BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Żebrowska Anna, Idźkowska Jolanta
Title
Perspektywy nauczania specjalistycznego języka angielskiego na uczelniach wyższych na podstawie wyników analizy SWOT Studium Języków Obcych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Source
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Języki specjalistyczne w badaniach i praktyce, 2016, s. 181-195, tab. ,bibliogr. 10 poz.
Keyword
Terminologia specjalistyczna, Język angielski, Analiza SWOT
Terminology, English language, SWOT analysis
Abstract
Celem pracy jest określenie stanu i perspektyw nauczania języka angielskiego specjalistycznego (ESP) w Studium Języków Obcych Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie. W badaniach wsparto się analizą SWOT, wykonaną na podstawie własnych doświadczeń i obserwacji, kontrolowanych wywiadów z lektorami oraz ankiet przeprowadzonych wśród studentów. Wśród mocnych stron warto podkreślić zaangażowanie lektorów w prowadzenie zajęć ESP oraz motywację studentów. Do słabych stron należą m.in. zbyt liczne grupy na lektoratach, niewielka liczba godzin przeznaczonych na naukę języka obcego oraz niedostatek materiałów dydaktycznych. Szans na dalszy rozwój nauczania ESP można upatrywać w rozwijaniu warsztatów językowych, opracowywaniu specjalistycznych skryptów i innych, także interaktywnych pomocy naukowych. Zagrożeniem może być zła kondycja finansowa polskiej nauki i niedofinansowanie uczelni. Wnioski z analizy SWOT wykazały przewagę mocnych stron nad słabymi oraz szans nad zagrożeniami. Wynik ten sugeruje zasadność dalszego rozwoju nauczania języka angielskiego specjalistycznego. W długookresowej strategii rozwoju należy dążyć do wykorzystania oraz wzmacniania mocnych stron i szans jednostki, jak również minimalizować słabe strony i zagrożenia istniejące w otoczeniu. Podsumowując, wyniki naszej analizy wskazują, że nauczanie języka specjalistycznego na uczelni wyższej powinno być istotnym celem lektoratów(fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Clardy A.B.: Strengths vs. Strong Position: Rethinking the Naturę ofSWOT Analysis. "Modern Management Science & Engineering" 2013
  2. Dudley-Evans T., St John M.: Developments in ESP: A Multi-disciplinary Approach. Cambridge University Press, Cambridge 1998
  3. Helms M., Nixon J.: Exploring SWOT Analysis - Where Are We Now? A Review of Academic Research from the Last Decacle. "Journal of Strategy and Management" 2010
  4. Hutchinson T., Waters A.: English for Specific Purposes: A Learning-centred Approach, Cambridge University Press, Cambridge 1987
  5. Robinson P.: ESP Today: A Practitioner's Guide. Prentice Hall International, Hemel Hempstead 1991
  6. Strevens P.: ESP after Twenty Years: A Re-appraisal. W: ESP: State of the Art. Ed. M.L. Tickoo. Seameo-Relc, Anthology Series 21, Singapore 1988
  7. Widdowson H.G.: Learning Purpose and Language Use. Oxford University Press, Oxford 1983
  8. Wróblewski J.: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych. W: Dwudziestolecie Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie 1950-1975. Red. S. Tarczyński, H. Karnicka, A. Rutkowski. Wydawnictwa AR-T 1975
  9. Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 lutego 1953 r. w sprawie organizacji praktycznego nauczania języków obcych w szkołach wyższych. M.P. 1953 nr 19 poz. 258.
  10. Zarządzenie nr 70/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie zasad funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie § 7 punkt 3
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu