BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sawicki Bogusław (University of Life Sciences in Lublin, Poland), Mazurek-Kusiak Anna (University of Life Sciences in Lublin, Poland)
Title
An attempt to assess the promotion and intensity of tourism and leisure in Kozłowiecki Landscape Park
Source
Ekonomia i Środowisko, 2017, nr 2 (61), s. 231-241, rys., tab., bibliogr. 31 poz.
Economics and Environment
Keyword
Promocja, Rekreacja, Parki krajobrazowe
Promotion, Recreation, Landscape parks
Note
JEL Classification: L83, Z39
summ.
Country
Kozłowiecki Park Krajobrazowy
Kozłowiecki Landscape Park
Abstract
The objective of this study is the assessment of the promotion of tourist and recreational traffi c in Kozłowiecki Landscape Park by examining the intensity and preferences as well as social structure of the participants. The research was conducted using the methods of observation and diagnostic survey, including the application of the questionnaire and interview techniques, as well as the technique of documentation analysis. The research was conducted in 2015. On the foundation of the analysis conducted on the research outcome, it was found that in the studied park mainly the local recreational activity is developing. The promotion of the attractive qualities of this area in the provincial capital city, located 13 kilometres away, is poor although it actually exists. It was also found that the tourism-oriented development of the area surrounding the park is low, yet it was noted that the services provided by the nearby Zamoyski Museum in Kozłówka are very well promoted - unfortunately only by one-day visitors. A proposal was put forward to join the forces of the local institutions and communities and develop an offer of a well-designed, comprehensive tourism product, which will also be well promoted. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Christie I., Fernandez E., Messerli H., Twining-Ward L. (2014), Tourism in Africa: Harnessing Tourism for Growth and Improved Livelihoods, Waszyngton.
 2. Dąbska O. (2015), Physical activity - one of the constituents of pro-health lifestyle and its importance in shaping the health of the young generation in: Sawicki B. (ed.), Promotion of healthy lifestyle in european countries. Lublin.
 3. Dygacz A, Nawrocka M. (2015), Determinants of healthy lifestyle among youth in: Sawicki B. (ed). Promotion of healthy lifestyle in european countries. Lublin.
 4. Eagles P.F.J., Browman M.E., Chang-Hung T. (2001), Guidelines for Tourism in Parks and Protected Areas of East Asia, Gland, Switzerland and Cambridge.
 5. Jalinik M. (2009), Działalność gospodarstw agroturystycznych i ekoturystycznych na obszarach chronionych w województwie podlaskim, in: Chiżniak W. et al. (eds) Turystyka i rekreacja na obszarach przyrodniczo cennych w regionach trans granicznych północno-wschodniej Polski, Białystok.
 6. Jalinik M. (2014), Znaczenie przedsiębiorczości w działalności turystycznej, in: Snarski S.J., Jalinik M. (eds) Przedsiębiorczość w turystyce, Białystok.
 7. Kowalczyk A., Derek M., Zagospodarowanie turystyczne, Warszawa 2010.
 8. Janicki G. (2008), Aktywność fizyczna jako istotny element polskiego produktu turystycznego, in: Gaworecki W.W., Mroczyński Z. (eds), Turystyka i sport dla wszystkich w promocji zdrowego stylu życia, Gdańsk.
 9. Lebensztejn M.A., (2016), Ochrona przyrody oraz aspekty prawne udostępniania turystycznego obszarów chronionych, "Ekonomia i Środowisko" No. 1(56).
 10. Madejski A., Pawłowski A. (2014), Ochrona walorów przyrodniczych a edukacja i rozwój turystyki, in: Sawicki B., Harasimiuk M. (eds) Rola obszarów chronionych w rozwoju edukacji, turystyki i gospodarki, Lublin.
 11. Mandziuk A., Janeczko K. (2009), Turystyczne i rekreacyjne funkcje lasu w aspekcie marketingowym, in: Anderwald D. et al. (eds), Turystyka w lasach i na obszarach przyrodniczo cennych, "Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodni czej-Leśnej", Rogów.
 12. Mazurek-Kusiak A. (2016), Ocena infrastruktury turystycznej oraz promocja produktów turystycznych parku krajobrazowego "Lasy Janowskie", "Ekonomia i Środowisko" No. 1(56).
 13. Mazurek-Kusiak A. (2014), Promocja ruchu turystycznego w Krasnobrodzkim Parku Krajobrazowego, "Zeszyty Naukowe ALMAMER" No. 4.
 14. Mazurek-Kusiak A., Wojciechowska-Solis J., Kulawczuk M., Koproń J. (2014), Szanse rozwoju turystyki ekologicznej w województwie Lubelskim, "Zeszyty Naukowe ALMAMER" No. 4.
 15. Musiał P. (2014), Edukacja i rekreacja na obszarach leśnych realizowana przez Nadleśnictwo Lubartów, in: Sawicki B., Harasimiuk M. (eds), Rola obszarów chronionych w rozwoju edukacji, turystyki i gospodarki, Lublin.
 16. Niezgoda A., (2006), Obszar recepcji turystycznej w warunkach rozwoju zrównoważonego, Poznań.
 17. Nizioł A. (2014), Kreowanie produktów turystycznych dla uczniów z wykorzystaniem potencjału turystycznego obszarów chronionych w powiecie strzyżowskim, in: Sawicki B, Harasimiuk M. (eds) Rola obszarów chronionych w rozwoju edukacji, turystyki i gospodarki, Lublin.
 18. Panasiuk A. (ed.) (2013), Marketing w turystyce i rekreacji, Warszawa.
 19. Pawlikowska-Piechotka A. (2009), Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne, Gdynia.
 20. Pigoń M. (2009), Rola lasów państwowych w propagowaniu turystyki przyrodniczo-leśnej, in: Anderwald D. et al. (eds), Turystyka w lasach i na obszarach przyrodniczo cennych, "Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczej-Leśnej", Rogów.
 21. Płazińska K. (2016), Obszary przyrodniczo cenne czynnikiem wpływającym na rozmieszczenie gospodarstw agroturystycznych w Polsce, in: Graja-Zwolińska S. et al. (eds) Turystyka wiejska - zagadnienia przyrodnicze i kulturowe, Poznań.
 22. Sawicka B., Borowicz S., Filipek M. (2012), Rola Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w rozwoju turystyki dzieci i młodzieży, in: Sawicki B., Nizioł A., Obodyński M. (eds), Rola organizacji pozarządowych w rozwoju i promocji turystyki, Rzeszów.
 23. Sawicki B. (2007) Agroturystyka w aktywizacji obszarów wiejskich, Lublin.
 24. Sawicki B., Kobyłka A. (2015), Ocena ruchu turystycznego w Parku Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej, "Ekonomia i Środowisko" No. 4(55).
 25. Sawicki B. (2014), Rola obszarów chronionych w rozwoju edukacji, turystyki i rekreacji w opinii mieszkańców Lubelszczyzny, "Zeszyty Naukowe ALMAMER" No. 4.
 26. Sikora J. (ed.) (2007), Turystyka wiejska a edukacja - różne poziomy, różne wymiary, Poznań.
 27. Szych H. et al. (2008), Koncepcja przyrodniczo-przestrzenna rozwoju turystyki i rekreacji w województwie lubelskim. Cele główne rozwoju turystyki i rekreacji, Lublin.
 28. Turos L. (1996), Turystyka i edukacja, Warszawa.
 29. Uglis J. (2010), Uwarunkowania rozwoju agroturystyki na obszarach parków krajobrazowych w województwie wielkopolskim, in: Jalinik M. (ed.) Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych, Białystok.
 30. Wartecka-Ważyńska A. (2007), Turystyka młodzieży i jej uwarunkowania, Poznań.
 31. Ważyński B. (1997), Urządzanie i zagospodarowanie lasu dla potrzeb turystyki i rekreacji, Poznań.
Cited by
Show
ISSN
0867-8898
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu