BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łukasiewicz Ewelina (Opole University of Technology, Poland)
Title
Post-coagulation Sludge Management for Water and Wastewater Treatment with Focus on Limiting its Impact on the Environment
Zagospodarowanie osadów po procesie koagulacji wody, celem ograniczenia ich wpływu na środowisko
Source
Economic and Environmental Studies, 2016, nr 4, s. 831-841, tab., rys., bibliogr. 19 poz.
Keyword
Zanieczyszczenie wód, Gospodarka odpadami, Ochrona środowiska
Water pollution, Waste management, Environmental protection
Note
summ., streszcz.
Abstract
Proces oczyszczania wody skutkuje powstaniem dużej ilości osadów. Polityka zrównoważonego rozwoju, wymaga bezpiecznych dla środowiska działań proekologicznych, związanych z gospodarką wodno-ściekową. Zgodnie z tym stosuje się metody odzysku, recyklingu oraz ponownego użycia w stosunku do osadów powstających podczas uzdatniania wody.Proces koagulacji wód powierzchniowych i podziemnych powoduje powstanie dużej ilości osadów. Konwencjonalna stacja uzdatniania wody może produkować nawet do 100000 ton osadu rocznie. W niniejszej pracy przedstawiono metody stosowane w gospodarce osadowej, takie jak między innymi odzysk koagulantów z osadów, użycie osadu jako koagulantu na stacjach uzdatniania oraz oczyszczalniach ścieków, zastosowanie osadów jako kompozytu w budownictwie, stabilizację tlenową osadu celem zmniejszenia jego ilości, poprzez redukcję materiału organicznego. (abstrakt oryginalny)

Water treatment process produces great amount of sludge. According to growing interest in sustainable development and environment protection, sludge management problem should be taken into consideration. Accordingly, its recovery, recycling and reuse are optimal solutions for Water Treatment Sludge(WTS) management. The conventional Water Treatment Plants (WTP) produce even up to 100 000 ton/year of sludge. The coagulation process produces a huge amount of sludge. This contamination may be recovered and reused. Some amount of coagulants may be recovered and reused during the wastewater treatment process. The Water Treatment Sludge with e.g. iron or alum content, may be also used as a coagulant at a wastewater treatment plant. In the course of this paper, few methods for post-coagulation sludge management are presented. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Abhilash, T. Nair; Mansoor Ahammed, M. (2015). The reuse of water treatment sludge as a coagulant for posttreatment of UASB reactor treating urban wastewater. Journal of Cleaner Production 96: 272-281.
 2. Ahmad, T.; Ahmad, K.; Alam, M. (2016). Sustainable management of water treatment sludge through 3'R' concept. Journal of Cleaner Production 124: 1-13.
 3. Balcerzak, W.; Luszczek, B. (2015). An Attempt at Assessment of Possibilities for Utilization of Sludge Produced During Water Clarification for Phosphorus Precipitation in Municipal Wastewater Treatment Plants. Ochrona Środowiska 37(3): 57-60.
 4. Bartoszewski, K. (1996). Zagospodarowanie ścieków i odpadów z odnowy wód. Odnowa wody. Podstawy teoretyczne procesów. (Waste water treatment and waste water recovery. Renewal of water. Theoretical basis of processes.). Wrocław: PWr..
 5. Borowski, S. (2000). Tlenowa stabilizacja termofilowa osadów ściekowych. (Thermophilic aerobic digestion of sludge). OchronaŚrodowiska 79(4): 21-25.
 6. Gómez, R. R. (2011). Upflow anaerobic sludge blanket reactor: Modelling. Stockholm, Sweden: KTH Chemical Science and Engineering.
 7. Jangkorn, S.; Kuhakaew, S.; Theantanoo, S.; Klinla, H.; Sriwiriyarat, T. (2011). Evaluation of reusing alum sludge for the coagulation of industrial wastewater containing mixed anionic surfactants. Journal of Environmental Sciences 23(4): 587-594.
 8. Kyncl, M.; Číhalová, S.; Juroková, M. (2012). Disposal and Reuse of the Water Processing Sludge. Journal of the Polish Mineral Engineering Society 2(13): 11-20.
 9. Leszczyńska, M.; Sozański, M. M. (2009). The harmfulness and toxicity of the water treatment process residuals. Ochrona Środowiska i ZasobówNaturalnych (Protection of Environment and Natural Resources) 40: 575- 585.
 10. Luo, H.; Kuo W.; Lin D. (2008). The application of waterworks sludge ash to stabilize the volume of cement paste. WaterSci. Technol. 57(2): 243-250.
 11. Nowacka, A.; Włodarczyk-Makuła, M. (2014). Charakterystyka osadów powstających w procesach uzdatniania wody ze szczególnym uwzględnieniem osadów pokoagulacyjnych. (Characteristics of sludge produced in water treatment processes with particular emphasis on sludge after coagulation.) Technologia Wody. Water Technology 6(38): 34-39.
 12. Pasela, R; Totczyk, G.; Klugiewicz, I.; Górski, Ł. (2015). Usuwanie fosforanów z wykorzystaniem osadów potechnologicznych pochodzących ze stacji uzdatniania wody. (Removal of phosphates from sediments using the technology coming from the water treatment plant.) Annual Set The Environment Protection, Rocznik Ochrona Środowiska 17: 1660-1673.
 13. Płonka, I.; Barbusiński, K.; Pieczykolan, B. (2010). Aerobic digestion of post-coagulation sludge. Architecture Civil Engineering Environment 3(2): 105-111.
 14. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Regulation of the Minister of Environment of 09 December 2014 on the catalog of waste).
 15. Szerzyna, S.; (2013). Możliwości wykorzystania osadów powstających podczas oczyszczania wody. (Possibilities of using sludge produced during water treatment) Interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska. (Interdisciplinary issues in engineering and environmental protection): 609-617. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
 16. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21 (The Act of 14 December 2012. on waste, OJ No 2013 No. 0 titles. 21).
 17. Verlicchi, P.; Masotti, L. (2000). Reuse of drinking water treatment plants sludges in agriculture: problems, perspectives and limitations. In: Technology transfer. Proceedings of the 9th International Conference on the FAO ESCORENA Network on recycling of agricultural, municipal and industrial residues in agriculture. Gargano, Italy 2000(6): 67-73.
 18. Verrelli, D. I.; Dixon, D. R.; Scales, P. J. (2009). Effect of coagulation conditions on the dewatering properties of sludges produced in drinking water treatment. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 348(1-3): 14-23.
 19. Yang, Y.; Zhao, Y. Q.; Babatunde, A. O.; Wang, L.; Ren, Y. X.; Han, Y. (2006). Characteristics and mechanisms of phosphate adsorptionon dewatered alum sludge. Separation and Purification Technology 51: 193-200.
Cited by
Show
ISSN
2081-8319
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu