BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sagan Mariusz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Praktyka internacjonalizacji ekosystemów biznesowych : przykład InSite Bavaria
The Quest of the Internationalization of Business Ecosystems : the Case of InSite Bavaria
Source
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2017, nr 3, s. 86-93, bibliogr. 15 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Keyword
Internacjonalizacja, Ekosystem, Klastry, Przewaga konkurencyjna, Ekosystem biznesowy
Internationalization, Ecosystem, Business cluster, Competitive advantage, Business ecosystem
Note
streszcz., summ.
Abstract
Szybki postęp technologiczny i zarazem konwergencja technologii stanowią coraz większe wyzwanie dla przedsiębiorstw, decydentów ekonomicznych oraz pozostałych interesariuszy gry rynkowej. Coraz częściej mówi się o narastaniu konkurencji już nie pomiędzy pojedynczymi firmami, czy nawet sieciami przedsiębiorstw, a raczej o zaostrzającej się konkurencji pomiędzy ekosystemami biznesowymi W związku z powyższym pojawia się potrzeba przedefiniowania dotychczasowego rozumienia źródeł innowacyjności przedsiębiorstw i sposobów uzyskiwania przez nie przewag konkurencyjnych. Celem artykułu jest prezentacja praktyk umiędzynarodowienia ekosystemów biznesowych, w tym ekosystemów klastrów, na podstawie projektu InSlTE BAVARIA. Instytucja ta dostarcza interesujących przykładów, w jaki sposób można z sukcesem stworzyć platformę internacjonalizacji rodzimego ekosystemu biznesu i zabezpieczać interesy ekonomiczne krajowych firm. W niniejszym opracowaniu przedstawiono także rozważania dotyczące ekosystemów biznesu i ekosystemów klastrów, w kontekście internacjonalizacji, a także zasygnalizowano wstępnie wyzwania, przed jakimi mogą stanąć w nieodległej przyszłości wybrane polskie ekosystemy biznesowe.(abstrakt oryginalny)

Fast technological change and the convergence of technology are challenging for enterprises, economic policy makers and other stakeholders. We can observe growing competition between not only companies and business networks, but rather between business ecosystems. It creates the need to redefine traditional approaches to the sources of the firms' competitiveness and methods, how they gain the competitive advantage. The main aim of the paper is a presentation the models and practices of business ecosystems internationalization, including cluster ecosystems, basing on InSlTE BAVARIA project. This institution delivers interesting cases, how successfully create the platform of internationalization of local business and secure interests of national enterprises. In this paper, there have also been recalled considerations about business ecosystem versus cluster ecosystems, also in the internationalization context, as well as challenges, that polish business ecosystems will meet in nearby future. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Business plans for integrated industry parks and production clusters. Outline, 2016, InSITE BAVARIA, Obernburg, s. 1-12.
 2. Ciesielska D., 2016, Internacjonalizacja przedsiębiorstw typu latecomer, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 1, s. 94-98.
 3. Colovic A., Lamotte O., 2014, The role of formal industry clusters in the internationalization of new ventures, European Business Review, Vol. 26, No 5, s. 449-470.
 4. 4 Creating industrial hubs in less developed regions. The Site Development Program of InSITE BAVARIA, 2016, InSITE BAVARIA, Obernburg, s. 1-12.
 5. Davidson S., Harmer M., Marshall A., 2015, Strategies for creating and capturing value in the emerging ecosystem economy, Strategy&Leadership, Vol. 43, No. 2, s. 2-10
 6. Developing a new generation of sustainable and eco-efficient industrial sites, 2016, InSITE BAVARIA, Obernburg, s. 1-7.
 7. Flaghsip Projects 2017. Cutting-edge project in campus management, site development and technology transfer centers, 2016, TUM International, InSlTE BAVARIA, Obemburg, s. 1-14.
 8. 8 Hwang V.W., Horowitt G., 2012, The Rainforest: The Secret to Building the Next Silicon Valley, Regenwald, Los Altos Hills.
 9. Jankowska B., Główka C., 2016, Clusters on the road to internationalization - evidence from a CEE economy, Competitiveness Review, Vol. 26, No. 4, s 395-414.
 10. Knowledge - driven site development, 2016, TUM International, Munich, s. 1-7.
 11. Majava J., Leviakangas R, Kinnunen T, Kess P., Foit D., 2016, Spatial health and life sciences business ecosystem: a case study of San Diego, European Journal of Innovation Management, Vol. 19, No. 1, s. 26-46.
 12. Pakulska T., 2016, Otoczenie przedsiębiorstw a rozwój sharing economy, w: Poniatowska- Jaksch M., Sobiecki R. (red.), Gospodarka współdzielenia , Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 39-54.
 13. Poniatowska-Jaksch M., 2014, Ekosystem Internetu a internacjonalizacja sieciowa przedsiębiorstw, w: Sobiecki R. (red), Gospodarka w sieciach relacji, Wydawnictwo KUL, Lublin, s. 9-16.
 14. Ratajczyk-Mrozek M., 2010, Sieci biznesowe a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstw zaawansowanych technologii na rynkach zagranicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 53-58
 15. Zhong J., Nieminen M., 2015, Resource-based co-innovation through platform ecosystem: experiences of mobile payment innovation in China, Journal of Strategy and Management, Vol. 8, No. 3, s. 283-298.
Cited by
Show
ISSN
0860-6846
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu