BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Birr Krystian, Oskarbski Jacek, Żarski Karol
Title
Analizy wyznaczenia dedykowanych pasów autobusowych w Gdyni
Analysis of the Dedicated Bus Lanes Separation in Gdynia
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, 2017, nr 62, s. 121-134, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Issue title
Wyzwania rozwoju transportu. Ujęcie gałęziowe
Keyword
Komunikacja autobusowa, Transport autobusowy, Transport trolejbusowy, Ruch drogowy
Bus service, Bus transport, Trolleybus transport, Road traffic
Note
streszcz., summ.
Country
Gdynia
Gdynia
Abstract
Rosnący udział podróży transportem samochodowym i związany z tym wzrost natężenia ruchu drogowego negatywnie wpływa na jakość funkcjonowania transportu zbiorowego, a w szczególności transportu autobusowego, który z ruchem drogowym jest bezpośrednio związany. Zwiększające się zatłoczenie ulic powoduje zaburzenia funkcjonowania systemu transportu autobusowego, przede wszystkim w postaci opóźnień pojazdów lub też wydłużenia czasu przejazdu, po dostosowaniu rozkładu jazdy, a w konsekwencji rzadszymi kursami albo wzrostem kosztów jego funkcjonowania. W skali globalnej powoduje to spadek atrakcyjności transportu zbiorowego, a w efekcie dalszy wzrost udziału podróży samochodami. W związku z powyższym samorządy miast podejmują działania usprawniające funkcjonowanie transportu zbiorowego przez stosowanie różnego rodzaju udogodnień i priorytetów. Jednym z takich rozwiązań jest wyznaczenie dedykowanych pasów dla ruchu autobusowego. Również miasto Gdynia w ramach prowadzonych projektów badawczych, w tym Civitas Dyn@mo, po wielomiesięcznych analizach w roku 2015 wdrożyło takie rozwiązanie. Celem artykułu jest przedstawienie metodyki analiz dotyczących wyznaczenia dedykowanych pasów autobusowych w obszarze Gdyni oraz uzyskanych wyników. W metodyce wykorzystane zostały narzędzia symulacyjne na poziomie mikro-, mezo- i makroskopowym w celu oszacowania efektywności poszczególnych rozwiązań. W rezultacie wskazano lokalizacje, w których wyznaczenie pasów autobusowych będzie najbardziej efektywne. (abstrakt oryginalny)

The growing share of travel by individual transport and the related increase in traffic, adversely affects the quality of public transport, especially that, which is directly related with road traffic - buses. Increasing congestion causes disturbances in functioning of the bus system, primarily as delays or after adjusting timetables, less frequent courses or increase in the operation cost. On a global scale, it reduce the appeal of public transport, and in consequence, a further increase in the share of car trips. Therefore, municipal governments take steps to improve the functioning of public transport by using various kinds of facilities and priorities. One such a solution is the separation of dedicated lanes for bus traffic. Also, the city of Gdynia within the framework of research projects, including Civitas Dyn@mo, in 2015, after months of analysis has implemented this kind of solution. The aim of the article is to present the methodology of analyses concerning the separation of dedicated bus in the area of Gdynia with the results. The methodology used simulation tools at a microscopic level and the macroscopic to evaluate the effective-ness of individual solutions. The result indicated the locations where the designation of bus lanes will be most effective. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Birr K., Oskarbski J., Gumińska L., Analiza zasadności wyznaczenia dedykowanych pasów autobusowych w Gdyni, Raport z zadania WP3/G.5 projektu Civitas Dyn@mo, Gdynia 2015
  2. Bauer M., Wydzielone pasy dla komunikacji zbiorowej w Krakowie, materiały konferencyjne, XV Forum Mobilności, Kraków 2009
  3. Bauer M., Wpływ infrastruktury ulic na funkcjonowanie komunikacji autobusowej, rozprawa doktorska, Politechnika Krakowska, Kraków 2007
  4. Gaca S., Suchorzewski W, Tracz M., Inżynieria ruchu drogowego, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2008
  5. Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gdyni oraz miast i gmin objętych porozumieniami komunalnymi na lata 2014-2025, Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni, Gdynia 2014
Cited by
Show
ISSN
0208-4821
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu