BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Miodowski Adam (Uniwersytet w Białymstoku)
Title
Uwagi do książki : Małgorzata Dajnowicz, Poglądy ideowe i działalność polityczna elit (nie)prowincjonalnych Narodowej Demokracji zachodniej części województwa białostockiego (1919-1939), Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2015, ss. 293
Source
Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX wieku, 2016, t. 16, s. 221-230, bibliogr. 40 poz.
Keyword
Partie polityczne, Programy partii politycznych
Political parties, Programs of political parties
Company
Narodowa Demokracja
Country
Województwo białostockie
Abstract
Przegląd stanu badań nad szeroko pojętą tematyką endecką prowadzić musiał do niedawna do wniosku, że ostatnim regionem kraju, gdzie o aktywności narodowych demokratów wciąż niewiele było wiadomo pozostawało pogranicze podlasko-mazowieckie. Piszę o tym w czasie przeszłym bowiem pod koniec 2015 roku nakładem Wydawnictwa Neriton ukazała się monografia Małgorzaty Dajnowicz zatytułowana Poglądy ideowe i działalność polityczna elit (nie)prowincjonalnych Narodowej Demokracji zachodniej części województwa białostockiego (1919-1939). Autorka od lat związana pozostaje zawodowo z Instytutem Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku, w którym kieruje Zakładem Ruchów Społecznych i Politycznych. W dorobku naukowym posiada ponad 100 publikacji w języku polskim, francuskim, rosyjskim i angielskim. Pełni też funkcję redaktor naczelnej "Czasopisma Naukowego Instytutu Studiów Kobiecych". (fragment tekstu)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bechta M., Narodowo radykalni. Obrona tradycji i ofensywa narodowa na Podlasiu w latach 1918-1939, Biała Podlaska 2004.
 2. Bergmann O., Narodowa Demokracja wobec problematyki żydowskiej w latach 1918-1929, Poznań 1998.
 3. Dajnowicz M., Działalność polityczna elit Narodowej Demokracji na Białostocczyźnie w latach 1918-1928, [w:] Regionalne elity polityczne II i III Rzeczypospolitej, red. M. Dajnowicz, Białystok 2012.
 4. Dajnowicz M., Formy działalności inteligencji polskiej w narodowych organizacjach politycznych w początkach XX wieku (na przykładzie ziem północno-wschodnich), [w:] Narodowa Demokracja XIX-XXI wiek. Koncepcje - ludzie - działalność, red. T. Sikorski, A. Wątor, Szczecin 2008.
 5. Dajnowicz M., Orientacje polityczne ludności polskiej północno-wschodniej części Królestwa Polskiego na przełomie XIX i XX wieku, Białystok 2005.
 6. Dajnowicz M., Program polityki narodowej na łamach "Dziennika Wileńskiego" (1906-1907). Poglądy narodowych demokratów na temat kwestii polskiej w zachodniej części imperium rosyjskiego i w polityce międzynarodowej, [w:] Prasa Narodowej Demokracji 1886-1939, red. A. Dawidowicz, E. Maj, Lublin 2010.
 7. Dąbrowski P., Narodowa Demokracja byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Studium z zakresu myśli politycznej i działalności obozu narodowego na ziemiach litewsko-białoruskich w latach 1897-1918, Kraków 2010.
 8. Dobrowolski R., Akademicka młodzież obozu narodowego w Lublinie w latach 1919-1939, Toruń 2006.
 9. Dwojnych A., Endecja na Mazowszu Północnym a Kościół katolicki 1898-1939, Kraków 2008.
 10. Giertych J., Polski obóz narodowy, Wydano nakł. aut., Londyn 1977.
 11. Hall A., Dziedzictwo Narodowej Demokracji, "Myśl Polska", Londyn 1985.
 12. Jackowski S., Roman Dmowski i jego droga do Niepodległości, "Poldom", Londyn 1980.
 13. Kawalec K., Narodowa Demokracja wobec faszyzmu 1922-1939. Ze studiów nad dziejami myśli politycznej obozu narodowego, Warszawa 1989.
 14. Kawalec K., Roman Dmowski, Warszawa 1996.
 15. Kotowski A. S., Narodowa Demokracja wobec nazizmu i Trzeciej Rzeszy, Toruń 2006.
 16. Kozicki S., Historia Ligi Narodowej (okres 1887-1907), "Myśl Polska", Londyn 1964.
 17. Kulak T., Jan Ludwik Popławski 1854-1908. Biografia polityczna, t. 1-2, Wrocław 1984.
 18. Lisiak H., Narodowa Demokracja w Wielkopolsce w latach 1918-1939, Poznań 2006.
 19. Łukawski Z., Koło polskie w rosyjskiej Dumie Państwowej, Wrocław 1967.
 20. Maj E., Narodowa Demokracja w województwie lubelskim w latach 1918-1928, Lublin 2002.
 21. Marczewski J., Narodowa Demokracja w Poznańskiem 1900-1914, Warszawa 1967.
 22. Miodowski A., Konflikt pomiędzy liberalnymi, a narodowymi demokratami o przywództwo polityczne w środowisku wychodźstwa polskiego w Rosji w dobie rewolucji lutowej, "Studia Podlaskie" 2006, t. XVI.
 23. Narodowa Demokracja. Antologia myśli politycznej "Przeglądu Wszechpolskiego" 1895-1905, wybór, wstęp i oprac. B. Toruńczyk, Warszawa 1981.
 24. Orzechowski M., Narodowa Demokracja na Górnym Śląsku (do 1918 roku), Wrocław 1965.
 25. Polacy w austriackim parlamencie, red. W. S. Kucharski, Lublin 1997.
 26. Protokoły posiedzeń Koła Polskiego w Berlinie, oprac. i wstępem opatrzył Z. Grot, Poznań 1956.
 27. Radomski G., Narodowa Demokracja wobec problematyki mniejszości narodowych w Drugiej Rzeczypospolitej w latach 1918-1926, Toruń 2001.
 28. Sobczak M., Narodowa Demokracja wobec kwestii żydowskiej na ziemiach polskich przed I wojną światową, Wrocław 2007.
 29. Środowiska inteligenckie Suwalszczyzny oraz ziem ościennych w okresie zaborowym i II Rzeczypospolitej, red. M. Dajnowicz, M. Matusiewicz, K. Skłodowski, Suwałki-Białystok 2007.
 30. Świercz P., Narodowa Demokracja na Górnym Śląsku w Drugiej Rzeczypospolitej, Kraków 1999.
 31. Tyszkiewicz A., Obóz Wielkiej Polski w Małopolsce 1926-1933, Kraków 2004.
 32. Wapiński R., Narodowa Demokracja 1893-1939. Ze studiów nad dziejami myśli nacjonalistycznej, Wrocław 1980.
 33. Wapiński R., Narodowa Demokracja na Pomorzu w latach 1920-1939, Gdańsk 1964.
 34. Wapiński R., Narodowa Demokracja w walce o władzę i "rząd dusz" w latach 1926-1939, Wrocław 1980.
 35. Wapiński R., Roman Dmowski, Lublin 1988.
 36. Wasiutyński W., Rozważania o nacjonalizmie, Gdańsk 1981.
 37. Wątor A., Narodowa Demokracja w Galicji do 1918 roku, Szczecin 2002.
 38. Wierzchosławski Sz., Elity polskiego ruchu narodowego w Poznańskiem i w Prusach Zachodnich w latach 1850-1914, Toruń 1992.
 39. Wolsza T., Narodowa Demokracja wobec chłopów w latach 1887-1914. Programy, polityka, działalność, Warszawa 1992.
 40. Zaleska I., Kościół a Narodowa Demokracja w Królestwie Polskim do wybuchu I wojny światowej, Warszawa 2014.
Cited by
Show
ISSN
2080-8313
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18778/2080-8313.16.14
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu