BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ciesielska Dorota (Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ")
Title
Determinanty ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw high-tech
Determinants of Foreign Expansion of Polish Emerging Multinationals from High-Tech Industry
Source
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2017, nr 3, s. 124-131, bibliogr. 19 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Keyword
Przemysł wysokich technologii, Ekspansja międzynarodowa, Internacjonalizacja
High-tech industry, International expansion, Internationalization
Note
streszcz., summ.
Abstract
Niniejszy artykuł dotyczy problematyki umiędzynarodowienia przedsiębiorstw przemysłowych oraz specyfiki internacjonalizacji przedsiębiorstw z branży high-tech. Celem badań, których wyniki zostały zaprezentowane w niniejszym artykule była próba zidentyfikowania determinant ekspansji zagranicznej przedsiębiorstw przemysłowych zaliczanych do wysokiej techniki na tle determinant procesów umiędzynarodowienia przedsiębiorstw przemysłowych zaliczanych do grupy średniej i niskiej techniki. Przeprowadzone badanie miało charakter jakościowy i opierało się na wielokrotnej analizie studiów przypadków opartej o częściowo ustrukturyzowane pogłębione wywiady oraz analizę materiałów uzyskanych od przebadanych przedsiębiorstw.(abstrakt oryginalny)

This article deals with the issues of international expansion of industrial companies and specific features of internationalization of high-tech companies. The aim of the research was to identify the determinants of foreign expansion in high-tech industry and to check if they are different from those in low and medium tech industry. The conducted study was qualitative and based on the analysis of multiple case studies.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Ciesielska D., Radło M.J., Frąszczak M.; Spałek P.,2016, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne polskich przedsiębiorstw, Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza 2016.
 2. Gammeltoft, P., Barnard, H., & Madhok, A., 2010, Emerging multinationals, emerging theory: Macro- and micro-level perspectives, Journal of International Management, 16, s. 95-101.
 3. Gorynia, M., Nowak, J., Trąpczyński, P., Wolniak, R., 2013, The Internationalization of Polish Firms: Evidence from a Qualitative Study of FDI Behavior, w: Turkina, E., Thai, M.T.T. (red), Internationalization of Firms from Economies-in-transition: The Effects of Politico-economic Paradigm Shift, Edward Elgar Publishing, s. 39-66.
 4. Hitt, M.A., Bierman, L, Uhlenbruck, K. and Shimizu, K., 2006, The importance of resources in the internationalization of professional service Firms: the good, the bad, and the ugly, Academy of Management Journal, Vol. 49 No. 6, s. 1137-1157.
 5. Karaszewski W., Jaworek M., Kuzel M., Szałucka M., Szóstek A., 2014, Foreign Direct Investments by Polish Companies, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 6. Kowalewski O., Radło M.-J., 2013, Motywy inwestycji zagranicznych polskich przedsiębiorstw, EKONOMIA XLIV nr 2 s. 177-192.
 7. Luo, Y., Sun, J., & Wang, S. L., 2011, Emerging economy copycats: Capability, environment, and strategy, Academy of Management Perspectives, s. 37-56.
 8. Pakulska Т., 2016, Innowacje w optyce przedsiębiorczości strategicznej, w: Żemigała M. (red), Horyzonty współczesnego zarządzania. Wydawnictwo Naukowe UW, Warszawa, s. 122-141.
 9. Pakulska Т., Poniatowska-Jaksch M., 2016, W poszukiwaniu nowych modeli ekspansji międzynarodowej, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2016/2, s. 25-38.
 10. Poniatowska-Jaksch M., 2013, BIZ w Polsce - wobec wyzwań "nowej gospodarki", Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia XIIV- Nauki Humanistyczno-Społeczne- Nr 1 - Toruń. 2013, s. 284-285.
 11. Poniatowska-Jaksch M., Pakulska Т., 2015, Non-equity Modes as International Business Strategy From Ownership to Control, Lambert Publishing.
 12. Poulis K., Poulis E., Plakoyiannaki E.,2013, The role of context in case study selection: An international business perspective, International Business Review 22, s. 304-314.
 13. Ratajczak-Mrozek M., 2013, Proces umiędzynarodowienia a współpraca przedsiębiorstw high-tech z podmiotami zagranicznymi.
 14. Sagan M., 2016, Instytucjonalne zaangażowanie korporacji międzynarodowych-w kierunku osiągania trwalej przewagi konkurencyjnej, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 11/2016 s. 90-99.
 15. Sass M., 2016, Emerging CEE Multinationals in the Electronics Industry, w: Trąpczyński P., Puślecki Ł., M. Jarosiński, (red), Competitiveness of CEE Economies and Businesses.
 16. Stoian M.C., Rialp A., Rialp J., Jarvis R., 2016, Internationalisation of Central and Eastern European small firms , Journal of Small Business and Enterprise Development, Vol. 23 Iss. 1 s. 105-121.
 17. Svetlicic M., Jaklić A. 2006, Outward FDI from New European Union Member States. https://www. Oenb.at/dam/jcr:d5ca2613-63f2-4915-8a18-fbd9472e18ac/07_ceei_2006_paper_ svetlicicjaklic.pdf
 18. Thite M., Wilkinson A., Budhwar P., Mathews J., 2016, Internationalization of emerging Indian multinationals: Linkage, leverage and learning (LLL) perspective, International Business Review 25 s. 435-443
 19. Yin, R.K., 2003, Case study research, design and methods, Applied Social Research Methods Series, 3rd ed., Vol. 5, Sage Publications, Thousand Oaks, CA.
Cited by
Show
ISSN
0860-6846
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu