BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sikora Jan (Poznań University of Economics, Poland), Wartecka-Ważyńska Agnieszka (University School of Physical Education in Poznan, Poland)
Title
Social functions of forests in Poland
Source
Ekonomia i Środowisko, 2017, nr 2 (61), s. 190-203, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Economics and Environment
Keyword
Lasy, Zasoby naturalne, Turystyka, Rekreacja, Turystyka zdrowotna
Forests, Natural resources, Tourism, Recreation, Health tourism
Note
JEL Classification: Q260
summ.
Abstract
Humans are a part of nature and society. They tend to satisfy their needs that guarantee the existence by using natural and social richness. Forests represent a reservoir of the natural richness. They perform economic, ecological and social functions. The paper presents characterization of the social functions of forests, with particular focus on health function, recreation and tourism function, educational function and cultural function. With specifi c categories of forests, the scope of organizational and managerial activities conducted by forest authorities was presented as determining factors in performance of these functions. Furthermore, the focus was on the negative factors that affect forest environment and its functions. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Alejziak W. (1999), Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, Kraków.
 2. Douglas M. (2011), Jak myślą instytucje, Warszawa.
 3. Grzywacz A. (2000), Edukacja leśna społeczeństwa, "Seria Biblioteczka Leśniczego" No. 138.
 4. Januszek H., Sikora J. (2012), Podstawy socjologii, Poznań.
 5. Jojczyk S. (2003), Społeczne i kulturowe znaczenie lasów, in: Korowicki A. (ed.), Uwarunkowania użytkowania turystycznego lasów i terenów zadrzewionych, Gdańsk.
 6. Kasprzyk S. (1997), Turystyczne zagospodarowanie lasu, Warszawa.
 7. Kozielecki J. (1997), Transgresja i kultura, Warszawa.
 8. Krauze K., (2003), Znaczenie Leśnych Kompleksów Promocyjnych dla edukacji i turystyki, in: Korowicki A. (ed.), Uwarunkowania użytkowania turystycznego lasów i terenów zadrzewionych, Gdańsk.
 9. Muszyński Z., Kozioł L. (2013), Atrakcyjność turystyczna dóbr przyrody w lasach Polski, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie" Vol. 22, No. 19, June.
 10. Raport (2010), Raport o stanie lasów w Polsce 2009, Warszawa.
 11. Sikora J. (2016), Obszary przyrodniczo cenne w Wielkopolsce potencjałem rozwoju turystyki edukacyjnej, "Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski" No. 22(24).
 12. Szczepański J. (1972), Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa.
 13. Wartecka-Ważyńska A. (2010), Obszary przyrodniczo-chronione możliwością rozwoju turystyki edukacyjnej. Studium przypadku ścieżki przyrodniczej "Kani Rudej", in: Jalinik M. (ed.), Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych, Białystok.
Cited by
Show
ISSN
0867-8898
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu