BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kucia-Guściora Beata (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska)
Title
Kontrola i programowanie państwowego długu publicznego z perspektywy kompetencji ministra właściwego do spraw finansów publicznych
Control and programming of sovereign debt viewed from the perspective of the competences of the minister competent to public financial matters
Source
Krytyka Prawa, 2017, T. 9, Nr 1, s. 63-86, bibliogr. 40 poz.,
Keyword
Sektor finansów publicznych, Zarządzanie długiem, Finanse
Public finance sector, Debt management, Finance
Note
summ., streszcz.,
Abstract
Niniejszy artykuł dotyczy problematyki z zakresu prawa finansów publicznych. Przedmiotem analizy są wybrane kompetencje ministra właściwego do spraw finansów publicznych odnoszące się do państwowego długu publicznego. W pierwszej części opracowania autorka dąży do ustalenia zakresu przedmiotowego i podmiotowego oraz znaczenia realizowanych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych kompetencji kontrolnych w obszarze państwowego długu publicznego. Druga część pracy poświęcona została analizie kompetencji programistyczno- strategiczych. Autorka nie tylko dokonuje prezentacji i oceny Strategii zarządzania długiem publicznym w ostatnich latach, ale też podejmuje próbę ustalenia relacji między tym dokumentem a innymi dokumentami o charakterze programistycznym dotyczącymi finansów publicznych w Polsce. W konkluzji autorka potwierdza tezę o szerokich wręcz dyskrecjonalnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw finansów publicznych.(abstrakt oryginalny)

This article deals with the issues of public finance law. The analysis focuses on the selected competences of the minister competent to public financial matters in relation to the sovereign debt. In the first part of this paper the author aims at determining the subjective and the objective scope as well as the significance of control competences regarding the sovereign debt which are implemented by the minister competent to public financial matters. The second part of the article is devoted to the analysis of the programming-strategic competences. The author not only presents and evaluates the Public debt management strategy in the recent years, but also attempts to determine the relationship between this document and other programming documents concerning public financial matters in Poland. In conclusion the author confirms the thesis of broad or even discretionary powers of the minister competent to public financial matters.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Jagielski W., Kontrola administracji publicznej, Warszawa 2012.
 2. Kucia-Guściora B., Status prawny Ministra Finansów w procedurze budżetowej oraz gospodarce finansowej jednostek sektora finansów publicznych, Lublin 2015.
 3. La gestion de la detto publique et la vulnérabilité financière: rôle possibles des ISC. Commission de la dette publique de l'INTOSAI, fevrier 2003, opubl. fr.issai.org/media/13652/issai_5420.pdf (dostęp: 05.02.2014).
 4. Ligne directrices pour la mise en oeuvre de contrôles de la dette publique. L'utilisation de sondages de corroboration dans le contrôles (brak autora - materiały INTOSAI), opubl. fr.issai.org/media/13640/issai_5440f.pdf (dostęp: 06.02.2014).
 5. Lipiec-Warzecha L., Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, Warszawa 2011, wersja elektroniczna SIP LEX.
 6. Nizioł K., Państwowy dług publiczny. Aspekty normatywne, Szczecin 2013.
 7. Ofiarski Z., Dług publiczny w Polsce, [w:] J. Głuchowski, C. Kosikowski, J. Szołno-Koguc (red.), Nauka finansów publicznych i prawa finansowego w Polsce. Dorobek i kierunki rozwoju. Księga jubileuszowa Profesor Alicji Pomorskiej, Lublin 2008.
 8. Panfil P., Prawne i finansowe uwarunkowania długu Skarbu Państwa, Warszawa 2011.
 9. Sawicka K., Dług jednostek samorządu terytorialnego jako przedmiot kontroli regionalnych izb obrachunkowych, [w:] J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc (red.), Ekonomiczne i prawne problemy racjonalizacji wydatków publicznych. Racjonalizacja wydatków publicznych- uwarunkowania i instrumenty, t. 1, Lublin 2005.
 10. Tyniewicki M., [w:] E. Ruśkowski, J.M. Salachna (red.), Nowa ustawa o finansach publicznych wraz z ustawą wprowadzającą. Komentarz praktyczny, Gdańsk 2011.
 11. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.)
 12. Rozporządzenie Rady Nr 1466/97/WE z dnia 7 lipca 1997 r. w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych (Dz. Urz. UE L. z 1997 r. Nr 209, s. 1).
 13. Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 1187 z późn. zm.).
 14. Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 1113 z późn. zm.).
 15. Ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 206, poz. 1367 z późn. zm.).
 16. Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 392 z późn. zm.).
 17. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, (Dz.U. 1996 r. Nr 156, poz. 777 z późn. zm.).
 18. Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 543 z późn. zm.).
 19. Ustawa z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 1052 z późn. zm.).
 20. Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz.U. z 1999 r. Nr 62, poz. 689 z późn. zm.).
 21. Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.).
 22. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 627 z późn. zm.).
 23. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).
 24. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).
 25. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz.U. z 2016 r., poz. 1595).
 26. Strategia zarządzania długiem Sektora Finansów Publicznych w latach 2017-2020, http://www.finanse.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=86694a08-8624-46f7- -8f11-c562d99d806e&groupId=766655 (dostęp: 14.12.2016).
 27. Strategia zarządzania długiem Sektora Finansów Publicznych w latach 2016-2019, http://www.finanse.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=45de48e4-ed89-474d-91af- -d86ef5d71011&groupId=766655 (dostęp: 14.12.2016).
 28. Uchwała Nr 119 Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa 2010-2013 (M.P. z 2010 r. Nr 57, poz. 773).
 29. Uchwała Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (tekst jedn. M.P. z 2016 r., poz. 1006).
 30. Uchwała Nr 36 Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie aktualizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2011-2014 (M.P. z 2011 r. Nr 29, poz. 324).
 31. Uchwała Nr 48 Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2014-2017 (M.P. z 2014 r., poz. 319).
 32. Uchwała Nr 49 Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2016-2019 (M.P. z 2016 r., poz. 454).
 33. Uchwała Nr 57 Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2015-2018 (M.P. z 2015 r., poz. 389).
 34. Uchwała Nr 71 Rady Ministrów z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie aktualizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2012-2015 (M.P. z 2012 r., poz. 292).
 35. Uchwała Nr 76 Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie aktualizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2013-2016 (M.P. z 2013 r., poz. 503).
 36. Uzasadnienie do projektu ustawy budżetowej na 2013 r. (Druk Sejmowy nr 755, Sejm VII kadencji).
 37. Uzasadnienie do projektu ustawy budżetowej na rok 2014 (Druk Sejmowy nr 1779, Sejm VII kadencji).
 38. Uzasadnienie do projektu ustawy budżetowej na rok 2015 (Druk Sejmowy nr 2772, Sejm VII kadencji).
 39. Uzasadnienie do projektu ustawy budżetowej na rok 2016 (Druk Sejmowy nr 146, Sejm VIII kadencji).
 40. Uzasadnienie do projektu ustawy budżetowej na rok 2017 (Druk Sejmowy nr 916, Sejm VIII kadencji).
Cited by
Show
ISSN
2450-7938
2080-1084
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7206/kp.2080-1084.141
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu