BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kruk Maria (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie)
Title
La Pologne: la Constitution, la cour constitutionnelle et les inquietudes de l'opinion international
Poland: The constitution, the Constitiutional Tribunal and the anxiety of the international opinion
Source
Krytyka Prawa, 2017, T. 9, Nr 1, s. 32-63, bibliogr. 9 poz.,
Keyword
Konstytucja RP, Sądownictwo, Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Niezawisłość sędziowska
RP Constitution, Judicature, Judgement of Constitutional Tribunal, Judge independence
Note
summ., streszcz.,
Abstract
Artykuł omawia trzy główne wątki funkcjonowania w Polsce Trybunału Konstytucyjnego (TK). Pierwszy ukazuje jego genezę, jeszcze w okresie realnego socjalizmu (1982), co jest o tyle istotne, że jego ówczesna koncepcja, mimo konstytucyjnej deklaracji o niezawisłości sędziów, zakładała pewien stopień jego pozostawania pod "nadzorem" parlamentu (czyli hegemonicznej partii politycznej), co tym bardziej uwrażliwia na wszelkie analogiczne przejawy politycznej interwencji już w państwie demokratycznym. Pokazuje też, jak mimo to TK umiał w tamtym czasie zdobyć niezależność i utrwalić swój autorytet, a także jak ukształtowała ten organ - już zaliczony do władzy sądowniczej - Konstytucja RP z 1997 r.(abstrakt oryginalny)

Discussed in the paper are three main points of the functioning of the Constitutional Tribunal (CT) in Poland. The first outlines the genesis of CT, starting with the period of real socialism (1982). This is quite important as the original koncept of CT, despite the constitutional declaration of independence of the judges, assumed some degree of parliamentary supervision (i.e. a hegemonic political party). The text also describes how CT at the time able was to achieve independence and consolidate its authority, illustrating how this body - already included in the judiciary - was constituted in the Constitution of the Republic of Poland in 1997.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Constitution de la République de Pologne du 2 avril 1997, 2ème éd., Les Editions du Sejm, Varsovie 2010.
  2. The Constitution of the Republic of Poland of 2nd April, 1997, 3rd ed., Sejm Publishing Office, Warsaw 2010.
  3. Kruk M., Nowa ustawa o Trybunale Konstytucyjnym [Nouvelle loi sur le Tribunal Constitutionnel], Przegląd Sejmowy, no 5/2015.
  4. Kruk M., Polish Constitutional Court: To change or not to change? (A few reflections on the new Constitutional Tribunal Bill), «Ius Novum» 2014, no 2.
  5. Kruk M., Progrès et limites de l'Etat de droit, La Pologne, Pouvoir, no 118, 2006.
  6. Mączyński A., Podkowik J., Commentaire de l'art. 188, in: Constitution de la RP, volume II, Duże Komentarze Becka [Grands commentaires de Beck], Varsovie 2016.
  7. Morawska E., Klauzula państwa prawnego w Konstytucji RP na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego [La clause de l'Etat du droit dans la Constitution de la RP à la lumière de la jurisprudence du Tribunal Constitutionnel], Toruń 2003.
  8. Safjan M., «Trudne życie bez Trybunału» (Il est difficile de vivre sans le Tribunal), Gazeta Wyborcza du 30.XII. 2016, Opinie (Avis), p. 17.
  9. Zubik M., http:// www.bbcj.eu/d-2015-2016-anni-horribili-constitutional-tribunal-poland/.
Cited by
Show
ISSN
2450-7938
2080-1084
Language
fre
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7206/kp.2080-1084.140
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu