BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Woźniak Michał Gabriel (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem)
Title
Współczesne niedostosowania instytucjonalne z perspektywy wyzwań rozwojowych Polski
Modern Institutional Inadequacy from the Perspective of Polish Development Challenges
Source
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2017, z. nr 50, s. 9-30, rys., bibliogr. 32 poz.
Social Inequalities and Economic Growth
Keyword
Rozwój zrównoważony, Przemiany instytucjonalne, Instytucjonalizacja gospodarki, Gospodarka
Sustainable development, Institutional transformation, Institutionalization of the economy, Economy
Note
JEL Classification: E02
streszcz., summ.
Abstract
Dyskurs artykułu jest oparty na założeniu, że dostosowania instytucjonalne powinny być badane w całej przestrzeni zintegrowanego rozwoju, w której wyodrębniono osiem sfer, a mianowicie: ekonomii, polityczną, społeczną, natury i biologii, duchową, kapitału ludzkiego, technologii i konsumpcji. Z tej perspektywy badawczej nie wystarcza podporządkowanie reform instytucjonalnych liberalnemu postulatowi rządów praw. Dla udowodnienia tej tezy dokonano krytycznej analizy debaty znanych przedstawicieli ekonomii neoinstytucjonalnej wokół koncepcji rządów praw F. von Hayeka. Dyskurs ten odniesiono do wyzwań i zagrożeń wynikających z globalizacji liberalizacji i upowszechniania się technologii informatyczno-telekomunikacyjnych, marginalizacji instytucji rodziny i relatywizmu moralnego. Procesy te utrudniają inkluzywną instytucjonalizację zorientowaną na zintegrowany rozwój. Ustalono również, że w przezwyciężaniu pogoni za rent seeking, ignorancji racjonalnego wyborcy i asymetrii informacji, które psują rządy praw, pomóc może zrozumienie ograniczeń logiki języka odwołującego się do redukcjonizmu, indywidualizmu i mechanistycznej percepcji reguł myślenia i działania ludzi, który ułatwia manipulowanie faktami i ludzkimi ograniczeniami emocjonalnymi. W przeciwdziałaniu tym problemom pomóc może rozwój kapitału ludzkiego o charakterze dobra publicznego. (abstrakt oryginalny)

The discourse of this article is based on the assumption that institutional adjustments should be tested throughout the integrated development. The author distinguishes the eight areas, namely: economic, political, social, nature and biology, spiritual, human capital, technology and consumption. From this research perspective, it is not enough to subordinate institutional reforms to the liberal postulate of the rule of law. To prove this thesis a critical analysis of the debate between famous representatives of the new institutional economics around the concept of the rule of law of F. von Hayek was made. This discourse references to the challenges and risks of globalization of liberalization and the dissemination of information and communication technologies, the marginalization of the family and moral relativism. These processes prevents the inclusive institutionalization oriented at integrated development. It was also agreed that to overcome the pursuit of rent seeking, ignorance of rational voters and asymmetry of information, that spoil the rule of law, it may be helpful to understand the limitations of a logic of the language that refers to reductionism, individualism and mechanistic perception of rules of thought and activity of people, which makes it easier to manipulate the facts and human emotional limitations. Development of human capital, which has the characteristics of a public good may help to counteract these problems. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Acemoglu D., Robinson J.A., 2014, Dlaczego narody przegrywają. Źródła władzy, pomyślności i ubóstwa, Zysk i S-ka, Warszawa.
 2. Bałtowski M., 2016, (red.), Ekonomia przyszłości. Wokół nowego pragmatyzmu Grzegorza W. Kołodki, PWN, Warszawa.
 3. Baudrillard J., 2005, Symulakry i symulacje, Sic!, Warszawa.
 4. Buchanan J.M., 1992, Finanse publiczne w warunkach demokracji, PWN, Warszawa.
 5. Buchanan J.M., Tollison R.D., Tullock G., 1980, Toward a Theory of the Rent-Seeking, Texas A&M University Press, College Station, Tex.
 6. Buchanan J.M., Tullock G., 1962, The Calculas of Contest, University of Michigan Press.
 7. Chang Ha-J., 2016, Źli samarytanie. Mit wolnego handlu i tajna historia kapitalizmu, Wyd. Krytyki Politycznej, Warszawa.
 8. Downs A., 1957, An Economic Theory of Democracy, Harper & Row, New York.
 9. Gilder G., 2016, Wiedza i władza. Informacyjna teoria kapitalizmu i wywołana przez nią rewolucja, Zysk i S-ka, Warszawa.
 10. Hayek F., 1982, Droga do niewoli, Londyn.
 11. Kahneman D., 2012, Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym, Media Rodzina, Warszawa.
 12. Kołodko G.W., 2008, Wędrujący świat, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 13. Kołodko G.W., 2013, Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 14. Kornai J., 1985, Niedobór w gospodarce, PWE, Warszawa.
 15. Kruger O.A., 1974, The Political Economy of the Rent-Seeking Society, "The American Economic Review", vol. 64, no. 3.
 16. Michalski M.A., 2014, Znaczenie rodziny dla międzypokoleniowej transmisji kultury gospodarczej, Wyd. Naukowe UAM, Poznań.
 17. Nord D., 1984, Three Approaches to the Study of Institutions [w:] Neoclassical Political Economy. The Analysis of Rent -Seeking and DUP Activities, red. D.C. Colander, Ballinger Publishing Company.
 18. Olson M., 1965, The Logic of Collective Action, Harvard University Press, Cambridge.
 19. Olson M., 2000, Big Bills Left on the Sidewalk: Why Some Nations are Rich, and Others Poor [w:]: A Not-so-dismal Science Oxford, red. W.M. Olson, S. Kähkönen, Oxford University Press.
 20. Pach J., Kowalska K., Szyja P., (red.), 2016, Ekonomia umiaru. Realna perspektywa? Nowy paradygmat Grzegorza W. Kołodki, PWN, Warszawa.
 21. Porter M., 1990, The Competitive Advantage of Nations, The Free Press, New York; edycja polska: Porter o konkurencji, PWE, Warszawa, 2001.
 22. Randers J., Rok 2052. Globalna prognoza na następne czterdzieści lat. Raport dla Klubu Rzymskiego dla upamiętnienia 40. rocznicy granic wzrostu, Elipsa, Warszawa.
 23. Rotengruber P., 2011, Dialogowe podstawy etyki gospodarczej, Wyd. Naukowe, UAM, Poznań.
 24. Sen A., 2002, Rozwój i wolność, Zysk i S-ka, Warszawa.
 25. Stiglitz J.E., 2000, Whither Reform? Ten years of the transition [w:] Procedings of the Annual Bank Conference on Development Economics, red. B Pleskovic, J.E. Stiglitz, World Bank, Washington DC.
 26. Stiglitz J.E., 2004a, Globalizacja, PWN, Warszawa.
 27. Stiglitz J,E., 2004b, Informacja i zmiana paradygmatu w ekonomii, "Gospodarka Narodowa", nr 1.
 28. Woźniak M.G., 1993, Kierowanie. Rynek. Transformacja. Bariery stabilizacji, Instytut Badań Rynkowych, Kraków.
 29. Woźniak M.G., 2013, Holistyczna modernizacja refleksyjna kapitału ludzkiego odpowiedzią na wyzwania i zagrożenia rozwojowe ludzkości [w:] Gospodarka Polski 1990- 2011, t. III: Droga do spójności społeczno-ekonomicznej, red. M.G. Woźniak, PWN, Warszawa.
 30. Woźniak M.G. i in., 2015, Kapitał ludzki w rozwoju innowacyjnej gospodarki i zarządzaniu innowacyjnością przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 31. Woźniak M.G., 2016, Rozwój społeczno-gospodarczy Ukrainy w warunkach współczesnych zagrożeń globalnych, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", nr 46, https://doi.org/10.15584/nsawg.2016.2.1.
 32. Żyżyński J., 2013, Państwo minimalne czy racjonalne [w:] Gospodarka Polski 1990-2011, t. III: Droga do spójności społeczno-ekonomicznej, red. M.G. Woźniak, PWN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1898-5084
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2017.2.1
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu