BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kociszewski Karol (Wrocław University of Economics, Poland)
Title
The Changes in Financial Support for Agrienvironmental Programme in Poland
Zmiany finansowego wsparcia programów rolnośrodowiskowych w Polsce
Source
Economic and Environmental Studies, 2016, nr 4, s. 751-762, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Keyword
Rozwój zrównoważony, Rolnictwo zrównoważone, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Sustainable development, Sustainable agriculture, Rural Development Programme
Note
summ., streszcz.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Członkostwo w Unii Europejskiej (UE) stworzyło korzystne warunki dla realizacji programu rolno środowiskowego (PRŚ) w Polsce. PRŚ jest najważniejszym instrumentem rozwoju obszarów wiejskich w UE (w zakresie wsparcia finansowego). Celem artykułu jest ocena skuteczności absorpcji funduszy na PRŚ w Polsce. Skuteczność tę poddano analizie w kontekście zakresu i sposobu, w którym polskie władze wykorzystały możliwości finansowego wsparcia UE. Autor zastosował metody analizy opisowej i porównawczej aby pokazać różnice w absorpcji źródeł finansowych w Polsce i w całej Unii Europejskiej w trzech okresach wybranych ze względu na etapy wieloletnich perspektyw finansowych dla Wspólnej Polityki Rolnej: 2004-2006, 2007-2013, 2014-2020. Skuteczność absorpcji PRŚ jest stosunkowo niska - zwłaszcza w porównaniu do głównych grup państw członkowskich UE. Udział wydatków na ten program w Polskim Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich (w wszystkich omawianych okresach) jest jednym z najniższych w UE. Skuteczność również jest niska, gdy weźmie się pod uwagę stosunek kwot, które zostały rzeczywiście wykorzystane na PRŚ do kwot, które były potencjalnie dostępne na jego finansowanie. Odnosi się to zwłaszcza do pierwszego okresu członkostwa w UE. W drugim okresie skuteczność poprawiła się, ale w latach 2014-2020 ponownie się pogorszyła w wyniku decyzji podjętych przez polskie władze. Całą możliwą część funduszy na rozwój obszarów wiejskich przesunięto na płatności bezpośrednie. W konsekwencji możliwości dalszego wdrażania PRŚ zostały znacznie ograniczone. (abstrakt oryginalny)

The membership in the European Union (EU) created favourable conditions for the implementation of the agri-environmental programme (AEP) in Poland. The AEP is the most important rural development measure in the UE (in terms of financial support). The goal of the paper is to assess the effectiveness related to the absorption of the funds for the AEP in Poland. That effectiveness was analysed in the context of the scope and the way in which Polish authorities took advantage of opportunities from the EU financial support which was available to be spent on that measure. The Author used descriptive and comparative analysis to show differences in absorption of financial sources in Poland and in the entire EU for three time periods chosen due to the stages of multiannual financial perspectives for the Common Agricultural Policy: 2004-2006, 2007-2013, 2014-2020. The effectiveness of absorption of the AEP is relatively low - especially in comparison to the groups of the EU member states divided due to the date of accession (after or before 2004). The share of expenditures on the AEP in Polish Rural Development Programme (in all discussed time periods) is one of the lowest in the EU. The effectiveness is also low when we take into account the relation of executed expenditures on the AEP to the allocations which were potentially available for it. It especially refers to the first period of the EU membership. In the second period the effectiveness was improved, but it was worsened again in years 2014-2020 as a result of decisions made by Polish authorities. The biggest possible part of funds for rural development was reallocated for direct payments and consequently the possibilities of further development in implementation of the AEP were strongly reduced. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. European Commission (2012). Rural Development in the European Union, Statistical and Economic Information. Report 2012, European Union DG Agri, Brussels: 312-383.
 2. European Commission (2013). Overview of CAP Reform 2014-2020, Agricultural Policy Perspectives Brief No 5, European Commission, Brussels 2013: 1-10. European Commission (2013).
 3. European Commission (2016). Overview of the 118 different Rural Development Programmes (RDPs) for 2014-2020. Available at: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/country-files/common/rdplist_ en.pdf. Accessed 10 October 2016.
 4. European Commission (2016a). Factsheet on 2014 - 2020 Rural Development Programme for the Czech Republic. Available at: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/country-files/hu/factsheet-cz_en. Accessed 10 October 2016.
 5. European Commission (2016b). Factsheet on 2014-2020 Rural Development Programme for Hungary. Available at: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/country-files/hu/factsheet-hungary_en. Accessed 10 October 2016.
 6. European Commission (2016c). Factsheet on 2014-2020 Rural Development Programme for Slovenia. Available at: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/country-files/hu/factsheet-si_en. Accessed 10 October 2016.
 7. European Union (2006). Rural Development in the European Union, Statistical and Economic Information. Report 2006. Brussels: European Union, DG Agri.
 8. European Union (2012). Agriculture in the EU. Statistical and Economic Information 2011. Luxembourg: European Union, DG Agri, Publications Office of the European Union.
 9. Kociszewski K. (2013). Ekologizacja polskiego rolnictwa a jego zrównoważony rozwój w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 10. Kociszewski K. (2015). Ekonomiczne instrumenty ochrony środowiska w polskim rolnictwie. Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 409. Polityka ekologiczna a rozwój gospodarczy: 167-177.
 11. Kociszewski K. (2016). Environmental Aspects of the Process of Shaping the New Common Agricultural Policy. Economic and Environmental Studies 16(1): 9-20. Available at: http://www.ees.uni.opole.pl/ volumes_2016. Accessed 10 October 2016.
 12. Konecny M. (2004). EU Enlargement and Agriculture: Risks and Opportunities. Brussels: Friends of Earth Europe.
 13. MRiRW (2005a). Plan rozwoju obszarów wiejskich na lata 2004-2006 (Rural Development Programme 2004-2006). Warszawa: MRiRW.
 14. MRiRW (2005b). Uzupełnienie Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich". Warszawa: MRiRW.
 15. MRiRW (2008). Plan rozwoju obszarów wiejskich na lata 2004-2006 (Rural Development Programme 2004-2006). Warszawa: MRiRW.
 16. MRiRW (2011). Plan rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 (Rural Development Programme 2007-2013). Warszawa: MRiRW.
 17. MRiRW (2013). Biuletyn informacyjny MRiRW nr 10/2013 (166). Warszawa: MRiRW.
 18. MRiRW (2014). Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 (Rural Development Programme 2014- 2020). Warszawa: MRiRW.
 19. Regulation (EU) no 1306/2013 of the European Parliament and of the council of 17 December 2013 on the financing, management and monitoring of the common agricultural policy and repealing Council Regulations (EEC) No 352/78, (EC) No 165/94, (EC) No 2799/98, (EC) No 814/2000, (EC) No 1290/2005 and (EC) No 485/2008 (Official Journal of the European Union L 347/549 20.12.2013).
 20. Regulation (EU) no 1307/2013 of the European Parliament and of the council of 17 December 2013 establishing rules for direct payments to farmers under support schemes within the framework of the common agricultural policy and repealing Council Regulation (EC) No 637/2008 and Council Regulation (EC) No 73/2009 (Official Journal of the European Union L 347/608 20.12.2013).
Cited by
Show
ISSN
2081-8319
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu