BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Multan Ewa (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Title
Metoda problemowa (PBL) w procesie dydaktycznym uczelni wyższej
The Problem-Based Learning Method (PBL) in the Teaching Process at University
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (40), 2017, nr 113, s. 169-184, tab., rys., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Szkolnictwo wyższe, Rynek usług edukacyjnych, Marketing, Studium przypadku
Higher education, Education services market, Marketing, Case study
Note
streszcz., summ.
Abstract
Współczesne funkcjonowanie szkolnictwa wyższego związane jest w dużym stopniu z dynamicznym rozwojem gospodarki opartej na wiedzy. Ze względu na narastające trudności, z którymi borykają się uczelnie wyższe, przyszły ich sukces wiąże się z wyszukiwaniem nowych metod kształcenia, skuteczność których stanowi dla absolwentów szansę na znalezienie pracy, a jednocześnie pozytywnie wpływa na poprawę wizerunku uczelni. Zauważalnym trendem staje się kształcenie ukierunkowane problemowo (problem-based learning), tj. nastawione na realizowanie projektów osadzonych w realiach - zadań wynikających z praktyki. Marketing usług edukacyjnych zmierza bowiem w kierunku programów konkurencyjnych wobec innych i tego, jak są odbierane przez studentów oraz ich przyszłych pracodawców. W niniejszym opracowaniu omówiona została metoda problemowa (PBL) w kontekście różnorodnych jej interpretacji, możliwości (przykładów) zastosowań i korzyści z jej wprowadzenia w uczelniach wyższych w Polsce i na świecie. Podstawowym celem opracowania było dokonanie charakterystyki metody problemowej (PBL) oraz przedstawienie wyników badań fakultatywnego nauczania przedsiębiorczości metodą problem-based learning (PBL) na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. (abstrakt oryginalny)

Modern issues in the higher education system are strongly dependent on the dynamic growth of the knowledge-based economy. Due to increasing difficulties, universities grapple with, the future success of universities is associated with searching for modern teaching processes of high efficacy that enhance students' chances on the labour market and simultaneously have a positive impact on the university's image. The problem-centred method of teaching focused on real projects implementations and practical tasks is of growing importance nowadays. Marketing of educational services moves clearly towards competition with others and is oriented on both students' and employees' evaluation. The following studies examine the problem-centred method thoroughly, especially the variety of its interpretations, possible applications (examples) and benefits from its implementation, not only in the Polish higher education system, but also worldwide.The main aim of the studies is to describe the problem-centred method and provide an outcome from its application in facultative course of entrepreneurship at the Faculty of Economics Sciences at Siedlce University of Natural Sciences and Humanities.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Górniak J. (red.), Program rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r., cz. III, Diagnoza szkolnictwa wyższego, Fundacja Rektorów Polskich, Warszawa 2015.
  2. Kupka M., Marketing w nauce i nauczaniu, "Gazeta Uniwersytecka, Miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach", nr 8 (26), maj 1995,
  3. http://gazeta.us.edu.pl/node/196061 (data pobrania: 12 sierpnia 2016 r.).
  4. http://designthinking.pl/co-to-jest-design-thinking
  5. https://forumakademickie.pl/fa/2012/07-08/problem-based-learning/ http://www.ekspercibolonscy.org.pl/
Cited by
Show
ISSN
2082-5501
Language
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11331/1416
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu