BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rulka Marcin (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Uniwersytetu Humanistycznospołecznego, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu)
Title
Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 grudnia 2015 r. (sygn. akt K 34/15)
Commentary on the Judgment of the Constitutional Tribunal of 3 December 2015 (Ref. No. K 34/15)
Source
Krytyka Prawa, 2017, T. 9, Nr 1, s. 119-136, bibliogr. 15 poz.,
Keyword
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Demokracja, Prawo, Prawo konstytucyjne
Judgement of Constitutional Tribunal, Democracy, Law, Constitutional law
Note
summ., streszcz.,
Abstract
Glosowane orzeczenie dotyczy głośnego problemu wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego na stanowiska opróżniane w okresie przypadającym na zakończenie dotychczasowej kadencji parlamentu i rozpoczęcia nowej jego kadencji. Autor dokonuje krytycznej oceny wyroku Trybunału Konstytucyjnego.(abstrakt oryginalny)

The ruling relates to the problem of selection judges of the Constitutional Court on the positions vacated between end of the current parliamentary term and start of new tenure. The author criticizes the judgment of the Constitutional Court. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego, M.P. z 2015 r. poz. 1182, 1183, 1184, 1186.
 2. Uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie stwierdzenia braku mocy prawnej uchwał Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2015 r. w sprawie wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego, M.P. z 2015 r., poz. 1131, 1132, 1133, 1134, 1135.
 3. Uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2015 r. w sprawie wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego, M.P. z 2015 r., poz. 1038, 1039, 1040, 1041, 1042.
 4. Ustawa z dnia 19 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, Dz.U. z 2015 r., poz. 1928.
 5. Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Dz.U. z 1982 r. Nr 11, poz. 83.
 6. Ustawa z dnia 29 kwietnia 1985 r. o Trybunale Konstytucyjny, Dz.U. z 1985 r. Nr 22, poz. 98.
 7. Zarządzenie Przewodniczącego (TK) składu orzekającego z dnia 24 listopada 2015 r. dotyczące wyznaczenia terminu rozprawy w sprawie o sygn. K 35/15.
 8. Banaszak B., Opinia prawna (dotycząca ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym), BAS-69/15A, http://www.sejm.gov.pl/.
 9. Garlicki L., Komentarz do art. 194, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. 4, Warszawa 2005.
 10. Radziewicz P., Zasady i procedura wyboru sędziów polskiego Trybunału Konstytucyjnego, http://www.inpris.pl/.
 11. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2011 r., II CSK 335/10.
 12. Wyrok Sądu Konstytucyjnego Republiki Czeskiej z dnia 22 marca 2011 r., sygn. Pl. ÚS 24/10.
 13. Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 listopada 2015 r., sygn. akt K 29/15.
 14. Report of the Venice Commission CDL-AD(2010)025, Report on the Role of the Opposition in a Democratic Parliament, 15 November 2010.
 15. Druk nr 1590, VII kadencja, http://orka.sejm.gov.pl/.
Cited by
Show
ISSN
2450-7938
2080-1084
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7206/kp.2080-1084.144
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu