BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lorenc Dorota (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Zjawisko ekonomii współdzielenia w branży usług turystycznych
The Phenomenon of Sharing Economy in the Industry of Tourism Services
Source
Marketing i Rynek, 2017, nr 7, s. 14-22, tabl., bibliogr. 21 poz.
Keyword
Ekonomia współdzielenia, Zachowania konsumenta, Marketing turystyczny, Zarządzanie marketingowe, Hotelarstwo, Rynek usług turystycznych
Sharing economy, Consumer behaviour, Tourism marketing, Marketing management, Hotel industry, Tourism services market
Note
streszcz., summ., Niniejsza praca prezentuje wyniki badań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektu nr 2014/13/B/HS4/01614
Abstract
Ekonomia współdzielenia w istotny sposób wpisuje się w sferę marketingu. Odnosi się bowiem do nowych trendów w zachowaniach konsumentów oraz prowadzi do zmian w sferze zarządzania marketingowego w przedsiębiorstwach. Celem artykułu jest wskazanie koncepcji marketingowych komplementarnych wobec ekonomii współdzielenia, rozpoznanie zalet i wad sharing economy z perspektywy konsumenta oraz identyfikacja konsekwencji zarządczych tego zjawiska. W artykule zastosowano podejście sektorowe, ponieważ badaniami objęto podmioty funkcjonujące na rynku i w branży usług turystycznych. W badaniach przedsiębiorstw zastosowano analizę przypadków jako metodę wysoce użyteczną w eksploracji nowych czy wyłaniających się zjawisk. (abstrakt oryginalny)

The sharing economy in a significant way enters the area of marketing. It applies itself to new trends in consumer behavior and leads to changes in the sphere of marketing management in enterprises. This article aims to identify marketing concepts complementary to the sharing economy, recognizing the advantages and disadvantages of sharing economy from the consumer perspective and to identify the consequences of the management of this phenomenon. The article uses a sectoral approach, because the research covered entities operating in the market and in the industry of tourism services. The method of companies case studies has been used as the one highly useful in the exploration of new or emerging phenomena. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. AccorHotels (2016). DESIGN, FOOD, UX AccorHotels Revolutionizes Hospitality with its New Brand: JO&JOE. Pozyskano z: http://pressroom.accorhotels-group.com/design-food-ux-accorhotels-revolutionizes-hospitality-with-its-new-brand-jo-and-joe (20.11.2016).
 2. Ahmed, M. i Moore, M. (2015). Hyatt and Wyndham Invest in Home-sharing Rivals to Airbnb. Financial Times. Pozyskano z: https://www.ft.com/content/27bfc262-1b4c-11e5-8201-cbdb03d71480 (15.11.2016).
 3. Doligalski, T. (2013). Platformy wielostronne, rynki wielostronne, multi-sided markets. Pozyskano z: http://www.doligalski.net/multi-sided-markets (20.11.2016).
 4. Douglass, H. (2015). The Budget Hotel Sector's Position In The Sharing Economy. Londyn: HVS.
 5. Higley, J. (2016). One Part of Starwood Tug-of-war Could Be a Game Changer. Hotel News Now. Pozyskano z: http://www.hotelnewsnow.com/Articles/34523/One-part-of-Starwood-tug-of-war-could-be-a-game-changer (21.11.2016).
 6. Jung, B. (1997). Kapitalizm postmodernistyczny. Ekonomista, (5-6). Cyt. za: C. Bywalec i L. Rudnicki (2002). Konsumpcja. Warszawa: PWE.
 7. Juul, M. (2015). The Sharing Economy and Tourism. Tourist Accommodation. European Parliamentary Research Service.
 8. Lawler, R. (2013). Airbnb Tops 10 Milion Guest Stays Since Launch, Now Has 550,000 Properties Listed Worldwide. Pozyskano z: https://tech-crunch.com/2013/12/19/airbnb-10m/ (15.11.2016).
 9. Martin, E.W. i Shaheen, S.A. (2010). Greenhouse Gas Impacts of Car Sharing in North America. San Jose: Mineta Transportation Institute.
 10. Panasiuk, A. (2005). Marketing usług turystycznych. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 11. Rupik, K. (2010). Prosument w procesie planowania marketingowego. Zeszyty Naukowe Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 608 (15). Szczecin: Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 12. Rupik, K. (2015). Customer Engagement Behavior in Fashion Industry. International Conference on Marketing and Business Development Journal, I (1).
 13. Schor, J.B. (2014). Debating the Sharing Economy. Great Transition Initiative. Pozyskano z: http://www.greattransition.org/publication/debating-the-sharing-economy (20.11.2016).
 14. Speiser, M. (2015). Here Is How Hotels Should Adapt to Fight Growing Threats Like $25 Bilion Airbnb. Business Insider. Pozyskano z: http://www.businessinsider.com/how-hotels-should-adapt-to-growing-threat-airbnb-2015-7?IR=T (10.11.2016).
 15. Szul, E. (2013). Prosumpcja jako aktywność współczesnych konsumentów - uwarunkowania i przejawy. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, (31). Uniwersytet Rzeszowski.
 16. Tapscott, D. (2010). Cyfrowa dorosłość. Jak pokolenie sieci zmienia nasz świat. Warszawa: Wyd. Akademickie i Profesjonalne.
 17. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych. DzU z 1997 r., nr 133, poz. 884 z późn. zm.
 18. Watkins, E. (2014). The Impact of the Sharing Economy on Hotels. An Analysis of Airbnb and Alternative Accommodations. Cleveland.
 19. WTO (2016). Tourism and Travel-Related Services. Pozyskano z: https://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/tourism_e/tourism_e.htm (12.11.2016).
 20. Zervas, G. (2015). The Rise of the Sharing Economy: Estimating the Impact of Airbnb on the Hotel Industry. Boston University School of Management Research Paper, (2013-16).
 21. Żabiński, L. (red.) (2012). Marketing produktów systemowych. Warszawa: PWE.
Cited by
Show
ISSN
1231-7853
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu