BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szałkiewicz Daniel (Uniwersytet Warszawski)
Title
Podział środków zgromadzonych na rachunku zmarłego członka OFE na podstawie niekompletnej dokumentacji
Division of Funds Accumulated at the Account of the Deceased Open Pension Fund Member based on the Incomplete Documentation
Source
Rozprawy Ubezpieczeniowe, 2017, nr 2(24), s. 99-108, bibliogr. 4 poz.
Journal of Insurance, Financial Markets & Consumer Protection
Keyword
Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE), Towarzystwa emerytalne, Regulacje prawne
Open Pension Funds (OPF), Pension fund companies, Legal regulations
Note
JEL Classification: K12, K23, K15, K22
streszcz., summ.
Abstract
Kodeks rodzinny i opiekuńczy wprowadza wspólność majątkową środków zgromadzonych przez ubezpieczonego w otwartym funduszu emerytalnym. W przypadku śmierci ubezpieczonego środki zgromadzone na jego rachunku będą podlegały podziałowi pomiędzy uprawnionych lub spadkobierców, a także małżonka zmarłego (o ile zmarły pozostawał za życia we wspólności majątkowej małżeńskiej). Obowiązek dokonania podziału środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym został nałożony na Powszechne Towarzystwo Emerytalne, które w celu jego realizacji zbiera od swoich członków stosowne oświadczenia i dokumenty. Szczególnie problematyczna jest sytuacja, w której Powszechne Towarzystwo Emerytalne nie posiada kompletnej dokumentacji, niezbędnej do prawidłowego dokonania podziału zgromadzonych środków. (abstrakt oryginalny)

The Family and Guardianship Code introduces a joint ownership of funds accumulated by the insured within the open pension fund. In the event of death of the insured the funds accumulated on their account shall be subject to division between the entitled persons or heirs as well as the spouse of the deceased (provided that the decedent remained within the lifetime in the joint marital property ownership). The Universal Pension Fund Company is obliged to divide the funds accumulated at the account in the open pension fund and in order to carry out such division, it shall acquire from its members the relevant statements and documents. It is particularly problematic when the Universal Pension Fund Company does not possess complete documentation necessary to carry out the proper division of the accumulated funds. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Chróścicki A., 2010, Ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa.
  2. Andrzejewski M. i in., 2013, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, LEX.
  3. Dzienisiuk M., 2010, Podział środków zgromadzonych w OFE po rozwodzie (jeżeli cały majątek małżonków jest objęty wspólnością ustawową), www.rf.gov.pl/warto-przeczytac/Podzial_srodkow_zgromadzonych_w_OFE_po_rozwodzie__jezeli_caly_majatek_malzonkow_jest_objety_wspolnoscia_ustawowa___21022 (dostęp: 21.06.2017).
  4. Mańko K., 2012, O konsekwencjach niereformowania OFE, "Rzeczpospolita" z 28 listopada 2012.
Cited by
Show
ISSN
1896-3641
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu