BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dowgier Rafał (Uniwersytet w Białymstoku)
Title
Solidarność w prawie podatkowym w nowej kodyfikacji ogólnego prawa podatkowego
Solidarity in tax law in the new codification of general tax law
Source
Krytyka Prawa, 2017, T. 9, Nr 1, s. 2-14, bibliogr. 5 poz.,
Keyword
Prawo podatkowe, Ordynacja podatkowa, Kodyfikacja prawa
Tax regulations, Tax Code, Codification of the law
Note
summ., streszcz.,
Abstract
Aktualnie trwają zaawansowane prace Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego nad projektem nowej ordynacji podatkowej. Jednym z obszarów, który wymaga uregulowania przy tworzeniu nowej kodyfikacji, jest kwestia solidarności w prawie podatkowym. Obowiązujące przepisy ogólnego prawa podatkowego odnoszą się do tego zagadnienia w bardzo niewielkim zakresie, a znaczenie przede wszystkim odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania podatkowe wzrasta. Dzieje się tak m.in. dlatego, że ukształtowanie zobowiązania w sposób solidarny istotnie uprzywilejowuje wierzyciela podatkowego. Skoro jednak tak się dzieje, to konieczne są mechanizmy zabezpieczające dłużników przed nadużywaniem tego instrumentu. Stosowane w prawie podatkowym w sposób odpowiedni regulacje prawa cywilnego są niewystarczające, gdyż nie uwzględniają specyfiki tej gałęzi prawa. Celem opracowania jest przedstawienie tej problematyki z punktu widzenia prac wskazanej wyżej Komisji.(abstrakt oryginalny)

At present, the General Taxation Law Codification Committee is carrying out advanced works on the draft of a new Tax Ordinance. One of the areas to be regulated in the new codification is the issue of solidarity in tax law. Currently Winding provisions of general tax law refer to this issue to a very small degree whereas the importance of, most of all, joint and several liability for tax liabilities has been increasing. It is so because, among others, development of a liability in a solidary manner significantly favors a tax creditor. That being the case, however, it is necessary to provide mechanisms protecting debtors against the abuse of this instrument. Civil law regulations applied appropriately in the tax law are insufficient because they do not include specificity of the latter branch of law. The purpose of the study is the present this issue from the point of view of the above mentioned Committee.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dowgier R., Ordynacja podatkowa w praktyce gminnych organów podatkowych - stan obecny i kierunki zmian, Warszawa 2014.
  2. Etel L. (et al.), Ordynacja podatkowa. Kierunkowe założenia nowej regulacji, Białystok 2015.
  3. Etel L. (et al.), Tax ordinance. The assumptions of a new regulation, "Toruński Rocznik Podatkowy" 2015.
  4. http://www.trp.umk.pl/download/trp2015/Tax_Ordinance_The_Assumptions_of_a_ New_Regulation.pdf.
  5. Kosikowski C., Etel L., Brolik J., Dowgier R., Pietrasz P., Popławski M., Presnarowicz S., Stachurski W., Ordynacja podatkowa. Komentarz LEX, 5. wydanie, Warszawa 2013.
Cited by
Show
ISSN
2450-7938
2080-1084
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7206/kp.2080-1084.138
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu