BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jastrzębska Ewa (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Ewolucja społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce
Evolution of CSR in Poland
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2016, nr 4, s. 85-101, rys., bibliogr. 38 poz.
Keyword
Ekorozwój, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Rozwój zrównoważony
Eco-development, Corporate Social Responsibility (CSR), Sustainable development
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest ukazanie ewolucji idei społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce na tle zachodzących w tym zakresie procesów w Europie Zachodniej. Tak sformułowany cel zdeterminował przyjętą metodę badawczą, polegającą na krytycznej analizie literatury przedmiotu, web research oraz obserwacji uczestniczącej. (fragment tekstu)

The purpose of this article is to show the evolution of the idea of corporate social responsibility in Poland. It is based on a critical analysis of literature, web research and participatory observation. Both birth of the idea of corporate social responsibility and stages of evolution of the way it is understood were similar in Poland and in Western Europe. However, those processes in Poland were delayed and their scale was smaller. The importance of the concept of CSR is also not as rigid and tends to change. This is due to the fact that the concept itself is derived from practice, evolving in response to the needs of society and business. However, the essence of responsibility remains constant and up-to-date. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamczyk J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
 2. Adamiak P., Zaangażowanie społeczne Polek i Polaków. Wolontariat, filantropia, 1% i wizerunek organizacji pozarządowych. Raport z badania 2013, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2014.
 3. Aktywność Polaków w organizacjach obywatelskich, Komunikat z badań nr 13/2016, CBOS, s. 3, www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2016/K_013_16. PDF
 4. Anam L., Analiza instytucjonalnych modeli promocji CSR w wybranych krajach. Analiza przygotowana dla Ministerstwa Gospodarki przez CSRinfo, CSRinfo, Warszawa 2011, www.mg.gov.pl/files/upload/10901/Analiza_instytucjonalna_modeli_promocji_CSR.pdf
 5. Communication from the Commission of the European Communities concerning Corporate Social Responsibility: A business contribution to Sustainable Development, Brussels, 2.07.2002, COM(2002) 347 final.
 6. Corporate Social Responsibility National Public Policies in the European Union - Compendium 2014, European Commission, passim, http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/dae/document.cfm?doc_id=7377
 7. CSR i PR - czy łączy je tylko R?, http://odpowiedzialnybiznes.pl/artykuly/csr-i-pr-czy-laczy-jetylko-r/#_ftn3.
 8. Diagnoza społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków. Raport, red. J. Czapiński, T. Panek, s. 333, www.diagnoza.com/pliki/raporty/Diagnoza_raport_2015.pdf
 9. II Ogólnopolskie Badania Wolontariatu Pracowniczego. Wolontariat pracowniczy w największych firmach w Polsce, Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu, Warszawa 2013, s. 8, http://bibliotekawolontariatu.pl/wpcontent/uploads/II_badania_wolontariatu_pracowniczego.pdf
 10. Filantropia w Polsce, http://fakty.ngo.pl/filantropia
 11. Filek J., Wprowadzenie do etyki biznesu, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2004.
 12. Fundacje korporacyjne w Polsce. Raport z badania 2012, Forum Darczyńców w Polsce, Warszawa 2012, s. 9, 14, www.forumdarczyncow.pl/docs/forum_darczyncow_raport_fundacje_korporacyjne_www.pdf
 13. Green Paper. Promoting a European framework for Corporate Social Responsibility, Commission of the European Communities, Brussels, 18.7.2001, COM(2001) 366 final.
 14. Jastrzębska E., Dyfuzja dobrowolnych systemów zarządzania środowiskiem w przedsiębiorstwie, w: Przekształcenia społeczno-gospodarcze w Polsce w okresie transformacji. Stan i perspektywy, red. K. Jarosiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
 15. Jeżowski P., Rozwój zrównoważony we współczesnych koncepcjach ekonomicznych, w: Zrównoważony rozwój, wybrane problemy i implementacje w świetle dokumentów Unii Europejskiej, red. B. Poskrobko, S. Kozłowski, Komitet Człowiek i Środowisko przy Prezydium PAN, Warszawa-Białystok 2005.
 16. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Odnowiona strategia UE na lata 2011- 2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, Bruksela, 25.10.2011, KOM (2011) 681 wersja ostateczna.
 17. Kozłowski S., Droga do ekorozwoju, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 18. Mania kupowania, czyli o postawach konsumenckich Polaków, Komunikat z badań. BS/5/2011, CBOS, s. 5, www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2011/K_005_11. PDF
 19. Misztal W., Szanse i bariery rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, w: Społeczeństwo obywatelskie. Modele teoretyczne i praktyka społeczna, red. E. Balawajder, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007.
 20. Model LBG, http://doradztwocsr.pl/model-lbg/
 21. Norma PN-ISO 26000. Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności, PKN, Warszawa 2012.
 22. Ocena stanu wdrażania standardów społecznej odpowiedzialności biznesu. Zestaw wskaźników społecznej odpowiedzialności w mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstwach. Raport, PARP 2011, s. 54, 57, https://badania.parp.gov.pl/!les/74/75/77/13079.pdf
 23. "Od pola do stołu", czyli łańcuch wartości Danone'a, www.danone.pl/Spoleczna-odpowiedzialnosc/Czym-jest-CSR/Od-pola-do-stolu-czyli-lancuch-wartosci-Danone-a
 24. Panek-Owsiańska M. P. Płoszajski, Ruchomy cel: o konieczności kolejnej redefinicji teorii i praktyki społecznej odpowiedzialności biznesu w warunkach nowej gospodarki, w: Społeczna odpowiedzialność biznesu w nowej gospodarce, red. P. Płoszajski, wyd. II zm. i rozsz., Open Links, Warszawa 2013.
 25. Porter M. E., Kramer M. R., Tworzenie wartości dla biznesu i społeczeństwa, "Harvard Business Review Polska" maj 2011.
 26. Raport Odpowiedzialny Biznes w Polsce w 2002 roku, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2003.
 27. Rok B., Biznes społecznie odpowiedzialny - teoria i praktyka, w: Ekonomia społeczna a rozwój, red. J. Hausner, MSAP, Kraków 2008.
 28. Rok B., Etyczność, ekonomiczność i efektywność koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu, w: Współczesne wyzwania nauk praktycznych, red. A. Lewicka-Strzałecka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2007.
 29. Rok B., Nasz kapitał, "Biuletyn Forum Odpowiedzialnego Biznesu" 2001, nr 1.
 30. Rok B., Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2004.
 31. Społeczna odpowiedzialność biznesu, http://odpowiedzialnybiznes.pl/hasla-encyklopedii/spoleczna-odpowiedzialnosc-biznesu/
 32. Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce. Wstępna analiza, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa 2007, s. 22, http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2014/03/UNDP_baseline_PL.pdf
 33. The State of Trust, www.edelman.com/insights/intellectual-property/2016-edelman-trust--barometer/state-of-trust/
 34. Tworzenie wspólnej wartości Nestlé w Polsce. Raport 2008-2011, www.nestle.pl/asset--library/documents/raport_csv_nestle_2008_2011.pdf
 35. Tyburski W., Filozoficzne i aksjologiczne założenia edukacji dla zrównoważonego rozwoju, w: Obszary badań nad trwałym i zrównoważonym rozwojem, red. B. Poskrobko, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2007.
 36. Visser W., CSR 2.0. Ewolucja i rewolucja społecznej odpowiedzialności biznesu, http://odpowiedzialnybiznes.pl/artykuly/csr-2-0-ewolucja-i-rewolucja-spolecznej-odpowiedzialnoscibiznesu/
 37. Wspieraj fundusze wieczyste zarządzane przez Akademię, http://funduszewieczyste. pl/pl/fundusz-wieczysty/wspieraj-fundusze-wieczyste
 38. Zaangażowanie społeczne Polaków, Raport TNS Polska dla Groupon Polska, http://media.groupon.pl/!le/mediakit/537511/4a/raport_tns_groupon_zaangazowanie_spoleczne_polakow.pdf
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2016.4.4
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu