BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Federowicz Magdalena (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Title
Prawne instrumenty urzeczywistniania stabilności finansowej na rynku finansowym UE w świetle rozporządzenia 806/2014 i dyrektywy 2014/59/UE
Legal instruments ensuring the EU financial market stability in recommendation 806/2014 and directive 2014/59/EU
Source
Krytyka Prawa, 2017, T. 9, Nr 1, s. 15-31, bibliogr. 11 poz.,
Keyword
Stabilność finansowa, Restrukturyzacja, Instrumenty finansowe
Financial sustainability, Restructuring, Financial instruments
Note
summ., streszcz.,
Abstract
W opracowaniu dokonano analizy prawnych instrumentów urzeczywistnienia stabilności finansowej w UE w dyrektywie 2014/59/UE oraz rozporządzeniu 806/2014 wprowadzających jednolity mechanizm restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji stanowiący II filar Europejskiej Unii Bankowej, a zarazem element konstrukcyjny poszerzający Europejską Sieć Stabilności Finansowej.(abstrakt oryginalny)

This paper deals with legal instruments and their assesment of the Single Resolution Mechanizm regulated in recommendation 806/2014 and directive 2014/59/UE, which set up the second pillar of the European Banking Union, being a new conctruction enlarging and complementing the European Stability Safety Net.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Buch C.M., Körner T., Weigert B., Towards Deeper Financial Integration in Europe: What the Banking Union Can Contribute, "Credit and Capital Markets" 2015, 48(1).
 2. Fedorowicz M., European Banking Union, Poland's National report for FIDE Congress 2016, [w:] G. Bándi, P. Darák, A. Halustyik, P. Láncos (red.), European Banking Union, Congress Proceedings, 1, Budapest 2016, s. 360-399.
 3. Fedorowicz M., Nowe zadania i funkcje Europejskiego Banku Centralnego w zapewnianiu stabilności finansowej w świetle regulacji Europejskiej Unii Bankowej, Warszawa 2016, http://www.natolin.edu.pl/pdf/zeszyty/Natolin_Zeszyt_62.pdf (dostęp: 15.03.2017).
 4. Fedorowicz M., Rola i zadania teorii prawa rynku finansowego UE, "Bezpieczny Bank" 2016, 1, s. 114-134.
 5. Howarth D., Quaglia L., Die Bankenunion als Krönung der Wirtschafts- und Währungsunion, "Integrationa" 2015, 1.
 6. Jurkowska-Zeidler A., Bezpieczeństwo rynku finansowego w świetle prawa Unii Europejskiej, Warszawa 2008.
 7. Jurkowska-Zeidler A., Prawo unii bankowej, "Analizy Natolińskie" 2016, 1(77), http:// www.natolin.edu.pl/pdf/analizy/Natolin_Analiza_1_2016.pdf (dostęp: 15.03.2017).
 8. Jurkowska-Zeidler A., Rynek bankowy Unii Europejskiej, [w:] A. Drwiłło, A. Jurkowska- -Zeidler (red.), System prawnofinansowy Unii Europejskiej, Warszawa 2017.
 9. Kasiewicz S., Kurkliński L., Szpringer W., Zasada proporcjonalności. Przełom w ocenie regulacji, Warszawa 2014.
 10. Lannoo K., Bank State Aid under BRRD and SRM, "European State Aid Law Quarterly" 2014, 14.
 11. Nieborak T., Tworzenie i stosowanie prawa rynku finansowego a proces ekonomizacji prawa, Poznań 2016.
Cited by
Show
ISSN
2450-7938
2080-1084
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7206/kp.2080-1084.139
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu