BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Iłowiecka Katarzyna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, doktorantka)
Title
Procedura kontraktowania świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Próba analizy SWOT
Contracting health care benefits by the Polish National Health Found: an attempt at SWOT analysis
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2016, nr 4, s. 185-207, tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Świadczenia zdrowotne, Opieka zdrowotna
Health care benefits, Health care
Note
streszcz., summ.
Company
Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ)
Abstract
Celem artykułu jest ocena mocnych i słabych stron procedury zawierania umów przez Narodowy Fundusz Zdrowia ze świadczeniodawcami, a także szans i zagrożeń mających wpływ na przebieg tej procedury. Narzędziem służącym dokonaniu tej oceny będzie analiza SWOT. Analizie poddano następujące obszary, które mają wpływ na kontraktowanie świadczeń: źródła finansowania świadczeń, planowanie zakupu świadczeń, wycena świadczeń oraz przebieg postępowań w sprawie zawarcia umów. W pierwszej części artykułu przedstawiono sposób zawierania umów przez Narodowy Fundusz Zdrowia (zwany dalej "Funduszem" lub "płatnikiem"), w kolejnych - zidentyfikowane słabe i mocne strony procedury kontraktowania świadczeń, a także szanse i zagrożenia, które mają wpływ na realizację tej procedury. (fragment tekstu)

Contracting of health care benefits is a very important tool that allows a payer to create desired structure, considering the needs notified by the patients, the cost-effectiveness and the quality of the benefits. Contracting is aimed at attaining a number of important tasks such as the implementation of the existing rules of access to health care and the development of supply and demand in a way that facilitates the implementation of the adopted health policy. Contracting of health care benefits is thus an important tool enabling to introduce the regulated market and regulated competition. Therefore, a correct model for contracting of benefits is essential for correct exchanges of the limited (and specific) resources on the healthcare market. The purpose of this article is to assess the contracting of health care benefits by the National Health Fund. The following areas impacting on contracting of benefits were analysed: sources of financing, benefits purchase planning, valuation of benefits and the procedures for the award of contracts. A SWOT analysis was used to perform the analysis. At present the contracting of health care benefits in Poland is regulated by the Act of 27 August 2004 on health care benefits financed from public funds (consolidated text: Journal of Laws 2015, item 581, as amended). The article describes the legal situation on 31 March 2016. The conclusions from the analysis confirm the need for change, in particular by improving the cost efficiency and the implementation of activities promoting comprehensive care of a patient. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Health at a Glance: Europe 2014, OECD Publishing 2014, www.oecd.org
 2. Kontraktowanie świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, informacja o wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli z dnia 7 marca 2014 r., nr ewidencyjny 15/2014/P/12/145/LKR.
 3. Od ekonomii do ekonomii zdrowia. Podręcznik ekonomiki zdrowia, red. S. Golinowska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015.
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy, DzU 2014, poz. 1980.
 5. Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, DzU 2016, poz. 1372.
 6. Rudawska I., Opieka zdrowotna, aspekty rynkowe i marketingowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 7. Sprawozdania finansowe Narodowego Funduszu Zdrowia za lata 2008-2014, www.nfz.gov.pl
 8. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, DzU 2015, poz. 581 z późn. zm.
 9. Ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, DzU 2014, poz. 1138.
 10. Williamson O., Ekonomiczne instytucje kapitalizmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 11. Zarządzenie nr 3/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (z późn. zm.), www.nfz.gov.pl
 12. Zdrowie i ochrona zdrowia w 2014 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2015.
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2016.4.9
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu