BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czupryńska Marta (Uniwersytet Warszawski)
Title
Ocena zdolności organizatorów turystyki do kontynuacji działalności w warunkach spowolnienia gospodarczego - w świetle wybranych perspektyw teoretycznych z zakresu nauk o zarządzaniu
Evaluation of the Capacity of Tourism Organizers to Continued Activities Under Economic Conditions - in the Light of Selected Theoretical Perspectives on Scope of Management Science
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 2017, t. 44, nr 1, s. 85-93, bibliogr. 35 poz.
Keyword
Turystyka, Działalność gospodarcza, Nauki o zarządzaniu
Tourism, Business activity, Management sciences
Note
JEL Classification: L 21,
streszcz., summ.
Abstract
Za cel niniejszego opracowania przyjęto wskazanie specyfiki oceny zdolności organizatorów turystyki do kontynuacji działalności w warunkach spowolnienia gospodarczego. Uwzględniając złożoność oraz heterogeniczność podmiotów funkcjonujących na rynku turystycznym autorka ograniczyła się do przedsiębiorstw turystycznych - organizatorów turystyki. Działalność tych podmiotów bowiem pozostaje szczególnie podatna na zmienność warunków otoczenia. W tej sytuacji, wskazany czas spowolnienia gospodarczego dodatkowo utrudnia stabilizację organizatorów turystyki, a przez to jednoznaczną ocenę zasadności przyjęcia kontynuacji działalności. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this study was to identify the specifics of assessing the ability of tourism organizers to continue functioning under conditions of economic slowdown. Taking into account the complexity and heterogeneity of entities operating on the tourist market, the author confined itself to tour operators. The activity of these entities remains particularly susceptible to the variability of the environment. In this situation, the indicated time of economic slowdown additionally hampers the stabilization of tourism organizers, and thus the unambiguous assessment of the legitimacy of the continuation of activity. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Alejziak W, (2008), Metodologia badań w turystyce [w:]: Winiarski R. (red.), Turystyka w naukach humanistycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 140-164.
 2. Bańko M. (red.), (2007), Słownik języka polskiego tom 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 3. Bunge M., (1979), Treatise on basic philosophy. Ontology II: A world of systems, Dordrecht.
 4. Caliskan S., Kutlu B. i Kimiloglu H., (2012), Effects of Dynamic Packaging Systems on Travel Agencies: Case of Turkey, "International Journal of Business and Social Science", Vol: 3 No: 20, s. 301-310.
 5. Carlsen J. C., Liburd J. J. (2008), Developing a Research Agenda for Tourism Crisis Management, Market Recovery and Communications, "Journal of Travel & Tourism Marketing", Vol. 23 issue 2-4, s. 265-276.
 6. Chojnicki Z., (1985), Realistyczna koncepcja systemu, "Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauki za rok 1985", nr 4, s. 20-24.
 7. Hall C. M., (2010), Crisis events in tourism: subjects of crisis in tourism, "Current Isues in Tourism", Vol. 13 issue 5, s. 401-417.
 8. Hu C., (1996), Diverse developments in travel and tourism marketing: a thematic approach, "International Journal of Contemporary Hospitality Management", Vol. 8 Iss: 7, s. 33-43.
 9. Jafari J, (1987), Tourism models: the sociocultural aspect, "Tourism Management", Volume 8, Issue 2, s. 151-159.
 10. Johannesson G. T., Huijbens E. H., (2009), Tourism in times of crisis: exploring the discourse of tourism development in Iceland, "Current Issues in Tourism", Vol. 13 issue 5, s. 419-434.
 11. Kachniewska M., Nawrocka E., Niezgoda A. i Pawlicz A., (2012), Rynek turystyczny. Ekononiczne zagadnienia turystyki, Wolters Kluwer, Warszawa.
 12. Kaczmarek J., Stasiak A. i Włodarczyk B., (2010), Produkt turystyczny. Pomysł, organizacja, zarządzanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 13. Kalwasińska E., (2010), Ogólne zasady systemu rachunkowości finansowej [w] Górski M. (red.), Wprowadzenie do finansów i rachunkowości, Wydział Zarządzania UW, Warszawa, s. 73- 89.
 14. Karcz J., (2016), Organizacja jako system [w:] Klincewicz K. (red.), Zarządzanie, organizacja i organizowanie. Przegląd perspektyw teoretycznych, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 206-225.
 15. Kaspar C., Laesser Ch., 1992, Systems approach in tourism: The third generation of the St. Gallen Management Concept, "The Tourist Review", vol. 47 Iss: 2, s. 21-27.
 16. Konieczna-Domańska A., (1998), Polskie biura podróży na rynku turystycznym, "International Journal of Management and Economics", tom 5, s. 84-96.
 17. Konopacki A. J., (2010), Ryzyko badania sprawozdań finansowych w czasach kryzysu gospodarczego, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Warszawa.
 18. Kwasiborski A., (2007), Procedury badania sprawozdań finansowych według międzynarodowych standardów rewizji finansowej, KIBR, Warszawa.
 19. Leiper N., (1979), The Framework of Tourism: Towards a Definition of Tourism, Tourist and the Tourist Industry, "Annals of Tourism Research", 6, s. 390-407.
 20. Leiper N., (1990), Tourist attraction systems, "Annals of Tourism Research", 17(3), s. 367-384.
 21. Matwiejczuk R., (2016), Koncepcja dynamicznych zdolności jako podstawa rozwoju kompetencji przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej", z. 93, s. 355-364.
 22. Mayaka M. i Akama J., (2007), Systems Approach to Tourism Training and Education: The Kenyan Case Study, "Tourism Management", 28, s. 298-306.
 23. Mazurkiewicz L., (2012), Wybrane teorie oraz metody badawcze turystyki, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, Warszawa.
 24. Michalska-Dudek I. i Przeorek R., (2014), Ocena stabilności biur podróży w Polsce z wykorzystaniem metody R.A.T.I.N.G. [w:] Walas B. i Sobczuk J. (red.), "Ewolucja podaży i popytu w turystyce", Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka, s. 187-207.
 25. Mika M., (2012), Competitiveness of tourist destinations as a research problem in the geography of tourism - analytical assumptions behind the research model, "Prace Geograficzne Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ", 130, s. 91-105.
 26. Niemczyk A., (2012), Zróżnicowanie zachowań konsumentów na rynku turystyki kulturowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków.
 27. Niezgoda A., (2006), Obszar recepcji turystycznej w warunkach rozwoju zrównoważonego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 28. Otwinowski W., (2010), Kryzys i sytuacja kryzysowa, "Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa", tom 7, numer 2, s. 83-89.
 29. Panasiuk A., (2014), Rynek turystyczny. Studium strukturalne, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 30. Roper A., Jensen Ø. i Jegervatn R. H., (2005), The Dynamics of the Norwegian Package Tour Industry, "Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism", 5(3), s. 193-211.
 31. Teece D.J., Pisano G. i Shuen A., (1997), Dynamic Capabilities and Strategic Management, "Strategic Management Journal", Vol. 18, No. 7, s. 509-533.
 32. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych, Dz. U. z 2014 r. poz. 196 ze zmn.
 33. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.
 34. Wang C.L., Ahmed P.K., (2007), Dynamic Capabilities: A Review and Research Agenda, "International Journal of Management Reviews", Vol. 9, No. 1, s. 31-51.
 35. Zalega T., (2012), Przyczyny i konsekwencje współczesnego kryzysu finansowo-ekonomicznego, w: Wiatrak A. (red.), "Aktualne problemy zarządzania - teoria i praktyka", Wydział Zarządzania UW, Warszawa, s. 21-38.
Cited by
Show
ISSN
2450-7040
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2017.008
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu