BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chrostowska Katarzyna (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Zarządzanie przez jakość jako element społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa na przykładzie firmy SZKŁO Sp. z o. o.
Quality Management as Part of Corporate Social Responibility on the Example of the Company Szkło Sp. z o. o.
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 2017, t. 44, nr 1, s. 49-59, tab., rys., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Zarządzanie przez jakość, Społeczna odpowiedzialność, Studium przypadku, Przedsiębiorstwo
Total Quality Management (TQM), Social Responsibility, Case study, Enterprises
Note
JEL Classification: M14,
streszcz., summ.
Company
SZKŁO Sp. z o.o
Abstract
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw to pojęcie bardzo popularne wśród współczesnych firm. Niemal każde przedsiębiorstwo dąży do tego, aby być konkurencyjnym na rynku oraz zdobyć zaufanie i lojalność klienta. W artykule została dokonana charakterystyka społecznej odpowiedzialności biznesu na podstawie literatury oraz koncepcja zarządzania przez jakość, czyli TQM jako jeden z jej kluczowych elementów. Pojęcie to zostało odniesione również do praktycznego jego zastosowania na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego SZKŁO Sp. z o. o. (abstrakt oryginalny)

Corporate social responsibility is a concept very popular among today's businesses. Nearly every company strives to to be competitive in the market and gain customer trust and loyalty. The article has been made the characteristics of corporate social responsibility based on the concept has been applied also to the practical application of the example of the production plant SZKŁO Sp. z o. o. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamczyk J., (2009), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 2. Filek J., (2013), Społeczna Odpowiedzialność Biznesu, Księgarnia Akademicka, Kraków.
 3. Hys K., 2015), Dyfuzja systemu zarządzania jakością i koncepcji społecznej odpowiedzialności organizacji, Oficyna wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole.
 4. Karaszewski R., (2005), Zarządzanie jakością. Koncepcje, metody i narzędzia stosowane przez liderów światowego biznesu, Dom Organizatora, Toruń.
 5. Lisiecka K., (2002), Kreowanie jakości. Uwarunkowania- strategie- techniki, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 6. Stadnicka D., (2016), Wybrane metody i narzędzia doskonalenia procesów w praktyce, Oficyna wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów.
 7. Szczepańska K., (2014), TQM w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Poltext, Warszawa.
 8. http://www.wneiz.univ.szczecin.pl/nauka_wneiz/sip/sip21-2011/SiP-21-11.pdf[dostęp: 11.03.2017]
 9. http://www.odpowiedzialnafirma.pl/o-csr/iso-26000 [dostęp: 12.03.2017]
 10. http://www.szklohartowane.pl/pl/o-nas/czym-sie-zajmujemy.html [dostęp:10.03.2017]
 11. http://www.szklohartowane.pl/pl/o-nas/markowe-szklo-i-jego-zastosowanie.html [dostęp:10.03.2017]
Cited by
Show
ISSN
2450-7040
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2017.005
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu