BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Yablonsky Milena
Title
Prezentować czy nie prezentować? Prezentacja multimedialna jako jedna z metod wprowadzania elementów języka specjalistycznego na zajęciach lektoratowych
Source
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Języki specjalistyczne w badaniach i praktyce, 2016, s. 230-242, rys. ,bibliogr.4 poz.
Keyword
Kształcenie, Multimedia, Terminologia specjalistyczna
Education, Multimedia, Terminology
Abstract
Przedmiotem niniejszego artykułu jest omówienie i ewaluacja jednego ze sposobów nauczania języka specjalistycznego w ramach lektoratu z języka angielskiego prowadzonego na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Szczegółowo zostanie omówiony moduł wprowadzający elementy języka specjalistycznego w pierwszym semestrze nauki języka angielskiego, a mianowicie prezentowanie przez studentów danego kierunku, w formie prezentacji Power Point, zagadnień tematyki specjalistycznej związanej z ich kierunkiem studiów oraz przygotowanie artykułu dotyczącego prezentacji. Autorka nawiąże do różnych form nauczania języka specjalistycznego w Centrum Języków Obcych UP w poszczególnych semestrach nauki oraz omówi metodę CLIL, która może być wykorzystywana do wprowadzenia treści specjalistycznych, a także do profilowania zajęć językowych pod kątem kierunku studiów. Zostaną także omówione wytyczne opracowane przez współpracowników, dotyczące przygotowania oraz zaprezentowania tematu. Niniejszy artykuł stanowi również prezentację wyników badania ankietowego przeprowadzonego wśród czterech grup studentów z kierunków: pedagogika, gospodarka przestrzenna, socjologia, których zadaniem było ocenić moduł wprowadzający język specjalistyczny oraz stopień przyswojenia nowych treści językowych i wiedzy pozajęzykowej.(fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie. Red. H. Komorowska. Wydawnictwo Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, Warszawa 2003
  2. Gajewska E., Sowa M.: LSP, FOS, Fachsprache... Dydaktyka języków specjalistycznych. Wydawnictwo Werset, Lublin 2014
  3. Komorowska H.: Metodyka nauczania języków obcych. WSIP, Warszawa 1999
  4. Nauczanie języków obcych - Polska a Europa. Red. H. Komorowska. Wydawnictwo SWPS Academica, Warszawa 2007
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu