BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Koszarek-Cyra Aleksandra (Politechnika Częstochowska)
Title
Usługi ekologiczne jako element oceny opłacalności inwestycji
Environmental Services as an Element of Assessment of Profitability of Investments
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 2017, t. 44, nr 1, s. 39-48, tab., rys., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Ekologia, Usługi, Ekosystem, Ocena ekologiczna inwestycji
Ecology, Services, Ecosystem, Evaluation of ecological investment
Note
JEL Classification: L 21, Q51,
streszcz., summ.
Abstract
Przedmiotem rozważań zawartych w artykule jest istota koncepcji waloryzacji usług ekosystemów. Podjęto próbę zarówno scharakteryzowania tych usług, jak również wskazania istotności oceny ich wartości jako elementu inwestycyjnego procesu decyzyjnego dotyczącego opłacalności. Przytoczono również przykładowe metody oceny wartości usług ekosystemowym z jednoczesnym wskazaniem trudności które towarzyszą temu procesowi. (abstrakt oryginalny)

The subject of the article is the essence of the concept of ecosystem services valuation. The author attempts to characterize these services, as well as indicates the importance of assess ment of their value in the investment decision-making process, particularly in terms of their profitability Article also presents examples of methods for assessing the value of ecosystem services and indicates the difficulties that accompany this process. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Becla A., (2013), Wybrane informacyjne wyzwania identyfikacji i wyceny elementów kapitału naturalnego dla rachunku ekonomicznego. [w]: Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 317.
 2. Chain K. M. A., Guerry A. D., Balvanera P., Klain S., Satterfield T. , Basurto X., Bostrom A., Chuenpagdee R., Gould R., Halpern B. S., Hannahs N., Levine J., Norton B., Ruckelshaus M., Russell R., Tam J., Woodside U., (2012), Where are Cultural and Social in Ecosystem Services? A Framework for Constructive Engagement, BioScience 62 (8).
 3. Czaja S., (2013), Wybrane problemy metodyczno-metodologiczne wyceny elementów kapitału naturalnego [W]: Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 317.
 4. Daily G., Söderqvis T., Aniya S, Arrow K., Dasgupta P., Ehrlich P.R., Folke C., Jansson A, Jansson B., Kautsky N., Levin S., Lub.chenco J, Mäler K., Simpson D., Starrett D., Tilman D., Walker B., (2000), The Value of Nature and the Nature of Value [w:] Vol. 289. nr. 5478.
 5. Fundacja Sendzimira Ekonomia ekosystemów i bioróżnorodności w polityce lokalnej i regionalnej. PORADNIK TEEB DLA MIAST: usługi ekosystemów w gospodarce miejskiej., Kraków 2011. ISBN 978-83-62168-02-6.
 6. Górnicki K., (2012), Kapitał naturalny, jako kategoria socjologiczna.[W]: Pogranicze. Studia Społeczne. Tom XX.
 7. Jeżowski P., (2009), Podstawy regulacji środowiska i zdrowia [w:] Jeżowski p. (red.) Metody szacowania korzyści i strat w dziedzinie ochrony środowiska i zdrowia, SGH, Warszawa.
 8. Kelemen, E., García-Llorente, M. Pataki, G. Martín-López B., Gómez-Baggethun E. (2016): Non-monetary techniques for the valuation of ecosystem service. [w:]: Potschin, M. and K. Jax (red.): OpenNESS Ecosystem Services Reference Book. EC FP7 Grant Agreement No. 308428. Dostępne na: www.opennessproject.eu/library/reference-book [15.02.2017]
 9. Kronenberg J., (2016), Usługi ekosystemów - nowe spojrzenie na wartość środowiska przyrodniczego, [w:] EkoMiasto#Środowisko. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miasta, red. A. Rzeńca, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 10. MEA (2005), Millennium Ecosystem Assessment.
 11. Poskrobko B., (2007), Zarządzanie środowiskiem, PWE, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2450-7040
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2017.004
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu