BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cichoń Seweryn (Politechnika Częstochowska)
Title
Czynniki determinujące usługi edukacyjne uczelni wyższych - wyniki badań
Factors Determining Educational Services of Higher Education Institutions - Results of Research
Source
Problemy Jakości, 2017, nr 7, s. 23-26, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Problems of Quality
Keyword
Edukacja, Szkolnictwo wyższe, Rynek usług edukacyjnych, Jakość usług, Zarządzanie
Education, Higher education, Education services market, Quality of services, Management
Note
streszcz., summ.
Abstract
Znajomość opinii klientów co do działań organizacji, w tym uczelni, jest podstawą w jej dalszym funkcjonowaniu na wysoce konkurencyjnym rynku. W celu kompleksowej oceny usług edukacyjnych w uczelni wyższej należy rozpatrzyć czynniki je determinujące. Poznając ocenę oferty usług edukacyjnych przez studentów, można rozpoznać oczekiwania beneficjentów wynikające z ich potrzeb osobistych, przeżyć czy doświadczenia. Rolą kadry zarządzającej jest ustosunkowanie się do potrzeb studentów i zagwarantowanie wysokiego poziomu kształcenia w sprzyjających temu procesowi warunkach. Celem artykułu jest próba oceny istotności czynników determinujących usługi edukacyjne w szkolnictwie wyższym. W badaniu empirycznym przyjęto tezę: Warunki ekonomiczne i organizacyjne oraz popyt na usługi edukacyjne w sposób istotny wpływają na zarządzanie uczelnią wyższą. W ramach przeprowadzonych badań na podstawie wartości ocen parametrów opracowano model logitowy dla jakości kształcenia przebadanych uczelni wyższych. (abstrakt oryginalny)

Familiarity with customer feedback on the organization's activities, including the university, is the basis to its continued operation in a highly competitive market. In order to evaluate the comprehensive educational services at higher education institutions, it is necessary to consider factors determining them. By recognizing the students' evaluation of the services, one can recognize the expectations of the beneficiaries based on their personal needs, and experiences. The role of management is to address the needs of students and to guarantee them higher level of education in the conditions which are favourable to this process. The aim of this article is to assess the relevance of factors determining educational services in higher education. In the empirical study, the thesis was adopted: The economic and organizational conditions, educational services prevailing at the university management is significantly influenced by, which has been proved. Within the framework of the conducted research based on the values of the parameter evaluations, a logit model was developed for the quality of education of the studied universities. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Biadacz Renata, Dariusz Tanasiewicz. 2014. "Uczelnia jako jednostka sektora finansów publicznych". Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie 16:110.
  2. Chluska Jolanta, Szczepanik Waldemar. 2014. Koszty kształcenia w szkołach wyższych w Polsce [w:] Chluska Jolanta, Kowalska Sylwia (red. nauk.): Zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa w warunkach ryzyka. Aspekty praktyczne, Częstochowa: Sekcja Wydawnictw Wydziału zarządzania Politechniki Częstochowskiej: 157.
  3. Cichoń Seweryn. 2013. Jakość kształcenia w szkole wyższej, Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej: 107-108.
  4. Gajda Joanna, Seweryn Cichoń (red. nauk.). 2015. Problemy zarządzania współczesną uczelnią-ujęcie wieloaspektowe, Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej: 3.
  5. Skrzypek Elżbieta. 2002. Rola wiedzy i kapitału intelektualnego w zarządzaniu jakością w uczelni, [w:] Dietl Józef, Sapijaszka Zofia. (red. nauk.): Zarządzanie jakością w szkolnictwie wyższym, Łódź: Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości: 119-121.
  6. Sowell Thomas. 1996. Amerykańskie szkolnictwo od wewnątrz: upadek, oszustwo, dogmaty, przekł. [z ang.j Sowa Jan. Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej: 43.
  7. Wawak Tadeusz. 1998. Wdrażanie Total Quality Management (TQM) na bazie norm EN-ISO 9000 w urzędach administracji publicznej [w:] Wawak Tadeusz. Wdrażanie TQM, norm ISO 9000 i ISO 14000 w urzędach administracji publicznej i w przedsiębiorstwach, Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała: 101.
  8. Wiśniewska Małgorzata. 2007. "Total Quality Education w szkolnictwie wyższym. Uwarunkowanie wdrażania". Problemy Jakości 8:8.
Cited by
Show
ISSN
0137-8651
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15199/48.2017.7.4
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu