BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Malina Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa), Mierzwa Dorota (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, doktorantka)
Title
Wzrost gospodarczy a stabilność makroekonomiczna krajów Europy Środkowo-Wschodniej na tle gospodarki Niemiec w latach 2000-2013
Economic Growth versus Macroeconomic Stability of the Central and Eastern Europe Countries in 2000-2013
Source
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2017, z. nr 50, s. 89-105, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Social Inequalities and Economic Growth
Keyword
Wzrost gospodarczy, Kryzys finansowy, Stabilność finansowa, Stabilizacja gospodarcza
Economic growth, Financial crisis, Financial sustainability, Economic stabilization
Note
JEL Classification: O11, O52
streszcz., summ.
Country
Niemcy, Europa Środkowo-Wschodnia
Germany, Central and Eastern Europe
Abstract
Celem artykułu jest analiza stabilności gospodarek krajów Europy Centralnej i Wschodniej oraz badanie wpływu globalnego kryzysu na stabilność ekonomiczną badanych krajów europejskich. Analizą objęto trzynaście państw Europy Środkowej i Wschodniej, wśród których znajduje się dziesięć państw członkowskich Unii Europejskiej (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Litwa, Łotwa, Estonia, Bułgaria, Rumunia i Grecja), oraz trzy kraje nienależące do UE (Białoruś, Ukraina, Mołdawia). Aby zrealizować cele badania i zweryfikować przyjęte hipotezy badawcze, przeprowadzono porównanie dynamiki wzrostu gospodarczego i stabilności gospodarczej krajów Europy Środkowej i Wschodniej z oceną stabilności gospodarki Niemiec w latach 2000-2013. Uwzględnienie w analizie gospodarki Niemiec ma istotne znaczenie, pozwala bowiem na porównanie sytuacji gospodarczej krajów słabiej rozwiniętych, w których dokonują się przemiany strukturalne, gospodarcze i polityczne, z sytuacją makroekonomiczną silnej gospodarki, jaką są Niemcy, w stosunkowo długim przedziale czasowym. Do oceny stabilności gospodarczej wykorzystano wskaźnik stabilizacji gospodarczej (MSP) wyznaczany na podstawie pięciu podstawowych wskaźników makroekonomicznych (stopa wzrostu PKB, stopa bezrobocia, stopa inflacji, deficyt budżetowy i zadłużenie sektora publicznego w relacji do PKB). Obok ogólnego wskaźnika stabilności obliczono także wskaźniki cząstkowe pozwalające na identyfikację obszarów mających największy wpływ na ogólną sytuację gospodarczą danego kraju oraz wskazanie, w jakim stopniu gospodarka danego kraju zależy od czynników wewnętrznych, a w jakim od uwarunkowań zewnętrznych. (abstrakt oryginalny)

The paper goal is analysis economic stability of the Countries of Central and Eastern Europe (CEE) and to analyse the impact financial crisis on the economic stability analyzed countries. The analysis comprises 13 CEE countries including 10 EU member states (Poland, the Czech Republic, Slovakia, Hungary, Lithuania, Latvia, Estonia, Bulgaria, Romania and Greece) as well as 3 non-EU states (Belarus, Ukraine and Moldova). The authors examines the economic growth and macroeconomic conditions in Poland and other Central and Eastern Europe countries as compared with the German economy in period 2000- 2013. The incorporation of Germany into the analysis is well-justified as it facilitates comparisons between less developed countries which undergo structural, economic and political changes and the macroeconomic conditions of Germany's strong economy in a relatively long period of time. The presentation of differences in the basic macroeconomic indicators (GDP rate growth, unemployment rate, rate of inflation, budget balance and current account balance to GDP) is based on "the pentagon of macroeconomic stabilization", while the effectiveness of the economies of these countries is verified by the indicators of the macroeconomic situation (MSP). Apart from the macroeconomic stability index, sub-indicators are introduced, allowing for the identification of the impact of external factors and conditions on a country's economic stability. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dach Z. (red.), 2011, Polityka makroekonomiczna w warunkach kryzysu i jej wpływ na gospodarkę, Wolters Kluwer, Warszawa.
  2. Dornbusch R., Fischer S., 1990, Macroeconomic, McGraw-Hill Publishing Company, New York.
  3. Klimczyk P., 2011, Potencjalny wpływ kryzysu gospodarczego na zmienne nominalne i realne [w:] Polityka makroekonomiczna w warunkach kryzysu i jej wpływ na gospodarkę, red. Z. Dach, Wolters Kluwer, Warszawa.
  4. Kołodko G.W., 1993, Kwadratura pięciokąta. Od załamania gospodarczego do trwałego wzrostu, Poltext, Warszawa.
  5. Kołodko G.W., 2007, Sukces na dwie trzecie. Polska transformacja ustrojowa i lekcje na przyszłość, WSPiZ im. Leona Koźmińskiego w Warszawie - Centrum Badawcze Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER, Warszawa.
  6. Malina A., Mierzwa D., 2013, Macroeconomic Growth during a Period of Structural Change in Poland and the Neighbouring Countries [w:] Quantitative Methods for the Analysis of the Economic and Social Consequences of Transition Processes in Central-East European Countries, Cracow University of Economics Press, Cracow.
  7. Misala J., 2007, Stabilizacja makroekonomiczna w Polsce w okresie transformacji ze szczególnym uwzględnieniem deficytów bliźniaczych, Politechnika Radomska, Radom.
  8. Popularna encyklopedia powszechna, 2009, Fogra, Kraków.
  9. Woźniak M.G., 2004, Wzrost gospodarczy. Podstawy teoretyczne, Wyd. AE w Krakowie, Kraków.
  10. Woźniak M.G., 2008, Spójność społeczno-gospodarcza a wzrost gospodarczy. Wnioski dla Polski z doświadczeń Unii Europejskiej [w:] Mechanizmy i źródła wzrostu gospodarczego i polityka ekonomiczna a wzrost gospodarczy, red. J.L. Bednarczyk, S.J. Bukowski, W. Przybylska-Kapuścińska, CeDeWu, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1898-5084
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2017.2.5
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu