BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wardęcka Małgorzata (Politechnika Poznańska)
Title
Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw powiatu konińskiego
Barriers to Development of Small and Medium-Sized Enterprises Konin County
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 2017, t. 44, nr 1, s. 7-18, tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Rozwój przedsiębiorczości, Bariery rozwojowe
Small business, Entrepreneurship development, Development barriers
Note
JEL Classification: L 21,
streszcz., summ.
Country
Powiat koniński
Konin County
Abstract
Małe i średnie przedsiębiorstwa często napotykają na szereg barier, które ograniczają ich rozwój, a także uniemożliwiają osiąganie założonych celów. W niniejszym opracowaniu omówiono czynniki ograniczające i spowalniające rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, szczególnie w regionie powiatu konińskiego. Przedstawiono także podstawy teoretyczne zagadnień związanych z przedsiębiorstwami sektora MŚP. (abstrakt oryginalny)

Small and medium-sized enterprises is a very important part of the economy, which plays a very important role especially for the local economy. Thanks to them in the region, creating new jobs, which in turn translates into a decrease in unemployment. In fact, the market economy, it turns out that enterprises SMEs face a number of barriers, which cause reduction in the development of these enterprises. The big problem for these companies is the difficulty in obtaining capital to finance its activities. The development of the SME sector is a very important factor in the development of the region. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Krajewski K., Determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Instytut Przedsiębiorczości i Samorządności, www.medianet.pl/multikra /krajewsk.htm [14.03.2017].
 2. Lachiewicz S., Załęczny L., (2003), Małe firmy w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 3. Łuczka T., (1997), Kapitał jako przedmiot gospodarki finansowej małego i średniego przedsiębiorstwa prywatnego, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 4. Matejun M., (2003), Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (na podstawie badań w aglomeracji Łódzkiej,[w:] Piech K. Kulikowski M. (red.) Przedsiębiorczość szansą na sukces rządu, gospodarki przedsiębiorstw społeczeństw, Instytut Wiedzy SGH, Warszawa.
 5. Matejun M., (2010), Zewnętrzne bariery rozwoju w cyklu życia małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Kaleta A., Moszkowicz A., (red.), Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii, Prace naukowe UE we Wrocławiu, nr 116, Wrocław.
 6. Piasecki B., (1997), Przedsiębiorczość i mała firma. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 7. Safin K., (2003), Zarządzanie małą firmą, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 8. Strużycki M., (2008), Podstawy Zarządzania, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 9. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. z 2016, poz. 1829, 1948, 1997, 2255, art. 4, 104,105,106
 10. http://powiat.konin.pl/pl/227/gospodarka, 16.03.2017r.
 11. GUS Bank Danych Lokalnych wg stanu na 31.12.2015r.
 12. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011-2012, Warszawa 2013.
 13. Starostwo Powiatowe w Koninie, Plan rozwoju dla powiatu konińskiego na lata 2014-2015, Konin 2013r.
 14. Starostwo Powiatowe w Koninie, Studium Rozwoju Gospodarczego wraz z Programem Promocji Terenów Inwestycyjnych Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej na lata 2010-2020, Wrzesień 2014.
Cited by
Show
ISSN
2450-7040
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2017.001
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu