BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rot-Buga Ewa
Title
Dysonans między doświadczeniem a opisem - problemy języka specjalistycznego w nauczaniu jazdy konnej
Source
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Języki specjalistyczne w badaniach i praktyce, 2016, s. 243-260, rys. ,bibliogr. 19 poz.
Keyword
Terminologia specjalistyczna, Nauczanie
Terminology, Teaching
Abstract
W artykule omówiono wybrane problemy związane z tradycyjną terminologią specjalistyczną stosowaną w nauczaniu jazdy konnej w zestawieniu ze specjalistycznym językiem nauczania opracowanym przez Mary Wanless. Specjalistka ta na podstawie wieloletnich interdyscyplinarnych badań (wiedza hipologiczna, teoria uczenia się, NLP, metoda Alexandra, metoda Feldenkreisa, językoznawstwo kognitywne i in.) stworzyła system RWYM. W świetle jej badań tradycyjny system komunikowania jeźdźcowi informacji objawia nieprzydatność ze względu na rozdźwięk pomiędzy opisem (wiedza deklaratywna) a doświadczaniem ciała i ruchu (wiedza proceduralna). Język tradycyjny ujeżdżenia obfituje w sformułowania, które są zrozumiałe dla nielicznych "wtajemniczonych", co z uwagi na wieloznaczność terminów utrudnia lub-uniemożliwia proces uczenia się. Metodyka nauczania czynności manualnych wymaga od trenera przekazywania wiedzy know-how, nie zaś tylko wiedzy deklaratywnej, co wynika ze sposobu, w jaki mózg człowieka przyswaja wiedzę (zgodnie z teorią Guya Claxtona - relacja między wordscape i brainscape). Praktyka pokazuje, że system uczenia według metodyki RWYM jest bardzo skuteczny i umożliwia sklonowanie umiejętności jeźdźców wybitnych. W tym kontekście przedefiniowania domaga się język i metodyka uczenia nie tylko jazdy konnej, lecz także innych sportów, a nawet innych, nie tylko manualnych umiejętności(fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Adams L.: Learning a New Skill is Easier Said Than Done. http://www.gordontraining.com/ free-workplace-articles/leaming-a-new-skill-is-easier-said-than-done/ (dostęp: 10.08.2015)
 2. Belasik P.: Ujeżdżenie na XXI wiek. Tłum. A., J. Stępkowscy. Świadome Jeździectwo, Warszawa 2014
 3. Black M.: Models and Metaphors. Cornell Unversity Press, Ithaca-New York 1962
 4. Claxton G.: Hare Brain, Tortoise Mind: How Intelligence Increases When You Think Less. Harper, New York 2000
 5. Cranz G.: The Chair. Rethinking Culture, Body, and Design. W. W. Norton & Company, New York-London 1998
 6. Haack S.: "Dry Truth and Real Knowledge". Epistemologies of Metaphor and Metaphors of Epistemo/ogy. W: Aspects of Metaphor. Red. J. Hintikka. Kluwer, Dor- drecht -Boston London 1994
 7. Hesse M.: Models and Analogies in Science. University ofNotre Dame Press, Indiana 1966
 8. Lakoff G., Johnson M.: Metafory w naszym życiu. Tłum. T.P. Krzeszowski. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1988
 9. Lipiński K.: Vadetnecum tłumacza. Wydawnictwo "Idea", Kraków 2000
 10. Markowski A.: Nowy słownik poprawnej polszczyzny. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999
 11. Müseler W.: Nauka jazdy konnej. Tłum. J. Grabowski, A. Jaroszewski. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1998
 12. Sapir E.: Kultura, język, osobowość. Tłum. B. StanOsz, R. Zimand. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1978
 13. Szulc A.: Podręczny słownik językoznawstwa stosowanego. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1984
 14. Pieńkos J.: Podstawy przekładoznawstwa. Zakamycze, Kraków 2003
 15. Schusdziarra H., Schusdziarra V.: Gimnazjum jeździeckie. Zakład Treningowy Koni, Zbrosławice 1984
 16. Wanless M.: Ride with Your Mind. Świadoma jazda konna w praktyce. Analiza przypadków. Tłum. A. Stępkowska. Świadome Jeździectwo, Warszawa 2015
 17. Wanless M.: Ride with Your Mind. Świadoma jazda konna. Innowacyjne strategie zdobywania umiejętności jeździeckich. Tłum. A. Stępkowska. Świadome Jeździectwo, Warszawa 2012
 18. Whorf B.L.: Język, myśl i rzeczywistość. Tłum. T. Holówka. Wydawnictwo KR, Warszawa 2002
 19. Zeidler P.: Wiedzotwórcza funkcja metafor w nauce a koncepcja metafory eksplikatywnej Jerzego Kmity. "Filo-Sofija" 2011
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu