BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Machura Agata (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, doktorantka)
Title
Rola Międzynarodowego Funduszu Walutowego jako stabilizatora gospodarki Argentyny przed kryzysem w 2001 roku
Role of the International Monetary Fund as the Stabilizer of Argentina's Economy before the Crisis in 2001
Source
Przedsiębiorczość Międzynarodowa, 2017, vol. 3, nr 2, s. 125-134, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Issue title
Ekonomia międzynarodowa wobec współczesnych wyzwań
Keyword
Dług publiczny, Kryzys gospodarczy
Public debt, Economic crisis
Note
JEL Classification: F33
summ., streszcz., Artykuł powstał w ramach wsparcia podnoszenia jakości kształcenia na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a publikacja artykułu jest dofinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach dotacji projakościowej.
Company
Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW)
International Monetary Fund (IMF)
Country
Argentyna
Argentina
Abstract
Celem artykułu jest próba oceny pomocy udzielanej Argentynie w latach 1991-2001 przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Problemem badawczym jest analiza pomocy, świadczonej Argentynie przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy oraz ocena jej efektywności. Zawarte wnioski zostały oparte na dorobku nauki oraz danych publikowanych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Wywód oparto na analizie literatury przedmiotu oraz dostępnych danych. Na wstępie zostały przedstawione zasady, na których Fundusz udziela kredytów oraz narzędzia wykorzystane w Argentynie. Następnie w sposób chronologiczny zostały przedstawione wydarzenia w Argentynie i kroki podejmowane przez MFW. W ostatniej części pracy opisano znaczenie udzielanych kredytów. Porozumienia podpisywane pomiędzy Funduszem i Argentyną nie były aż tak znaczące ze względu kwotę przyznanych kredytów. Najważniejszym skutkiem podjęcia przez Fundusz decyzji o udzieleniu kredytu było ułatwienie dostępu do międzynarodowych rynków finansowych oraz wysłanie sygnału zagranicznym inwestorom, iż kraj ten jest dobrym miejscem na lokowanie kapitału. Niestety, podejmowane przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy działania oraz zalecane reformy nie doprowadziły do ustabilizowania gospodarki w Argentynie. Fundusz wspierał nieodpowiednią politykę gospodarczą, brakowało mu konsekwencji w egzekwowaniu wyznaczonych celów, nie zarekomendował on też odejścia od niewłaściwego reżimu walutowego, gdy był na to odpowiedni moment oraz często kierował się interesem wierzycieli, a nie dobrem państwa, w wyniku czego przyczynił się do wybuchu kryzysu w Argentynie. Porażka w stabilizacji gospodarki argentyńskiej, powinna skutkować reformą programów dostosowawczych MFW, opartych na dogmatycznych zaleceniach, nie uwzględniających specyficznych warunków w poszczególnych krajach. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to evaluate the assistance provided by the International Monetary Fund to Argentina between 1991 and 2001. The emerging research problem is to determine if the assistance provided by the IMF was effective, did it contribute to the improvement of the Argentina's economy, and what was it's real significance. The conclusions contained in this article were based on the review of the literature and available data published by the International Monetary Fund. The argumentation was based on the analysis of the literature on the subject. In the beginning the author describes the IMF loan conditionality, and instruments that were used in Argentina. Then the sequence of events that occurred in Argentina is presented, along with steps taken by the Fund. In the final part the author describes the significance of approved arrangements. The real value of IMF's lending arrangements was not the credit amount itself. Approval of lending arrangements signalled the Fund's support for policies that Argentina was implementing, therefore, facilitated the access to international financial markets and was a sign for foreign investors, that this country was a good place for capital allocation. Unfortunately, the steps taken by the International Monetary Fund, the reforms it recommended did not stabilize the Argentina's economy. The Fund supported inadequate policies, was inconsistent in exacting the set targets and also missed the opportunity to abandon currency board, when there was a possibility to minimize the negative effects of this step. Also its actions were mostly aimed to benefit the creditors, than the country. In result it contributed to plunging Argentina into a crisis. IMF's failure to stabilize Argentina's economy should have caused a reform of adjustment programs, which are based on dogmatic recommendations, that do not take into account particular circumstances of each country. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brenta N.L. (2006). El rol del FMI en el financiamiento externo de la Argentina y su influencia sobre la política de ajuste del balance de pagos en el período 1956-2003, (rozprawa doktorska). Pozyskano z http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tesis/1501-1182_BrentaNL.pdf w dniu 07.09.2016.
 2. Brenta N.L., & Rapoport M. (2003). El FMI y la Argentina en los años '90: de la hiperinflación a la hiperdesocupación. W: N. Minsburg, I. Antognazzi (red.), Los guardianes del dinero: las políticas del FMI en la Argentina, 27-46. Buenos Aires: Norma.
 3. Daseking M.C., Ghosh M.A.R., Lane M.T.D., & Thomas M.A.H. (2005). Lessons from the Crisis in Argentina. Washington: International Monetary Fund.
 4. Díaz-Cassou J. (2012). The Causes and Consequences of IMF Interventions in the Southern Cone (rozprawa doktorska). Pozyskano z: http://etheses.lse.ac.uk/591/1/Diaz-Cassou_Causes_Consequences_IMF_Interventions.pdf, w dniu 15.10.2016.
 5. Gąsiorowski P., Frankiewicz D., Grotte M., & Życieńska A. (2013). Dostosowania instrumentarium, zasad działania i zasobów Międzynarodowego Funduszu Walutowego w reakcji na światowy kryzys finansowy i gospodarczy, Materiały i Studia, 285.
 6. IMF (2016a). Lending by the IMF. Pozyskano z https://www.imf.org/external/about/lending.htm w dniu 01.09.2016.
 7. IMF (2016b). IMF Stand-By Arrangement. Pozyskano z http://www.imf.org/external/np/exr/facts/pdf/sba.pdf w dniu 10.09.2016.
 8. IMF (2016c). The IMF's Extended Fund Facility (EFF). Pozyskano z: https://www.imf.org/external/np/exr/facts/eff.htm w dniu 24.11.2016.
 9. Paddock J.V. (2002). IMF Policy and the Argentine Crisis. The University of Miami Inter-American Law Review, 34, 155-187.
 10. Sordyl M. (2006). Przyczyny kryzysu w Argentynie w latach 1999-2000. W: D. Kopycińska (red.), Problemy wzrostu gospodarczego we współczesnych gospodarkach, 49-56. Szczecin: Printgroup.
 11. Sotomska-Krzysztofik P. (2003). Utworzenie i upadek izby walutowej w Argentynie, Bank i Kredyt, 2, 47-62.
 12. VanDuyne K.K. (2013). Capital Account Liberalization and the IMF: New Evidence from the Argentina Crisis. Pozyskano z http://fisherpub.sjfc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1008&context=intlstudies_masters, w dniu 21.08.2016.
 13. Żuławska U. (2003). Argentyński kryzys walutowy - geneza, Bank i Kredyt, 4, 38-48.
Cited by
Show
ISSN
2543-537X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15678/PM.2017.0302.09
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu