BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lewicka Dagmara (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), Pec Monika (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), Słaby Anna (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Title
Zaufanie w relacjach międzyorganizacyjnych na przykładzie przedsiębiorstwa handlowego
Trust in interorganizational relationships on the example of a trading company
Source
Organizacja i Kierowanie, 2017, nr 2, s. 215-228, bibliogr. 25 poz.
Organization and Management
Keyword
Zaufanie, Przedsiębiorstwo
Trust, Enterprises
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest identyfikacja znaczenia zaufania w relacjach międzyorganizacyjnych na przykładzie relacji sprzedażowych. Dla potrzeb realizacji celu artykułu przeprowadzono wywiady częściowo ustrukturyzowane z 12 pracownikami średniej wielkości firmy handlowej, a ich prezentacja stanowi przedmiot niniejszego opracowania. Wyniki badań wskazują, że kadra kierownicza firmy wysoko innowacyjnej postrzega relacje oparte na zaufaniu w kategorii cennego kapitału, a funkcjonowanie firmy oparte zarówno na formalnych, jak i nieformalnych relacjach interpersonalnych przyczynia się do usprawniania działalności firmy i budowania przewagi konkurencyjnej.(abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to identify the importance of trust in inter-organizational relationships on the example of sales relationships. For the purpose of the article semi-structured interviews with 12 employees of medium-sized trading company were conducted, and their presentation is the subject of this study. The results indicate that the management of a highly innovative company sees relationships based on trust in the category of valuable capital and the company's operations based on both formal and informal interpersonal relations contribute to improving business and build competitive advantage.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adler P. S., Market, hierarchy, and trust: The knowledge economy and the future of capitalism, "Organization Science" 2001, Vol. 12, No. 2, pp. 215-234.
 2. Bachmann R., Inkpen A., Understanding institutional-based trust building processes in inter- -organizational relationships, "Organization Studies" 2011, Vol. 32, No. 2, pp. 281-301.
 3. Blomqvist K., Partnering in the dynamic environment - the role of trust in asymmetric partnership formation, doctor of science thesis, Lappeenranta University of Technology, Lappeenranta 2002.
 4. Calnan M., Rowe M., Researching trust relations in health care: conceptual and methodological challenges - an introduction, "Journal of Health Organization and Management" 2006, Vol. 20, No. 5, pp. 349-358.
 5. Czakon W., Sieci w zarządzaniu strategicznym, Wolters Kluwer Business, Warszawa 2012.
 6. Dirks K. T., Ferrin D. L., Trust in leadership: meta-analytic findings and implications for research and practice, "Journal of Applied Psychology" 2002, Vol. 87, No. 4, pp. 611-628.
 7. Ganesan S., Determinants of Long-Term Orientation in Buyer-Seller Relationships, "Journal of Marketing" 1994, Vol. 58, No. 1, pp. 1-19.
 8. Grandison T., Sloman M., A survey of trust in internet applications, "IEEE Communication Surveys and Tutorials" 2000, Vol. 4, No. 4, pp. 2-16.
 9. Krupski R., Zasoby niematerialne jako główny składnik strategii przedsiębiorstwa działającego w turbulentnym, nieprzewidywalnym otoczeniu, "Organizacja i Kierowanie" 2014, nr 1A (159), pp. 87-97.
 10. Lencioni P. M., The Advantage. Why Organizational Health Trumps Everything Else in Business, Jossey Bass, San Francisco, CA 2012.
 11. Krot K., Lewicka D., Zaufanie w organizacji innowacyjnej, CH Beck, Warszawa 2016.
 12. Lewicki B., Bunker B., Developing and Maintaining Trust in Work Relationships, [w:] Kramer R. M., Tyler T. R. (red.), Trust in Organizations. Frontiers of theory and re-search, Sage Publications, London 1996, pp. 114-139.
 13. Loon Hoe S., Is interpersonal trust a necessary condition for organisational learning?, "Journal of Organisational Transformation and Social Change" 2007, Vol. 4, No. 2, pp. 149-156.
 14. Mayer I., Mayer R. C., Davis, J. H., Schoorman, F. D., Anintegrative model of organizational trust, "Academy of Management Review" 1995, Vol. 20, No. 3, pp.709-734.
 15. Morgan R. M., Hunt S. D., The commitment-trust theory of relationship marketing, "Journal of Marketing" 1994, Vol. 58, No. 3, pp. 20-38.
 16. Mui L., Mohtashemi M., Halberstadt A., A computational model of trust and reputation, "Proceedings of the 35th International Conference on System Science", IEEE Computer Society, LosAlamitos, CA 2002, pp. 280-287.
 17. Pučėtaitė R., Maija Lämsä A., Novelskaite A., Building organizational trust in a low- -trust societal context, "Baltic Journal of Management" 2010, Vol. 5, No. 2, pp. 197-217.
 18. Srinivasan R., Brush T. H., Supplier performance in vertical alliances: the effects of self- -enforcing agreements and enforceable contracts, "Organization Science" 2006, Vol. 17, No. 4, pp. 436-452.
 19. Sankowska G., Wpływ zaufania na zarządzanie przedsiębiorstwem, perspektywa wewnątrzorganizacyjna, Difin, Warszawa 2011.
 20. Svensson G., Vulnerability in business relationships: the gap between dependence and trust, "Journal of Business & Industrial Marketing" 2004, Vol. 19, No. 7, pp. 469-483.
 21. Wathne K. H., Heide J. B., Opportunism in Interfirm Relationships: Forms, Outcomes, and Solutions, "Journal of Marketing" 2000, Vol. 64, No. 4, pp. 36-51.
 22. Williamson O. E., Calculativeness, trust, and economic organization, "Journal of Law and Economics" 1993, Vol. 36, No. 1, pp. 453-486.
 23. Yam R. C. M., Cliff Chan C., Knowledge sharing, commitment and opportunism in new product development, "International Journal of Operations & Production Management" 2015, Vol. 35, No. 7, pp. 1056-1074.
 24. Zaheer A., McEvily B., Perrone V., Does Trust Matter? Exploring the Effects of Inter-organizational and Interpersonal Trust on Performance, "Organizational Science" 1998, Vol. 9, No. 2, pp. 141-159.
 25. Zakrzewska-Bielawska A., Zasobowe uwarunkowania koopetycji w przedsiębiorstwach high-tech, "Przegląd Organizacji" 2013.
Cited by
Show
ISSN
0137-5466
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu