A., Fan I., Sinha N., 2013, Urbanization in emerging markets: Boon and bane for insurers, "Sigma", SwissRe nr 5, http://www.swissre.com/library/publication-sigma (dostęp: 28.04.2017).
 16. Kjosevski J., 2012, The determinants of life insurance demand in Central and Southeastern Europe, "International Journal of Economics and Finance", nr 4(3).
 17. Клапків М., 2002, Страхування фінансових ризиків, "Економічна думка", Тернопіль.
 18. Kozarević S., Peressin L., Valentinuz G., 2013, Efficiency of the transition of insurance markets in south-eastern European post-communist countries, "South-Eastern Europe Journal of Economics" nr 2.
 19. Nesterova D., 2008, Determinants of the demand for life insurance: Evidence from selected CIS and CEE Countries. National University "Kyiv-Mohyla Academy".
 20. Njegomir V., Stojić B., 2012, Determinants Of Nonlife Insurance Market Attractiveness For Foreign Investments: Eastern European Evidence, "Economic Research-Ekonomska Istraživanja" nr 25 (2).
 21. Njegomir V., Stojić D., 2011, Liberalisation and Market Concentration Impact on Performance of the Non-Life Insurance Industry: The Evidence from Eastern Europe, "Geneva Paper Risk Insurance" Iss. 36.
 22. OECD, 2016, https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=INSIND (dostęp: 20.04.2017).
 23. Outreville J.F., 2011, The Relationship Between Insurance Growth and Economic Development: 80 Empirical Papers for a Review of the Literature, International Centre for Economic Research, ICER Working Paper No. 12/2011, Torino.
 24. Państwowa Komisja Rynku Usług Finansowych, 2016, Skonsolidowane sprawozdanie za rok 2016, https://nfp.gov.ua/content/konsolidovani-zvitni-dani.html (dostęp: 20.03.2017).
 25. Państwowa Służba Statystyki Ukrainy, 2016, Основні показники соціально-економічного розвитку України, http://www.ukrstat.gov.ua/ (dostęp: 20.04.2017).
 26. Phutkaradze J., 2014, Impact of insurance market on economic growth in post-transition countries, "International Journal of Management and Economics", nr 44 (1).
 27. Pukała R., 2014, Insurance markets in selected Central and Eastern Europe countries during economic slowdown, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" nr 4.
 28. Pye R.K., 2000, The Evolution of the Insurance Sector in Central and Eastern Europe and the Former Soviet Union, Working Paper no. 336, William Davidson Institute.
 29. Pye R.K., 2005, The Evolution of Financial Services in Transition Economies: An Overview of the Insurance Sector, "Post-Communist Economies" nr 17 (2).
 30. Sułkowska W. (red.), 2013, Rynek ubezpieczeń. Współczesne problemy, Difin, Kraków.
 31. Swiss Re, 2016, World insurance in 2015: steady growth amid regional disparities, no 3, www.swissre.com/sigma/insurance research (dostęp: 25.04.2017).
 32. Zaleski H., 1900, Dola i niedola, Kraków.
 33. Zieliński A. (red.), 1887, Romantyczne wędrówki po Galicji, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Cited by
Show
ISSN
1896-3641
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu